Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Normy Konferencie biskupov Slovenska, podľa ktorých sa má na Slovensku 
udeľovať dišpenz od kánonickej formy jednotným spôsobom
 
 
Dišpenz od kánonickej formy slávenia manželstva - kán. 1127 
 
Kán. 1127 - § 2. Ak zachovaniu kánonickej formy prekážajú veľké ťažkosti, miestny ordinár katolíckej stránky má právo v jednotlivých prípadoch od nej dišpenzovať, ale po porade s ordinárom miesta, kde sa manželstvo slávi, a pri neporušení istej verejnej formy slávenia, potrebnej na platnosť; úlohou Konferencie biskupov je stanoviť normy, podľa ktorých sa uvedený dišpenz má udeľovať jednotným spôsobom. 
 
Can. 1127 - § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium cele bra tur, et sa!va ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. 
 
Miešané manželstvo (matrimonium mixtum, kán. 1124) má byť slávené pri zachovaní kánonickej formy, o ktorej je reč v kán. 1108. Miestny ordinár (porov. kán. 134, § 2) katolíckej stránky má právo v jednotlivých prípadoch od nej dišpenzovať (porov. kán. 1127, § 2). 
 
Miestny ordinár môže od kánonickej formy dišpenzovať, ak jej zachovaniu prekážajú veľké ťažkosti. Miestny ordinár sa musí poradiť s ordinárom miesta, kde sa manželstvo slávi. Preto pri žiadaní o dišpenz od formy stránky musia uviesť, kde budú manželstvo sláviť. Záväzná je verejná forma slávenia a žiada sa k platnosti. Tým sa vylučuje tajná forma slávenia manželstva, o ktorej je reč v kán. 1130. Verejnou formou slávenia manželstva je aj občiansky sobáš. Požiadavkou je, aby takémuto dišpenzu predchádzalo kánonické šetrenie zo strany duchovného katolíckej stránky (krstný list, birmovný list, potvrdenie o slobodnom stave, podľa potreby smrtný list, rozsudok tribunálu druhého stupňa o nulite manželstva, atď.), pričom aj nekatolícka stránka má predložiť krstný list. 
 
Okrem toho obe stránky majú ešte pred slávením manželstva splniť nasledujúce podmienky: 
1. katolícka stránka ma vyhlásiť, že je pripravená odstrániť nebezpečenstvá odpadnutia od viery a má dať úprimný prísľub, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby všetky deti boli pokrstené a vychovávané v katolíckej Cirkvi; 
2. druhá stránka sa má v pravý čas natoľko oboznámiť s tými prísľubmi, ktoré má dať katolícka stránka, aby bolo zrejmé, že si je naozaj vedomá prísľubu a povinnosti katolíckej stránky. 
Tieto dve vyhlásenia sa robia na príslušnom tlačive, vydanom v SSV Trnava. 
3. Okrem toho obe stránky treba poučiť o cieľoch a podstatných vlastnostiach manželstva (jednota a nerozlučiteľnosť), ktoré ani jedna zo stránok nesmie vylúčiť. 
 
Konferencia biskupov Slovenska v zmysle normy kán. 1126 stanovuje spôsob, akým treba uskutočniť tieto vyhlásenia a prísľuby, ktoré sa vždy vyžadujú, ako aj určiť formu, akou sa majú stať zrejmými vo vonkajšom fóre aj ako sa má s nimi oboznámiť nekatolícka stránka. Robí sa to tak, že nekatolícka stránka podpíše pred dvoma svedkami, že je oboznámená s vyhlásením a prísľubmi katolíckej stránky. Toto oboznámenie potvrdí podpisom pred dvomi svedkami na predpísanom tlačive. Svedkovia nepodpisujú toto vyhlásenie a oboznámenie oddelene, nezávisle na sebe, ale spoločne naraz pred duchovným katolíckej stránky. Obom stránkam i svedkom má duchovný vysvetliť o aký úkon ide a čo je jeho význam. 
 
Príprava na slávenie miešaného manželstva sa nevyčerpáva splnením požiadaviek kánonického práva, ale treba mať na zreteli aj pastoračné hľadisko. 
 
Konferencia biskupov Slovenska týmto stanovuje normy, podľa ktorých sa má na Slovensku udeľovať dišpenz od kánonickej formy jednotným spôsobom. 
l. Dôvodom k udeleniu dišpenzu od kánonickej formy nie je "povinnosť, ktorú ukladajú niektoré cirkvi a cirkevné spoločenstvá, aby sa zachovala ich vlastná forma manželstva". Túto otázku treba riešiť dialógom medzi cirkvami, aspoň na miestnej úrovni (porov. ED 155). 
2. Dišpenz od kánonickej formy nemožno udeliť všeobecne, ale iba pre jednotlivé prípady. 
2.1. Dôvody na udelenie dišpenzu môžu byť nasledujúce: 2.1.1. Zachovanie rodinnej harmónie, 
2.1.2. Získanie súhlasu rodičov s manželstvom, 
2.1.3. Uznanie osobitného rodinného vzťahu nekatolíckej stránky s duchovným tejto stránky, 
2.1.4. Zvýšené zapojenie sa nekatolíckej stránky do života nekatolíckej cirkvi alebo cirkevného spoločenstva. 
2.1.5. Možnosť katolíckeho duchovného zúčastniť sa takéhoto slávenia manželstva s dišpenzom od kánonickej formy, pri ktorom by využil možnosť vysvetlenia prítomným takéhoto slávenia ako manželstva sviatostného, s jeho cieľmi a podstatnými vlastnosťami (jednota a nerozlučiteľnosť). 
Pri takomto slávení manželstva je potrebné zachovať aj normu kán. 1127, § 3. Z dôvodu rozdielneho chápania Eucharistie a pristúpenia k svätému prijímaniu, sa takéto manželstvo neuzatvára počas slávenia svätej omše. 
Po slávení takéhoto manželstva katolícka stránka oznámi svojmu duchovnému miesto a čas slávenia manželstva, aby ho zapísal do matriky manželstiev.