Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Z M L U V A
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky


Slovenská republika, uznávajúc svoju povinnosť zabezpečiť vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivosť pre katolíckych veriacich v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Źelezničnej polície, (ďalej len "ozbrojené sily a ozbrojené zbory") a pre osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, a Svätá stolica, uznávajúc osobitné životné podmienky a potrebu špecifickej formy duchovnej starostlivosti o príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a o osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, vychádzajúc zo Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podpísanou vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len "Základná zmluva"),
dohodli sa takto:

Článok 1
(1) Svätá stolica zriadi ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov (ďalej len "ordinariát") pre duchovnú službu katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a osobám zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu (ďalej len "duchovná služba").
(2) Ordinariát bude podľa kánonického práva a podľa Apoštolskej konštitúcie Spirituali militum curae postavený na úroveň diecézy a bude zároveň osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Ordinariát bude mať právnu subjektivitu kánonickú. Ordinariát bude právnickou osobou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
(3) Činnosť ordinariátu sa bude riadiť kánonickým právom, Apoštolskou konštitúciou Spirituali militum curae, touto zmluvou a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 2
(1) Na čele ordinariátu bude stáť ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov (ďalej len "ordinár"). Ordinár bude členom Konferencie biskupov Slovenska a tiež bude organizačne začlenený v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Sídlo ordinariátu bude v Bratislave.
(2) Menovanie ordinára je výlučným právom Svätej stolice.
(3) Právomoc ordinára podľa kánonického práva je osobná, riadna, vlastná a kumulatívna s právomocou miestneho ordinára.
(4) Ordinár má právo slobodne komunikovať s kňazmi, diakonmi, rehoľníkmi, seminaristami (ďalej len "klerici") a so všetkými, ktorí vykonávajú duchovnú službu; riadi, zabezpečuje a kontroluje ich činnosť v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.

Článok 3
V zmysle predpisov kánonického práva podliehajú pod právomoc ordinariátu katolícki veriaci:
a) príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu,
b) ich rodinní príslušníci, teda ich manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti,
c) poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy,
d) všetci katolícki veriaci, ustanovení alebo schválení ordinárom do trvalej služby podľa kánonického práva pre ordinariát,
e) osoby, ktoré sú vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, zadržané alebo zaistené.

Článok 4
(1) Ordinárovi pomáhajú v jeho činnostiach podľa kánonického práva generálny vikár, iní vikári, kňazi a diakoni.
(2) Ordinár nezávisle a výlučne rozhoduje pri výbere generálneho vikára a iných vikárov a pri výbere kňazov a diakonov pre duchovnú službu v ordinariáte a rozhoduje o ich vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a odvolaní podľa kánonického práva.

Článok 5
(1) Diecézni biskupi a vyšší predstavení inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života uvoľnia pre potreby ordinariátu primeraný počet klerikov. Diecézni klerici môžu byť podľa kánonického práva inkardinovaní do ordinariátu.
(2) Ordinár bude mať právo podľa potreby a po dohode s diecéznymi biskupmi alebo vyššími predstavenými inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života poveriť ich klerikov aj len dočasnou alebo príležitostnou výpomocou v ordinariáte podľa kánonického práva a v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 6
Klerici majú právo vykonávať brannú povinnosť a civilnú službu formou duchovnej služby v ozbrojených silách.

Článok 7
(1) Kňazi a diakoni, trvale poverení duchovnou službou v ordinariáte, budú mať tie isté práva a povinnosti, ktoré stanovuje kánonické právo diecéznym kňazom a diakonom a budú tiež v služobnom pomere v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
(2) Klerici, ktorí budú vykonávať duchovnú službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, budú mať právo na slobodnú komunikáciu s predstavenými ordinariátu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.

Článok 8
(1) Duchovná služba a vykonávanie náboženských obradov bude súčasťou výkonu služby kňazov a diakonov ordinariátu.
(2) Kňazi a diakoni budú vykonávať duchovnú službu iba podľa príslušných liturgických a kánonických predpisov.

Článok 9
(1) Ak by niektorý klerik poverený duchovnou službou mal byť podrobený vo svojej službe disciplinárnemu trestu nie kánonického charakteru, jeho nadriadený z ozbrojených síl, alebo ozbrojených zborov ho potrestá po predchádzajúcej dohode s ordinárom.
(2) Ordinár oznámi prípadný kánonický trest klerika jeho nadriadenému z ozbrojených síl, alebo ozbrojených zborov, aby vykonal príslušné opatrenia.


Článok 10
(1) Slovenská republika bude zabezpečovať finančné a materiálne potreby klerikov ordinariátu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
(2) Slovenská republika bude finančne a materiálne zabezpečovať činnosť ordinariátu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, sídlo ordinariátu, kostol, kúriu ordinára a primerané miesta bohoslužieb.

Článok 11
Činnosť ordinariátu bude podrobnejšie vymedzená v Štatúte ordinariátu, vypracovanom ordinárom, vydanom Svätou stolicou a zodpovedajúcom právnemu poriadku Slovenskej republiky a princípom tejto zmluvy.

Článok 12
Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len "zmluvné strany") sa zaväzujú riešiť prípadné rozpory pri výklade a vykonávaní tejto zmluvy formou vzájomných konzultácií.

Článok 13
Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

Článok 14
(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom po dni výmeny ratifikačných listín.
(2) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť skončí najneskôr skončením platnosti Základnej zmluvy.

Podpísané v Bratislave v dvoch originálnych vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a talianskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.