Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Otvorený list KBS ministrovi školstva SR Milanovi Vtáčnikovi

Vážený pán minister,
obraciame sa na Vás týmto otvoreným listom, pretože cítime povinnosť, pozdvihnúť hlas na obranu existencie cirkevných škôl v našej vlasti.
V poslednom čase sa ozvali hlasy, spochybňujúce význam cirkevných škôl a súčasne Vaše Ministerstvo pripravuje legislatívne normy, od ktorých môže závisieť budúcnosť uvedených škôl.
Chceli by sme pripomenúť Vám, pán minister, i ostatným zodpovedným činiteľom v našom štáte ako i občianskej verejnosti, že cirkevné školy majú svoje opodstatnenie predovšetkým v tom, že vytvárajú predpoklad pre naplnenie práva rodičov, eventuálne mládeže, na slobodnú voľbu školy, ktorej výchovné zameranie je v zhode s ich presvedčením.
Vzhľadom na toto ich poslanie je nevyhnutné, aby rodičia, ktorí chcú do nich poslať svoje detí neboli zaťažovaní ekonomicky, lež aby ich deti mali tie isté podmienky, aké poskytuje štátna škola.
Preto dôrazne žiadame, aby pri príprave a schvaľovaní právnych predpisov o školstve boli v súčasnosti i v budúcnosti rešpektované tieto zásady:

1. Plne uznať, právnu a ekonomickú rovnosť cirkevných a štátnych škôl.
2. Zabezpečiť možnosti pre vznik ďalších cirkevných škôl konverziou zo štátnych /sieť. škôl
je dostatočne hustá a nebolo by zodpovedné zakladať mimo nej ďalšie školy - ale na základe záujmu občanov by sa príslušná štátna škola zmenila na cirkevnú, z ekonomického hľadiska by nenastavala žiadna zmena v štátnom rozpočte na školy/.
3. Zaistiť rovnocenné postavenie pedagógov i ostatných pracovníkov cirkevných škôl s ich kolegami na štátnych školách.
4. Zabezpečiť právo rodičov na vyučovanie náboženstva pre ich deti ako povinne voliteľného predmetu na všetkých stupňoch základných a stredných škôl.
I pri svojich špecifikách cirkevné a štátne školy plnia v spoločnosti rovnakú funkciu. Preto považujeme za správne, aby spravodlivé požiadavky občanov boli premietnuté do príslušných právnych noriem.

Vážený pán minister, dovoľujeme si vážne na tieto záležitosti upozorniť teraz, keď sa pripravujú zákony a predpisy o školstve. Sme presvedčení, že spravodlivým riešením týchto požiadaviek prispejete k spokojnosti všetkých občanov. Upieranie práv veriacim občanom by znamenalo pokračovanie v praktikách minulosti a bolo by na škodu všetkým.

So želaním Božej pomoci pri Vašej službe Vás s úctou pozdravujú:
podpísaní všetci biskupi prítomní na zasadaní KBS v Marianke.

v Marianke, 22.XI.1999