Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
DEKRÉT
určujúci vek a vlastnosti laikov pre ustanovenie za lektora a akolytu


Prot. č. 214/2022
 
Svätosť a zúčastnenosť laických veriacich na poslaní Cirkvi sa prejavuje rozmanitými formami, nevynímajúc službu lektora a akolytu, do ktorých môžu byť nastálo prijatí muži i ženy, aby vhodne pomáhali posvätným služobníkom podľa normy práva.
 
Konferencia biskupov Slovenska na svojom 102. plenárnom zasadnutí dňa 6. júna 2022 v Badíne, v súlade s predpisom kán. 230 § 1 CIC týmto stanovuje, že minimálny vek pre ustanovenie laikov za lektora je dovŕšenie 25. roku života a minimálny vek pre ustanovenie laikov za akolytu je dovŕšenie 30. roku života.
 
Lektorom alebo akolytom môže byť iba ten, kto prijal sviatosť posvätného birmovania, má podľa uváženého úsudku diecézneho biskupa neporušenú vieru a mravy, žije usporiadaným životom a má dobrú povesť, absolvoval formáciu stanovenú partikulárnym právom, má  zručnosti potrebné na ohlasovanie Božieho Slova alebo službu pri oltári.
 
Tento dekrét sa promulguje uverejnením na oficiálnej webovej stránke KBS a nadobúda záväznosť od 1. júla 2022.
 
 
 
Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup - metropolita
predseda Konferencie biskupov Slovenska
 
 
Mons. Marián Chovanec
generálny sekretár 
Konferencie biskupov Slovenska

_____

Dokument bol potvrdený vatikánskym Dikastériom pre Boží kult a disciplínu sviatostí 27. apríla 2023.