Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Z M L U V A
Slovenskou republikou a Svätou stolicou
o katolíckej výchove a vzdelávaní


Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len „zmluvné strany“),
vychádzajúc, Slovenská republika z Ústavy Slovenskej republiky a právneho poriadku Slovenskej republiky a Svätá stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu, predovšetkým z deklarácie Gravissimum educationis a z noriem kánonického práva, ako aj obe zmluvné strany z článku 13 odseku 9 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanou 24. novembra 2000 vo Vatikáne;
odvolávajúc sa na medzinárodné uznávané princípy náboženskej slobody, na významné poslanie Katolíckej cirkvi, tak rímskeho obradu ako aj byzantského obradu, čiže Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len „Katolíckej cirkvi“) v dejinách Slovenska, ako aj na jej aktuálnu úlohu v oblasti katolíckej výchovy a vzdelávania,
hlásiac sa k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu,
uznávajúc prínos občanov Slovenskej republiky pre Katolícku cirkev,
deklarujúc vôľu prispievať k celkovému duchovnému a materiálnemu dobru človeka a spoločnému dobru,
dohodli sa takto:

Článok I

1. Katolíckou školou a katolíckym školským zariadením (ďalej len „katolícka škola“) je cirkevná škola a cirkevné školské zariadenie zriadené alebo uznané miestnym diecéznym biskupom, jeho generálnym vikárom alebo predstaveným náboženskej spoločnosti (ďalej len „príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi“) v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Zriaďovateľ katolíckej školy má právo menovať a odvolať jej riaditeľa v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stanoví aj kritériá na prijatie učiteľov a vychovávateľov v zmysle výchovného zamerania katolíckych škôl a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Zriaďovateľ katolíckej školy schvaľuje kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na katolíckych stredných školách.
4. Riaditeľ školy schvaľuje vnútorný poriadok katolíckej školy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania.
5. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na katolíckych školách svojím obsahom zodpovedá vyučovaniu všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov na štátnych školách príslušného stupňa, druhu a typu.
6. Vyučovanie na katolíckych školách sa uskutočňuje podľa učebných plánov, učebných osnov a školských výchovných programov schválených zriaďovateľom po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
7. Slovenská republika nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu.
8. Katolíckym školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako ho majú všetky ostatné školy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9. Katolícke pedagogické a katechetické centrum zriadené Konferenciou biskupov Slovenska a podporované Slovenskou republikou bude po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zabezpečovať odborné a metodické riadenie katolíckych škôl, ako i odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl.
10. Slovenská republika a Katolícka cirkev budú spolupracovať v procese prípravy a tvorby výchovno-vzdelávacích programov a v oblasti vzdelávania a výchovy v katolíckych školách.

Článok II


1. Predmet „náboženská výchova“ vyučovaný na iných ako katolíckych školách zodpovedá predmetu „rímskokatolícke náboženstvo“ alebo „gréckokatolícke náboženstvo“ na katolíckych školách (ďalej len predmet „katolícke náboženstvo“), ak ho vyučuje osoba poverená Katolíckou cirkvou.
2. Riaditelia škôl dajú možnosť rodičom, alebo zákonným zástupcom pri zápise žiaka do školy, zapísať ho aj na katolícke náboženstvo takým spôsobom, aby ich rozhodnutie nespôsobilo žiadnu diskrimináciu žiaka v oblasti školských činností.
3. Slovenská republika umožní v zhode s vôľou rodičov alebo zákonných zástupcov vyučovanie katolíckeho náboženstva aj v predškolských zariadeniach.
4. Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5. Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
6. Pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek na vyučovanie katolíckeho náboženstva, ktoré dostali schválenie príslušnej vrchnosti Katolíckej cirkvi, platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.
7. Štátnu školskú inšpekciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.
8. Hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávať.
9. Po dohode s riaditeľmi škôl môže príslušná vrchnosť Katolíckej cirkvi organizovať v priestoroch škôl iné mimovyučovacie aktivity doplňujúce vyučovanie katolíckeho náboženstva.

Článok III

1. Katolícke náboženstvo vyučujú učitelia s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorí majú aj cirkevné poverenie, čiže kánonickú misiu, vydanú príslušnou cirkevnou vrchnosťou. Odvolanie cirkevného poverenia nesie so sebou stratu práva vyučovať katolícke náboženstvo.
2. ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva, usmerňovanie vyučovania katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi.

Článok IV

1. Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa noriem kánonického práva. Má rovnaké postavenie ako ostatné verejné vysoké školy v Slovenskej republike.
2. Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu katolíckej univerzity a ostatných vysokých škôl vo vzdelávacej a vedeckej oblasti, ktorá sa uskutočňuje najmä formou:
a) výmeny vysokoškolských učiteľov, vedcov, výskumných pracovníkov, expertov, stážistov a študentov;
b) organizovania kolokvií, seminárov a vedeckých konferencií;
c) spoločnej účasti na odborných projektoch;
d) výmeny vedeckej dokumentácie a informácií, vedeckých časopisov a publikácií a iných študijných zdrojov a pomôcok.
3. Zmluvné strany podporujú vysokoškolské vzdelávanie, vedecké bádanie a výchovu na katolíckych bohosloveckých fakultách, teologických inštitútoch a v kňazských seminároch, riadených normami kánonického práva.
4. Učitelia katolíckych teologických disciplín na vysokých školách musia mať kánonickú misiu ako osobitné poverenie od príslušnej vrchnosti Katolíckej cirkvi.
5. Slovenská republika zabezpečuje finančné prostriedky pre katolícke bohoslovecké fakulty a pre kňazské semináre.
6. Slovenská republika uznáva v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky doklady o vzdelaní a akademické stupne udelené cirkevnými univerzitami a fakultami v odbore katolícka teológia a v ostatných cirkevných odboroch.

Článok V

1. Vysokoškolské pastoračné centrá uskutočňujú pastoračnú, duchovnú a vzdelávaciu činnosť členov akademickej obce na vysokých školách.
2. Vysokoškolské pastoračné centrum je zariadenie Katolíckej cirkvi. Môže pôsobiť na akademickej pôde na základe dohody medzi príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi a príslušnou vysokou školou.
3. Duchovnú službu vo vysokoškolskom pastoračnom centre vykonáva rektor vysokoškolského pastoračného centra a jeho spolupracovníci na základe poverenia príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.
4. Slovenská republika nebude vytvárať prekážky pre vznik a činnosť vysokoškolských pastoračných centier.

Článok VI

1. Sporné otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť diplomatickou cestou.
2. Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.
3. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.


Dané v Bratislave dňa marca 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a talianskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.