Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ
 
 
Prot. N. 154/20

 
DEKRÉT
v čase Covid-19 (II)
 
Berúc do úvahy rýchle šírenie sa pandémie Covid-19 a tiež pripomienky prichádzajúce z biskupských konferencií ponúka táto kongregácia aktualizáciu všeobecných usmernení a odporúčaní, ktoré biskupom zaslala v predošlom dekréte z 19. marca 2020.
 
Keďže termín Veľkej noci nemožno posunúť, v krajinách postihnutých chorobou, kde sa predpokladajú obmedzenia ohľadom zhromažďovania a pohybu osôb, biskupi a kňazi nech slávia obrady Veľkého týždňa bez účasti ľudu a na vhodnom mieste, vyhnúc sa koncelebrácii a vynechajúc znak pokoja.
Veriaci nech sú upozornení na hodinu, kedy obrady začínajú, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch. Možno tiež využiť telekomunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, nie zo záznamu. V každom prípade je dôležité venovať náležitý čas modlitbe a využívať predovšetkým liturgiu hodín.
Biskupské konferencie a jednotlivé diecézy nech nezabúdajú ponúknuť prostriedky napomáhajúce rodinnú a osobnú modlitbu.
 
 
1. Kvetná nedeľa. Pamiatka vstupu Pána do Jeruzalema nech sa slávi v posvätnej budove; v katedrálnom chráme nech sa použije druhá forma stanovená v Rímskom misáli, vo farských kostoloch a na iných miestach tretia forma.
 
2. Omša svätenia olejov. Na základe posúdenia konkrétnej situácie v rôznych krajinách môžu dať biskupské konferencie usmernenia ohľadom jej eventuálneho presunutia na iný termín.
 
3. Zelený štvrtok. Umývanie nôh, ktoré je fakultatívne, sa vynechá. Na záver omše Pánovej večere sa vynechá aj procesia a Najsvätejšia sviatosť sa uchová vo svätostánku. V tento deň sa výnimočne udeľuje kňazom fakulta sláviť omšu bez účasti ľudu na vhodnom mieste.
 
4. Veľký piatok. V spoločnej modlitbe nech sa biskupi postarajú o to, aby pripravili osobitný úmysle za tých, ktorí sa nachádzajú v situácii bezradnosti, za chorých a zomrelých (porov. Rímsky misál). Poklona svätému krížu prostredníctvom bozku je vyhradená len celebrantovi.
 
5. Veľkonočná vigília. Nech sa slávi výlučne v katedrálnych a farských kostoloch. Pokiaľ ide o krstnú liturgiu, zachová za len obnova krstných sľubov (porov. Rímsky misál).
 
Semináre, kňazské kolégiá, kláštory a rehoľné komunity nech sa riadia inštrukciami tohto dekrétu.
 
Prejavy ľudovej zbožnosti a procesie, ktoré obohacujú dni Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia môžu byť podľa zváženia diecézneho biskupa presunuté na iné vhodné dni, napríklad 14. a 15. septembra.
 
 
De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.
 
V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, 25. marca 2020, na slávnosť Zvestovania Pána
 
 
 
 
Kardinál Robert Sarah
prefekt
 
 
+ Arthur Roche
arcibiskup sekretár