Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
List Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska o poslaní učiteľa

 
Drahí bratia a sestry! V týchto mesiacoch si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Prišli ohlasovať evanjelium a šíriť kresťanskú kultúru. Preto ich právom nazývame učiteľmi našej viery. Svoju misiu uskutočňovali v úzkom spojení s Kristom, ich celý život bol nasmerovaný k večnej Pravde, ktorou je Boh sám. Obdivuhodné svedectvo života sv. Cyrila a Metoda nám pripomína, že každý učiteľ je ohlasovateľom pravdy. Nielen tým, že ponúka žiakom a študentom pravdivé informácie, ktoré sú ovocím vedecko – technického pokroku. Príklad svätých vierozvestov hovorí, že byť učiteľom znamená oveľa viac: viesť deti k zmysluplnému životu a odovzdávať hodnoty, ktoré ak sú opravdivo ľudské, sú aj kresťanské. V konečnom dôsledku tak dobrý učiteľ vedie tých, ktorí sú mu zverení, k Bohu. Z tohto príkladu sv. Cyrila a Metoda žili generácie našich predkov, v tomto duchu pracovali celé generácie učiteľov a kňazov aj na našom území. I dnešní učitelia sú povolaní stať sa ohlasovateľmi pravdy, ktorá vovádza človeka k porozumeniu vlastného života a k nájdeniu jeho najhlbšieho zmyslu.
 
Všetci sme chodili do školy, kde nám mnohí statoční učitelia odovzdávali nielen vzdelanie, ale rovnako nás aj vychovávali. Naši pedagógovia čelia mnohým problémom, ktoré sú podceňované. Rastie agresivita žiakov, pribúda byrokracia, nastavený systém viac oceňuje kvantitu než kvalitu. Školstvo môže byť iné, ak sa začneme oň viacej zaujímať. Škola nie je nutným zlom, ale veľkou príležitosťou k osobnostnému rozvoju človeka. Milí rodičia, nepodceňujme výchovný rozmer školy, ktorý kvalitné vzdelávanie nenahradí. Zaujímajme sa o hodnoty, ktoré škola ponúka žiakom a dobre skúmajme, či sú v súlade s našim katolíckym presvedčením.
 
Učiteľov si treba vážiť. Záleží nám na zlepšení situácie v školstve, preto sa obraciame na vás, drahí bratia a sestry s dvoma prosbami. Pred týždňom spustilo Združenie katolíckych škôl Slovenska spolu s ďalšími organizáciami petíciu za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva. Svojim podpisom všetci môžeme prispieť k diskusii, po ktorej by mohli nasledovať konkrétne kroky.
 
Tá druhá prosba je ešte naliehavejšia. Byť učiteľom je povolanie. Prosíme vás, aby ste v modlitbe často mysleli na našich učiteľov, žiakov a ich rodičov. Všetci potrebujeme silu a pomoc Ducha Svätého, aby sme lepšie chápali, k čomu sme povolaní. Dobrý učiteľ dáva svojim žiakom seba. Keď žije mravne, stáva sa vzorom statočného života, ktorý hodno nasledovať. V tejto dobe mravného úpadku je dôležité, aby takýchto ľudí bolo za našimi katedrami stále viac.
 
Milí naši učitelia, chceme sa vám poďakovať za službu, ktorú v neľahkých podmienkach vykonávate. Prosíme vás, aby ste nielen vzdelávali, ale aj vychovávali. Keď budete vykonávať učiteľstvo ako povolanie, Boh vás určite požehná. Všetci sme spoločne vyzvaní zaujímať sa o dianie v školstve a prispieť svojim dielom k nastaveniu jeho spravodlivého financovania. Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sa škola stala miestom, kde naše deti získajú nielen kvalitné vzdelanie, ale aj výchovu založenú na prirodzenom zákone, náboženskej slobode a úcte ku kresťanským hodnotám. Nech nám pri tom Pán Boh pomáha.
 
V Bratislave, 28. novembra 2012

Stálu radu KBS tvoria:
Mons. Stanislav Zvolenský
Mons. Bernard Bober
Mons. Viliam Judák
Mons. Marián Chovanec
Mons. Ján Orosch