Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
List Konferencie biskupov Slovenska odovzdaný Maďarskej biskupskej konferencii

 
Milí bratia v biskupskej službe,
 
s vďačnosťou si aj my spomíname na dejinnú udalosť Veľkého jubilea roku 2000, na radostný vstup ľudstva do tretieho tisícročia s programom, ktorý nám vytýčil Boží sluha Ján Pavol II. Jeho duchovná výzva vyvolala ohlas po celom svete v podobe mnohých krásnych iniciatív. Medzi ne môžeme zaradiť aj toto naše vzájomné bratské oslovenie sa nielen formou listov, ale aj osobného stretnutia našich biskupských konferencií. Ide o hľadanie cesty k vzájomnému porozumeniu, odpusteniu a zmiereniu oboch našich národov. 
Presvedčenie, že Ježiš Kristus je Pánom dejín, hlboko poznačilo celý pontifikát Božieho sluhu Jána Pavla II., ktorý jednotlivcov i spoločenstvá vyzval k očisteniu pamäti, aby si tak vyprosili dar odpustenia za nevernosti, ktorými mnohí synovia a dcéry Cirkvi, Kristovej nevesty, v priebehu dejín vrhli tieň na jej tvár (porov. Novo millennio ineunte, 6). Ide o naše spoločné dejiny, ktoré sa nedajú navzájom oddeliť, veď sme ich spoločne budovali. 
Očistenie našej pamäti vysvetlil Svätý Otec Benedikt XVI., ešte ako kardinál, v úvahe Pozerať na Krista: „Pamäť môže byť otrávená nenávisťou, sklamaním, falošnými nádejami, zakorenenou lžou. V tom prípade nemôže vyrastať správne budúcnosť. Pamäť môže byť povrchná, krátkozraká, ale vtedy je otvorená pre lož a pre zvádzanie – a opäť je ohrozená budúcnosť. Preto je opätovne potrebné očisťovanie pamäti, aby umožňovala ako čistá voda vidieť dno a mohla prijať slnečné lúče, svetlo zhora“ (Pápežské listy a vat. dokumenty 12, s. 41-42, SSV Trnava 1997).
Naša pamäť si uchováva mnohé rany, ktoré sme si navzájom spôsobili. Lenže „pamäť nie je mechanickou úschovňou na uložené informácie ako počítač, je aj ňou, avšak oveľa viac než len ňou. Keď sa to, čo sa v nej uchováva, stretne s novým, dostáva sa aj tomu, čo je minulé, svetlo, a vtedy sa v ňom obnovuje a spoznáva, čo dovtedy vôbec nebolo vidno“ (tamže, s. 44). Veď pamäťou Cirkvi je Duch Svätý: „On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy“ (Jn 16, 13). 
Naša pamäť siaha do minulosti, a to až k počiatkom Cirkvi u nás. Tieto dejiny Cirkvi kedysi vytvárali spoločne aj oba naše národy. Na toto spoločné obdobie, v ktorom nachádzame aj vzájomné konflikty a urážky, sa chceme dívať pamäťou očistenou v Duchu Svätom. On je svetlom pre našu pamäť, aby sme sa z jeho zorného uhla dokázali pozerať na našu spoločnú minulosť.
V tomto duchu sme s pozornosťou, s porozumením a so zadosťučinením prijali Váš list, drahí bratia v biskupskej službe. Vyčítali sme z neho, že so záujmom vnímate dianie na našom Slovensku a v našej Cirkvi. To isté robíme aj my, veď osud Katolíckej cirkvi vo Vašej krajine nám nie je ľahostajný. Mnohé problémy máme spoločné. Preto sme s radosťou privítali Vašu iniciatívu z vnuknutia Ducha Svätého ohlásiť rok modlitby za duchovnú obnovu Vašej krajiny. 
S vážnou dôslednosťou prijímame tento verejný prejav preciťovanej historickej pravdy, vyslovujúc vďaku Bohu a prosbu o vzájomné porozumenie a zmierenie. Preto odpúšťame a prosíme o odpustenie.
Vieme totiž, spolu s Vami, bratia v biskupskej službe, že naše kresťanstvo nie je náboženstvom iba minulosti, že poučení dejinami sme stále otvorení nachádzať orientáciu v spoločnom programe poslania nám zvereného Bohom. Vieme, že všetky nedorozumenia a zranenia v minulosti sa dajú odstraňovať jedine pravdou a spravodlivosťou, no najmä láskou. V zmysle učenia Cirkvi chceme spoločne sa zamýšľať nad pravdou dejín, nad zmierením ako Božím darom a nedať sa ovplyvniť osobnými či národnými záujmami do tej miery, že by sme mysleli, hovorili alebo konali v rozpore s kresťanskými zásadami.
Takto môže byť naša spoločná cesta – podať svedectvo lásky a porozumenia – iniciatívna a vzájomne prospešná.
Nech Pán požehná naše úsilie, aby našlo širokú spoločenskú ozvenu! Panna Mária, ktorá je patrónkou a ochrankyňou oboch našich národov, i svätci, ktorí spájajú naše národy, nech podporia naše úmysly a činy, a vyprosia pre ne požehnanie u nášho Pána. 
 
V Ostrihome 29. 6. 2006
 
 
v zastúpení Konferencie biskupov Slovenska
Mons. František Tondra, 
predseda KBS
 
_____________________________________
Jeho Eminencia
kardinál Péter Erdö,
predseda 
Maďarskej biskupskej konferencie