Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Mons. ThDr. Marián Chovanec  
 

Základnú školu vychodil v rodisku – v Trenčíne, kde absolvoval aj gymnaziálne štúdium. Po maturite nastúpil do kňazského seminára v Bratislave. Na zásah vtedajšej štátnej moci bol v r. 1981 z kňazského seminára s ďalšími bohoslovcami vylúčený (pre protestnú hladovku proti prorežimnej organizácii Pacem in terris). Potom pracoval manuálne a vykonal si základnú vojenskú službu. Na teologické štúdiá ho znova prijali v r. 1986. Za kňaza ho vysvätili 17.6.1989.
Prvým miestom jeho pôsobenia bola Nitra-Dolné mesto, kde bol kaplánom. Od r. 1990 pokračoval v teologických štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (KUL) v Poľsku, kam ho vyslal nitriansky diecézny biskup J.Ch. Korec s cieľom vedecko-pedagogickej prípravy odborníkov pre obnovu diecézneho kňazského seminára. V tom istom roku ho ustanovil za správcu farnosti Nitra-Drážovce a za archivára Biskupského úradu v Nitre. R. 1992 získal licenciát a r. 1994 doktorát v odbore dogmatickej teológie, ktorú od r. 1993 prednáša na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Nitre na TI. Popri vysokoškolskej pedagogickej praxi sa venuje pedagogickým aktivitám na základných a stredných cirkevných školách (na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda v Nitre úspešne rozvinul preventívny protidrogový projekt, tzv. dočasný sľub abstinencie). Pôsobil v redakčnej rade mesačníka Duchovný pastier (1990-1999), v diecéznej komisii pre kultúru a tlač i v diecéznej ekonomickej komisii. V r. 1996-2003 bol členom Diecézneho tribunálu ako promotor iustitiae.
Dňa 22.7.1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za massitského (maxitensis) titulárneho biskupa a nitrianskeho pomocného biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála J.Ch.Korca dňa 18.9.1999. Od augusta 2000 je generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska a od 1.3.2003 generálnym vikárom v Nitre. V r. 2000-2002 bol podpredsedom Správnej rady KU v Ružomberku.
Jeho vedecko-pedagogická a teoreticko-aplikačná orientácia na oblasť dogmatickej teológie prináša výstupy v publikačnej a edičnej podobe, najmä v časopisoch Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny a i. Je spoluautorom viacerých zborníkov vydaných Subkomisiou pre náuku viery pri KBS a Katedrou dogmatiky RK CMBF. Jeho doktorská práca Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca  vyšla knižne r. 1995. V r. 2004 vydal Eschatológiu a v r. 2005 Mariológiu – jednotlivé traktáty katolíckej dogmatiky. Svoju vedeckú a odbornú erudíciu využíva v mnohostrannej pedagogickej, apoštolskej a pastoračnej službe.
Dňa 20. 11. 2012 ho pápež Benedikt XVI. menoval za banskobystrického diecézneho biskupa.