Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS k sociálno – ekonomickej situácii


Viaceré hodnotiace správy hovoria o pozitívnom vývoji ekonomiky našej krajiny, z čoho sa tešíme. Ako biskupi sme v bezprostrednom kontakte s veľmi širokou škálou obyvateľov Slovenska. Celkovú sociálno – ekonomickú situáciu, žiaľ, vnímame ako znepokojujúcu, čo nás vedie k zverejneniu nasledujúceho vyhlásenia.
Rýchlo rastúce štvrte luxusných víl okolo väčšiny našich miest a zároveň vzrastajúci počet chudobných sú ilustráciou našej situácie: bohatí sa stávajú čoraz bohatšími, chudobní stále chudobnejšími. Je to jav spojený s ekonomickou globalizáciou. Ak sa súčasne nešíri aj globalizácia solidarity, spoločnosť sa ocitá vo vážnej kríze.
Sme si vedomí, že riešenie sociálnej a ekonomickej situácie je najmä v rukách verejných autorít, ktoré čelia širokej škále problémov. Politikov, rozhodujúcich o legislatíve vyzývame, aby si za základné kritérium brali dobro väčšiny obyvateľov a nie elitných skupín. Tiež nemožno nad spoločenské dobro povyšovať ciele krátkodobých politických zoskupení. Princíp solidarity, ktorý hlása aj skúsenosťou preverená sociálna náuka Cirkvi, vnímame ako optimálne riešenie medzi extrémnymi modelmi sociálneho štátu alebo neľútostného pragmatického kapitalizmu.
Chceme varovať aj pred uprednostňovaním kritéria rýchleho ekonomického zisku. Ak sa neinvestuje do vzdelania, výchovy, kultúry, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti – ak sa aj tieto oblasti stávajú sférou privátneho podnikania – prinesie to dlhodobé následky morálneho a kultúrneho úpadku, ktorý je v konečnom dôsledku pre spoločnosť aj obrovskou finančnou záťažou. V tomto súvise apelujeme aj na príslušné orgány, umožňujúce komerčným médiám morálne zamorovať verejný priestor, aby postupovali rozhodnejšie pri obrane základných mravných hodnôt. Práve poctiví občania doplácajú morálne a finančne na deštruktívny vplyv takýchto programov, ktorý sa prejavuje v oslabovaní rodiny, šírení násilného správania a neraz sú priamym návodom na kriminalitu a nepoctivý život.
Tým, čo sa rozhodli v neľahkých podmienkach konkurencie spravodlivo podnikať, vyslovujeme obdiv a uznanie. Vytvárajú aj pre iných pracovné príležitosti a šíria nádej. Tým, ktorým sa pri podnikaní neprimerane rýchlo rozrastá súkromný majetok a sociálnu situáciu zneužívajú na tlak pracovať za minimálnu mzdu, ktorú neraz ani nevyplácajú, pripomíname, že takýto prístup bol vždy považovaný za hriech, volajúci do neba.
Vnímame ako krivdu páchanú na značnej časti obyvateľstva, ak sa odmietanie zodpovednosti spoločnosti za jednotlivca najčastejšie zdôvodňuje poukazovaním na sociálne skupiny s trvalo stratenými návykmi pracovať. Popri nich tu je veľká skupina ľudí s ochotou pracovať, ktorá nenachádza možnosti. Neraz však súčasná situácia spôsobuje, že je výhodnejšie byť nezamestnaný (nedostatok spojov, cena cestovného atď.). Poukazujeme aj na alarmujúci jav rastu počtu pohostinstiev, barov a podobných zariadení aj v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, kde sa nekontrolovane šíri alkoholizmus ničiaci rodiny. Poukazovaním na sociálno-ekonomickú situáciu nechceme ako duchovní pastieri vstupovať do straníckej politickej agendy. Cítime sa však zodpovední zaujať postoj k tejto vážnej sociálnej situácii.
Cirkev, okrem poukázania na kritériá spravodlivej sociálnej politiky, prispieva v tejto oblasti najmä charitatívnou službou. Tým však len zmierňuje najvypuklejšie nedostatky. Svojich kňazov, rehoľníkov, laické hnutia a veriacich aj touto cestou vyzývame k ešte väčšej obetavosti, záujmu a vynaliezavosti v odstraňovaní hmotných a morálnych bied. Zbierky, charitatívne podujatia, ale aj návšteva chorého či opusteného, praktická pomoc pri hľadaní zamestnania, lekárskeho ošetrenia sú len niektoré prejavy sociálnej lásky, ktorá je vynaliezavá.
Okrem toho Cirkev ponúka motívy nádeje, duchovný zmysel práce a svojou pastoračnou službou liek na mnohé morálne problémy manželstva, rodiny, výchovy, staroby, samoty, ktoré popri neľahkej ekonomickej situácii sú problémom života našej spoločnosti. To je osobitný vklad, ktorým Cirkev prispieva k dobrému spolužitiu všetkých obyvateľov našej krajiny.
Na záver vyslovujeme prianie i nádej, že spoločným úsilím dosiahneme súlad medzi pozitívnymi ekonomickými ukazovateľmi a údajmi o spokojnosti obyvateľov našej krajiny.

Biskupi Slovenska
Donovaly, 9. 11. 2005