Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2001 - poďakovanie

Milí bratia a sestry!

Tohto roku sa u nás uskutočnilo sčítanie ľudu. Potešilo nás, keď sme sa z výsledkov sčítania dozvedeli, že obyvatelia Slovenska sa v hojnom počte hlásia k Bohu a k Cirkvi.
Tým, že ste sa pri sčítaní ľudu prihlásili ku Katolíckej cirkvi, vyznali ste vieru v Ježiša Krista pred svetom. V tejto súvislostid je vhodné pripomenúť Ježišov výrok: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. (Mt 10, 32). Prihlásili ste sa ku Kristovi Kráľovi, ktorého sviatok dnes slávime.
Milí veriaci! My, biskupi Slovenska, Vám za to z celého srdca ďakujeme a tešíme sa z toho.
Ježiš Kristus si želá, aby sme ho vyznávali pred ľuďmi. To vyznávanie Krista má byť prejavené nielen slovom vypovedaným, či napísaným, ale to vyznanie má byť realizované každým naším skutkom a celým naším životom.
Slovné vyznanie sme uskutočnili už vtedy, keď sme to vpísali do sčítacieho hárku. Teraz však Kristus očakáva, že v tomto vyznaní budeme pokračovať v každodennom živote dobrými skutkami, ktoré sú v súlade s duchom evanjelia a katolíckej morálky. Pamätajme totiž na jeho slová: „Nie každý, kto mi hovorí: , Pane, Pane_, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach . (Mt 7, 21). Kristus Kráľ kraľuje tak, že slúži, kraľuje pod krížom a z kríža. Hlásiť sa k nemu nielen slovom, ale aj životom, je veľmi ťažké, lebo to znamená prijať v živote aj kríž.
Preto vás, milí veriaci, prosíme a povzbudzujeme: keď sme sa ku Kristovi prihlásili slovne - vyplnením sčítacieho hárku -, zostaňme mu verní aj svojím životom a vydávajme o ňom svedectvo pred svetom dobrými skutkami a verným zachovávaním jeho prikázaní v každej oblasti života!

K tomu vám žehnáme: V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.

Biskupi Slovenska

Prečítať po postkomunii pri každej svätej omši na sviatok Krista Kráľa 25. 11. 2001.