Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Stanovisko KBS k Vyhláseniu Pápežskej rady pre rodinu
(o pastorálnej starostlivosti o homosexuálne osoby)

Konferencia biskupov Slovenska sa stotožňuje s týmto vyhlásením Pápežskej rady pre rodinu. Keďže sa aj v slovenskej tlači píše o probléme homosexuálov, považujeme za potrebné oboznámiť veriacich s týmto vatikánskym dokumentom. Cirkev sa už predtým vyjadrila k problému homosexuálov. Najmä 1. októbra 1986, keď Kongregácia pre vieroučné otázky napísala List biskupom Katolíckej cirkvi o pastorálnej starostlivosti o homosexuálne osoby. Aj KBS má v pastoračnej evidencii tento problém. Nemôžeme sa však stotožniť so zrovnoprávnením spolužitia homosexuálov s rodinami založenými na manželstve - pre nás katolíkov na sviatostnom manželstve. Preto treba, aby sa naši poslanci a naša verejná mienka nestotožnila s bruselským Rozhodnutím Európskeho parlamentu. Nech sú nám svetlom na cestu slová Listu Kongregáciu pre učenie viery, ktoré nás poučujú, že Cirkev práve pre hlbokú úctu k ľudskej osobe s dôverou a odvahou ukazuje a predkladá cestu obrátenia i tým, čo sa v rôznych stupňoch nachádzajú v homosexuálnom stave. Podobne ako všetkých kresťanov, aj homosexuálne osoby treba povzbudzovať, aby podporované sviatosťami, najmä sviatosťou pokánia a Eucharistie, spojili svoje úsilie o zmenu života a svoje utrpenie s Kristovou obetou na kríži a s jeho zmŕtvychvstaním, aby žili v čistote a vo veľkodušnom sebadarovaní Pánovi a bratom. - Nech teda naše uvažovanie nie je vedené len ekonomickým a egoistickým pohľadom na problém, ale nech je prežiarené pravdou o Božej láske, ktorá chce všetkých priviesť k plnosti života Božích detí.


Mons. Rudolf Baláž, biskup, predseda KBS