Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
17.–18.3.2003

SPIŠSKÁ KAPITULA – V Kolpingovom dome v Spišskej Kapitule sa v dňoch 17. a 18. marca 2003 konalo 44. riadne plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Okrem biskupa Mons. Dominika Tótha, neprítomného zo zdravotných dôvodov, sa zasadania zúčastnili všetci biskupi a apoštolský nuncius v Slovenskej republike, Mons. Jozef Henryk Nowacki.

V úvodnom príhovore predseda KBS Mons. František Tondra privítal nového prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka. Poukázal na závažné ohrozenie súčasnej slovenskej spoločnosti, nakoľko sú v nej podkopávané základné piliere ako život, rodina, vernosť. Pripomenul, že tento stav je pre Cirkev výzvou rozvíjať pastoračné aktivity na záchranu týchto morálnych hodnôt, od ktorých závisí blaho celej spoločnosti.

Apoštolský nuncius v SR Mons. Jozef Henryk Nowacki reagoval na súčasnú medzinárodnú situáciu a pripomenul slová Svätého Otca, že tam, kde zlyhali všetky ľudské prostriedky, pre veriacich zostáva ešte modlitba a pôst a povzbudil obrátiť sa s vierou na tieto prostriedky. Vyjadril vďačnosť za prejavy vôle, aby v Európskej ústave nechýbala zmienka o Bohu vzhľadom na historické korene Európy i transcendentné povolanie človeka súčasnosti. Na margo plánovanej návštevy Svätého Otca na Slovensku apoštolský nuncius upresnil, že aj keď Svätá stolica vzhľadom na pápežov zdravotný stav túto návštevu zatiaľ definitívne oficiálne nepotvrdila, je už potrebné začať s prípravou. Plánovaná návšteva by sa mala uskutočniť 13.-14. septembra t.r. a Ján Pavol II. by mal navštíviť Bratislavu, Banskú Bystricu a Rožňavu.

Apoštolský nuncius navrhol vymenovať prípravnú komisiu (menovaní boli arcibiskup Ján Sokol a biskupi Rudolf Baláž, Eduard Kojnok a František Rábek), ktorá má okrem bezprostredných príprav koordinovať najmä duchovnú prípravu. Tá má spočívať najmä v duchovnej obnove, modlitbách a prehĺbení katechézy o zmysle a poslaní Cirkvi a úlohe pápeža v nej. Táto komisia bude spolupracovať s vatikánskou komisiou poverenou prípravou pápežských pastoračných ciest, ktorá by mala navštíviť Slovensko v polovici apríla.

Apoštolský nuncius hovoril aj o parciálnych zmluvách, vyjadril poďakovanie, že zmluva o duchovnej službe v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch prešla do štádia realizácie zriadením Vojenského ordinariátu, účinného od 1. marca 2003.

O prvých krokoch života Vojenského ordinariátu referoval novomenovaný slovenský vojenský ordinár Mons. František Rábek. Uviedol, že pastoráciu v ordinariáte vykonáva v súčasnosti 5 kňazov, ktorí sú pre túto službu uvolnení zo svojich diecéz na skúšobnú dobu jedného roka. Po ich osvedčení budú môcť byť trvalo začlenení do Vojenského ordinariátu, ktorý je osobitnou formou diecézy s účinnosťou na celom území SR. Mons. Rábek zároveň oznámil, že za svojho generálneho vikára menoval plk. Mareka Trokana. Pre úlohy Vojenského ordinariátu sa počíta so 60 tabuľkovými miestami. Mons. Rábek už oslovil diecéznych biskupov s návrhom uvolniť kňazov do tejto služby.

