Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list slovenských biskupov
na 1. adventnú nedeľu
k druhému roku Prípravy na Jubilejný rok 2000


Drahí bratia a sestry!
Prihovárame sa Vám už tradične na začiatku nového liturgického roka. Chceme Vás oboznámiť s programom duchovnej a morálnej prípravy na Jubilejný rok 2000 a povzbudiť k veľkodušnej spolupráci s touto radostnou aktivitou celej Cirkvi z príležitosti Veľkého jubilea príchodu Božieho Syna - Ježiša z Nazaretu - na túto Zem.
Skončili sme prvý rok prípravy, ktorý sa niesol v znamení prehĺbenia viery v Ježiša Krista,
jediného Spasiteľa. Zamýšľali sme sa nad sviatosťou krstu a nad misijným poslaním Cirkvi.
V minulom roku nám išlo o to, aby poznanie Krista vošlo do nášho života a aby morálne
požiadavky krstu formovali naše svedomie. Preto sme sa stretali aj mimo chrámov v menších
skupinách, aby sme dôkladnejšie prebrali určené témy. Aký postoj sme k tomu programu zaujali, to si treba po roku zodpovedať. Ak si môžeme dať kladné odpovede na tieto otázky, znamená to, že sme ochotne počuli i prijali výzvu Cirkvi lepšie spoznať Ježiša Krista a meniť sa v neho, vážne brať poslanie krstu a plniť jeho odkaz - evanjelizovať iných, ktorí Pána hľadajú.
Avšak skutočnosť, že na jednej strane my, kresťania, tvoríme veľké percento obyvateľov našej
vlasti, a na druhej strane je u nás toľko zla, je zjavným dokladom, že mnohí z nás naďalej
zostávajú kresťanmi iba podľa mena. Chýba nám snaha poznávať Krista a jeho evanjelium, úsilie žiť dôsledne podľa svojej viery vždy a všade.
Zdá sa, že v našich dňoch nadobúda zvláštnu aktuálnosť Ježišovo podobenstvo o pozvaných na kráľovskú svadbu. Týmto podobenstvom sám Ježiš reagoval na neochotu svojich súčasníkov prijať ho ako splnenie Božích prísľubov Izraelskému ľudu a urobiť potrebnú zmenu vo svojom živote.
Aj tento čas pred Jubilejným rokom 2000 je "časom milosti". Ten istý Ježiš Kristus nás cez
svojho Námestníka - Svätého Otca - vyzýva, aby sme ho prijímali ako najdôležitejšiu Osobu, aby sme si našli čas na počúvanie a osvojenie si jeho pravdy, aby sme mali odvahu podľa tejto pravdy zosúlaďovať naše skutky.
Nie je odpoveď mnohých kresťnov podobná odpovedi Ježišových súčasníkov: "Kúpil som
pole; kúpil som voly; oženil som sa... nemôžem prísť..."? Ak človek považuje niečo za dôležitejšie ako je vzťah k Ježišovi Kristovi a konanie podľa jeho pravdy, tak vlastne prakticky popiera Ježiša ako Boha a znižuje ho na nejakú "devocionáliu"...
Ak máme prežívať rok 2000 ako rok Jubilejný, čiže ako rok radosti, tak to môžeme iba vtedy,
ak s vierou prijmeme Toho, ktorého nám pred 2000 rokmi poslal nebeský Otec ako svoj najväčší dar, ako Spasiteľa; ak umožníme Ježišovi Kristovi, aby na nás a prostredníctvom nás v celom okolitom svete uskutočňoval svoje spásonosné pôsobenie.

Ak sme z akýchkoľvek dôvodov dostatočne nespolupracovali na takto chápanej duchovnej
príprave na Veľké jubileum narodenia Ježiša Krista, využíme nové možnosti, ktoré nám poskytuje druhý rok bezprostrednej prípravy, na prahu ktorého práve stojíme. Podľa apoštolského listu "Tertio millennio advenionte" (Blížiace sa tretie tisícročie), má byť rok 1998 venovaný prehĺbeniu viery v Ducha Svätého a sviatosti birmovania. V spomínanom liste Svätý Otec píše: "'Cirkev sa nemôže pripraviť na uplynutie dvojtisícročia iným spôsobom, než v Duchu Svätom... Duch vlastne sprítomňuje v Cirkvi všetkých čias a všetkých miest jediné Zjavenie, ktoré priniesol Kristus ľuďom, a to tým, že ho robí živým a účinným v duši každého..." (TMA 44).
Túto základnú tému rozpracováva program, schválený Konferenciou biskupov Slovenska na
každý mesiac nastávajúccho roka. Pozýva nás poznávať Ducha Svätého v troch oblastiach: na
úrovni učenia viery; v našom duchovnom a mravnom živote, ktorý sa týka i sociálnej oblasti; a napokon je to liturgický život - či už priamo bohoslužba alebo liturgické obdobia. Spôsobom uskutočňovania tohto prograrnu bude ako doteraz: Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roka Várn bude poskytovať tieto témy na stránkach mesačníka "Veľké jubileum". Podstatnou čaťou každého čísla budú príslušné texty z Katechizmu Katolíckej Cirkvi a z materiálov Centrálnej prípravnej komisie v Ríme. Cenným prínosom k obsahu každého čísla sú aj príspevky z jednotlivých diecéz. Bolo by namieste pravidelne sa oboznamovať s obsahom "Veľkého jubilea". Nech tento časopis nechýba v žiadnej rodine.
Naša príprava na Jubileum však nemôže zostať iba v teoretickej rovine... Ona nachádza svoje pokračovanie v prehĺbovaní viery v duchu Cirkvi a v budovaní spoločenstva Cirkvi. Spoločné stretnutia pri príležitosti farskej katechézy s miestnym kňazom alebo ním poverenou osobou budú naďalej súcasťou našej aktívnej prípravy. Vzhľadom na rozsiahlosť a význam jednotlivých tém Vás veľmi povzbudzujeme k osobitným stretnutiam dvakrát za mesiac, v spoločenských priestoroch, ktoré môžu poslúžiť k tomuto účelu (z dôvodu voľnosti prejavu radšej mimo kostola a mimo sv. omše). Uvedomujeme si, že hoci katechizačné stretnutia narážajú na mnohé praktické ťažkosti, dôležitosť ich významu nám však pomôže vynaliezavo hľadať vhodný čas i spôsoby.

Veľkým vzorom spolupráce s Duchom Svätým je pre nás Panna Mária. Všimnime si dve
najvýznamnejšie udalosti z jej života, v ktorých je zreteľná spolupráca Panny Márie s Duchom
Svätým. Prvou bolo Zvestovanie. Keď anjel Gabriel oznamuje Márii, že sa má stať Matkou
Božieho Syna, ona uvažuje nad jeho slovami, snaží sa pochopiť ako má spolupracovať na
uskutočnení tohto Božieho zámeru. Po anjelových slovách: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni" (Lk 2,35), Mária veľkodušne odpovedá: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 2,38). Ako hovorí tradícia, anjel našiel Pannu Máriu pri modlitbe. Vďaka Máriinej viere, s akou bola ochotná počúvať Božie slovo, porozumieť mu a uskutočňovať ho, mohol Duch Svätý spôsobiť vtelenie Božieho Syna; Ježiš Kristus prišiel na tento svet vďaka veľkodušnému súhlasu Panny Márie s pôsobením Ducha Svätého v jej živote.
V encyklike o Duchu Svätom sú aj tieto slová: "Tým, že sa Trojjediný Boh dáva človeku v
Duchu Svätom ako dar, premieňa zvnútra svet človeka, zvnútra srdca a svedomia" (DeV 59).
Každý z nás má byť vstupnou bránou, ktorou prichádza Boh do nášho sveta a v ňom pôsobí.
Rozhodujúce však je, aby sme - podobne aku Panna Mária - dokázali v tichu modlitby počúvať Božie slovo, uvažovali pod vedením Cirkvi o tom, k čomu nás vyzýva a v dôvere v pomoc Ducha Svätého sa odhodlali vytrvalo podľa neho konať.
Druhým významným prejavom spolupráce Panny Márie s Duchom Svätým bola jej prítomnosť s apoštolmi vo večeradle. Bolo to zhromaždenie ľudí, ktorí s vierou nasledovali Krista, počúvali ho, prežili s ním utrpenie, boli svedkami jeho zmŕtvychvstania a stáli pred plnením poslania, ktoré im zveril. Panna Mária prosí spolu s nimi o dar Ducha Svätého. Svojím príchodom ich Duch Svätý zjednotil s Kristom i navzájom, dal počiatok Cirkvi, Božej rodine, ktorej najdokonalejším členom je práve Panna Mária. Aj pred nami stoja veľké úlohy; otvára sa pred nami nové tisícročie, ktoré máme začať stvárňovať tak, aby bolo tisícročím kresťanským, aby sa v ňom uskutočňovala "civilizácia lásky". Tieto úlohy môžeme zvládnuť iba spoločnými silami, posilňovaní Duchom Svätým. Mali by sme preto vytvárať podmienky, aby Duch Svätý mohol viac oživovať naše cirkevné spoločenstvá, naše farnosti: stretajme sa ako úprimní nasledovníci Ježiša Krista, pod vedením Cirkvi sa prehlbujeme v poznaní viery, spoločne sa modlíme a v sile Ducha Svätého buďme stále viac "jedno srdce ajedna duša".

Drahí bratia a sestry!
Božia Prozreteľnosť nám dáva prežívať ďalší rok veľkého "Adventu" pred jubilejným rokom
2000. Veľkodušne sa zapojme do duchovnej a morálnej obnovy celej Cirkvi. Začnime už teraz v Advente. Nachádzajme si čas na osobnú i spoločnú modlitbu v rodinách, čítajme Sväté Písmo, "Veľké jubileum", stretajme sa spolu na katechézach, pripravme sa na dobrú svätú spoveď, buďme pozorní voči svojim blížnym, najmä voči chudobným, chorým, opusteným. Pričiňme sa o to, aby sme mohli v pokoji a v láske sláviť sviatky narodenia nášho Spasiteľa, "Božieho jednorodeného Syna,... ktorý si mocou Ducha Svätého vzal telo z Márie Panny a stal sa človekom" (porov. Nicejsko-carihradské vierovyznanie).
K týmto dobrým snahám Vám i Vašim duchovným pastierom zo srdca udeľujeme svoje
požehnanie.

Katolícki biskupi Slovenska