Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Sprievodný list
k Pastierskemu listu biskupov Slovenska o európskej integrácii

(15.9.2002)

Drahí bratia a sestry!

Jednou z ciest, ktorou nám Boh dáva poznávať svoju vôľu, sú „znamenia čias“. Takýmto výrazným znamením našej doby, ktoré sa nás všetkých dotýka, je proces rozširovania Európskej únie. Stojíme pred otázkou, ako chápať toto dianie a ako naň odpovedať.
V snahe pomôcť Vám nájsť správne odpovede sme vydali Pastiersky list biskupov Slovenska o európskej integrácii, ktorý Vám ponúkame na preštudovanie vo forme brožúrky (môžete ho nájsť na oficiálnej internetovej stránke Konferencie biskupov Slovenska: http://www.kbs.sk). Pôvodcovia myšlienky únie Európy v päťdesiatych rokoch minulého storočia boli veriaci kresťania a ich zámerom bolo zabezpečiť na našom kontinente trvalý mier a spoluprácu v oblasti politickej aj ekonomickej, pri rešpektovaní kresťanských mravných zásad. Do súčasného procesu o rozširovanie Európskej únie sa však zapájajú aj ľudia s nekresťanskými a protináboženskými postojmi, ktoré sa usilujú presadzovať. V praxi to vedie k nerešpektovaniu kresťanských zásad a k snahe budovať Úniu bez vzťahu k Bohu.
Niektorí ľudia aj u nás majú v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie nereálne očakávania – akoby členstvo v tomto zoskupení malo vyriešiť všetky problémy a odstrániť všetky ťažkosti. Treba si však uvedomiť, že každé ľudské zriadenie je vo svojich možnostiach ohraničené a že nijaké úsilie ľudí nevytvorí raj na zemi.
Iní zasa vidia príliš veľa nebezpečenstiev a zla, ktoré by nám Európska únia mohla priniesť, a preto sa k procesu integrácie stavajú negatívne. Iste, je potrebné vidieť aj možné ohrozenia a zvažovať, či sú také veľké, že by bolo žiaduce celý tento proces odmietnuť, alebo ho treba prijať ako dejinnú skutočnosť, zamerať sa na rozvíjanie a prijímanie toho, čo je dobré, a odmietať to, čo je zlé.
Ak si všimneme učenie Svätého Otca na túto tému, môžeme vidieť, že veľmi bedlivo sleduje budovanie spoločného európskeho domu. Povzbudzuje, aby sa Európa stávala rodinou národov žijúcich v pokoji a v spolupráci, ale súčasne neprestajne pripomína, že to nie je možné dosiahnuť bez veriaceho vzťahu k Bohu, bez nasledovania Ježiša Krista a bez uplatňovania jeho evanjelia. Minulé storočie so skúsenosťami, akými boli nacizmus a komunizmus, nás o tom bolestne presviedča. Obidva tieto systémy sa pokúšali vybudovať ríšu blahobytu pre človeka bez Boha, nerešpektovaním jeho zákona, šliapaním po ľudských právach. Vieme, ako sa to skončilo...
A tak súčasné znamenie doby, ktorým je Európska únia, je pre nás kresťanov výzvou, aby sme sa stávali ešte uvedomelejšími a dôslednejšími uskutočňovateľmi Kristovho evanjelia – tak v osobnom živote, ako aj vo všetkých svojich vzťahoch, povinnostiach a okolnostiach. Naším záujmom a poslaním, ktoré nám Pán Boh zveril, je pričiňovať sa aj o pozemské dobro spoločnosti, v ktorej žijeme. Veď aká je spoločnosť, to závisí predovšetkým od ľudí, ktorí ju vytvárajú. Ba aj naše prijatie do nebeskej vlasti bude závisieť od toho, ako sme budovali pozemskú vlasť, ako sme v našich blížnych milovali Krista a slúžili ich dobru.
Ak chceme zvládať novú situáciu v Európskej únii takýmto spôsobom, je nevyhnutné, aby sme mali duchovné zázemie v spoločenstve Cirkvi. Iba vtedy, ak v tomto spoločenstve budeme nachádzať živé spojenie s Ježišom Kristom v jeho slove a vo sviatostiach, ak s pomocou jeho Ducha budeme vytvárať vzťahy vzájomnej lásky, jednoty a obetavej služby – iba vtedy budeme schopní takéto vzťahy uskutočňovať aj v širšej ľudskej spoločnosti. V každom prípade ako kresťania máme poslanie byť kvasom, ktorý silou Božej lásky prekvasí ľudské spoločenstvo, do ktorého nás Pán Boh vo svojej prozreteľnosti vložil.
Uvedomenie si tohto poslania nech nás napĺňa zodpovednosťou, odvahou i nádejou aj v postoji k Európskej únii.
Máme dôveru, že v snahe o správne pochopenie Pastierskeho listu biskupov Slovenska o európskej integrácii, ako aj o rozvíjanie života na Slovensku v duchu kresťanských zásad pre dobro nás (našej spoločnosti?) i celého európskeho kontinentu Vás bude podporovať mocný príhovor Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky.

Źehnajú Vás Vaši biskupi