Dlhodobým zložitým problémom cirkevnej administrácie na Slovensku je nové rozdelenie diecéz. V tejto otázke dospeli biskupi k zásadnému pokroku a konsenzu v rozhodnutí pristúpiť len k rozdeleniu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy na Bratislavskú a Trnavskú. Vo svojom rozhodovaní vychádzali z kritérií dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Christus Dominus a osvojili si najmä pastoračné kritérium, službu spáse duší. Podľa požiadaviek týkajúcich sa úloh diecézy je optimálne územie s približne miliónom obyvateľov. Určenie definitívnych hraníc delenia súčasnej Bratislavsko-trnavskej diecézy bude predmetom následných rokovaní. Návrh preštuduje a definitívne schváli Svätá stolica. Hranice ani sídla ostatných slovenských rímskokatolíckych diecéz sa nebudú meniť.

Doriešená bola aj otázka administrácie gréckokatolíckych veriacich na Slovensku. Mali by ju tvoriť tri diecézy: Prešovská a Košická eparchia budú sledovať geografické hranice Košického a Prešovského kraja, pre ostatné kraje sa zriadi tretia eparchia so sídlom v Bratislave. Aj tu o definitívnom schválení rozhodne Svätá stolica. Na Slovensku by teda malo byť 11 diecéz: 7 rímskokatolíckych, 3 gréckokatolícke a Vojenský ordinariát.

O stave prác na parciálnych zmluvách referoval predseda Zmluvnej komisie Mons. Rudolf Baláž. S uspokojením konštatoval, že výrazne pokročili práce na zmluve s ministerstvom školstva a na zmluve o výhrade vo svedomí, ktoré by mali byť podpísané do konca tohto roka. Širokú škálu principiálnych i praktických problémov je potrebné riešiť v zmluve o financovaní Cirkvi, čo si bude vyžadovať dlhší čas.

Biskup Rábek referoval o prípravách Stredoeurópskych katolíckych dní, ktoré sa začnú čítaním spoločného pastierskeho listu ôsmych
stredoeurópskych krajín 1. júna 2003. V rámci rozsiahleho programu bude Slovensko poriadať medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Etika života“ , ktorá sa uskutoční 3. - 5. októbra v Bratislave.

V súvislosti s liturgickými otázkami bola schválená aj kratšia verzia tajomstiev „ruženca svetla“.

Biskupi menovali nového predsedu Enviromentálnej subkomisie Teologickej komisie KBS. Namiesto doterajšieho predsedu Mons. Jána Hirku menovali Mons. Jána Babjaka. Od 1. marca 2003 zanikli dve rady, Rada pre duchovnú službu v armáde, a pre väzenskú správu, nakoľko ich náplň sa stala súčasťou Vojenského ordinariátu. Komisiu pre klérus vedie naďalej Mons. Alojz Tkáč. Subkomisiu pre pastoráciu povolaní a semináre vedie Mons. Tomáš Galis, Subkomisiu pre trvalý diakonát Mons. Eduard Kojnok a Subkomisiu pre trvalú formáciu Mons. Štefan Sečka.

Schválené boli aj nové osnovy formácie animátorov, ktorí majú s kňazmi spolupracovať pri príprave veriacich na prijatie sviatostí. V rámci pastoračnej starostlivosti o Slovákov v zahraničí bol menovaný do Selenče vdp. Marián Dej.

Zo správy o Katolíckej univerzite v Ružomberku vyplýva, že tu v roku 2001/2002 študovalo v dennom štúdiu 634 študentov, v externom 117, kým v akademickom roku 2002/03 ich počet dosiahol 890 denných a 201 externých.

Rozširujú sa aj akademické aktivity univerzity. Biskupi sa stotožnili s iniciatívnou Fóra života a pripájajú sa k jeho kampani za rešpektovanie ľudského života od jeho počatia, ktorá prebieha od 17. do 25. marca t.r. a vyjadruje sa nosením bielej stužky na odeve.

Čo sa týka hroziacej vojny v Iraku biskupi pozorne sledovali správy aj počas zasadnutia a rozhodli sa nevydávať nové komuniké. Vyhlásenie KBS k vojne v Iraku z 24. 1. 2003 vyjadruje ich postoj. Spolu so Svätým Otcom vyzývajú veriacich k modlitbe a pôstu.

Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS