Národné združenie spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (NZSKL)


Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku je občianskym združením a členom medzinárodného združenia A.I.C. /Association Internationale des Charités/. Bolo založené v roku 1993 a vniklo zo spoločenstiev afilovaných sestier sv. Vincenta, ktoré na Slovensku začali vznikať spontánne okolo roku 1968. V tom čase členky pomáhali rozmnožovať náboženskú literatúru, potajomky katechizovali, pomáhali misiám a venovali sa sociálnej službe vo farnostiach.

    Národné združenie SKL pracuje v zmysle vincentskej spirituality a charizmy, podľa hesla „Caritas Christi urget nos“ – „Láska Kristova nás ženie“

    Národné združenie SKL združuje 33 miestnych Spolkov kresťanskej lásky /SKL/ a má 340 členov, pôsobí na celom území Slovenskej cirkevnej provincie.

    Hlavným cieľom SKL popri sebazdokonaľovaní členiek je konať skutky lásky k blížnym, ktorí sa nachádzajú v chudobe materiálnej, fyzickej, morálnej a duchovnej, bez ohľadu na vek, vierovyznanie a politickú príslušnosť. Predovšetkým sa snaží:
Byť oduševňovateľom kresťanskej lásky
Byť pozorným na potreby všetkých, ktorí trpia
Bdieť a byť vždy a všade priekopníkom spravodlivosti a pokoja
Byť v duchu služby citlivým na zmeny, ktoré žiada život

Činnosť SKL je rôznorodá, v prvom rade sa odvíja od potrieb farnosti, kde spolok pôsobí, ale pomáhajú i misiám v zahraničí.

    Najdôležitejším podujatím NZ SKL je rekonštrukcia bývalého kláštora v Krupine a zriadenie neziskovej organizácie „Nádej“, ktorá si doteraz vyžiadala zhruba 2,5 mil. Sk. Po dokončení rekonštrukcie by zariadenie malo slúžiť sociálne odkázaným občanom z tohto okolia.

    Združenie má za úlohu oduševňovať miestne SKL, podporovať ich sociálnu, občiansku a duchovnú formáciu v súčinnosti s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul a Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.


Ing. Anna Kováčová
913 24 Veľká Hradná 4
Tel: 032 /64 87 397