Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS k spoločensko-politickej situácii v Slovenskej republike

Konferencia biskupov Slovenska sa na svojich posledných zasadnutiach zaoberala pálčivými problémami spoločensko - politického života na Slovensku a prijala toto vyhlásenie:

Hlavnou úlohou biskupov je bdieť a pravoverne vysvetľovať i aplikovať na konkrétne činy i udalosti celú zjavenú Božiu pravdu, ako aj pevné morálne normy, na ktorých je položený celý spoločenský poriadok.
Pán Ježiš povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť ale naplniť." (Mt 5,17) Ako aj: „Prišiel som, aby mali život, a aby ho mali v hojnosti." V duchu týchto slov dvíhame svoj hlas nie preto, aby sme povrchne moralizovali, ale preto, aby sme ponúkli večne platné a stále prítomné hodnoty, skryté v evanjeliu Ježiša Krista, ako východisko na riešenie spoločensko-politickej situácie v Slovenskej republike.

Prepúšťanie pracovníkov
KBS vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že vo vážnej spoločenskej situácii ochromenia ekonomiky, rozvratu a všeobecného úpadku všetkých základných hodnôt pretrvávajú naďalej v spoločnosti javy, ktoré súčasný nepriaznivý stav ešte viac zhoršujú. Patrí medzi ne i nespravodlivé prepúšťanie na slovo vzatých odborníkov z úradov na rôznych stupňoch, ktorí sa v nich osvedčili dlhoročnou poctivou prácou, ktorú možno preukázať výsledkami. Pritom sa ukazuje, že jediným. dôvodom týchto nespravodlivých zákrokov je iba to, že títo ľudia svojimi názormi a postojmi nezodpovedajú akýmsi znovu zavádzaným novodobým straníckym kritériám. Zákroky proti týmto ľuďom považujeme nielen za neľudské a nemorálne, ale aj za neprezieravé a nemúdre, pretože ich dôsledky poškodzujú celú spoločnosť. Osobitne zarážajúce sú v tejto súvislosti prípady prepúšťania robotníkov, ktorí o svoju prácu prišli iba pre svoje názory.
KBS vyzýva k plnej zodpovednosti a skutočnej múdrosti všetkých tých, ktorí sa doposiaľ nevzdali spomínaných praktík nadraďovať kritériá politické nad pracovné a odborné. Opätovne vyzýva k úcte voči ľudskej dôstojnosti a svedomiu tých, ktorí sa ani v podmienkach demokratického štátu nevzdali svojho práva na vlastný názor.


Politická nekultúrnosť
KBS vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že pred tvárou širokej verejnosti sa odohrávajú otvorené konflikty najvyšších predstaviteľov štátu, ktoré sú vzdialené základným normám slušnosti. Nemôže súhlasiť s názorom, že prejavy politickej nekultúrnosti sú súkromnou záležitosťou tých predstaviteľov štátu, ktorí sa ich dopúšťajú. Vrhajú zlé svetlo nielen na tých, ktorí sa týchto nekultúrností dopúšťajú, ale predovšetkým ponižujú Slovensko pred ostatným svetom.

Morálne problémy
Biskupi Slovenska sa pridávajú k základu humánneho a kresťanského „etosu", ktorý je vyjadrený v encyklike pápeža Jána Pavla II. „Veritatis splendor". Sila, sklon k čoraz väčšej individualizácii vytvára predpoklady pre uprednostňovanie subjektívneho chápania dobra ako jediného meradla mravných rozhodnutí.
Tendencie k ľubovôli zosilňuje egocentrické konanie, bezohľadnosť, ako aj používanie násilia. Demokracia bez mravných hodnôt je ohrozená.
Je tu najnebezpečnejšia kríza, v ktorej sa človek ocitol, v nerozlišovaní dobra a zla, ako aj v odmietaní základných mravných zásad. Platnosť mravných noriem je absolútna. Hodnoty, ako spravodlivosť, pravda, pokoj, sloboda, nie sú možné bez mravnosti.
Z tohto dôvodu cítime povinnosť brániť ľudský život, ako aj život vôbec, ako posvätný Boží dar. Preto apelujeme na zákonodarcov, že všetky experimenty a zákroky smerujúce k likvidácii života, ako napr. zabíjanie oplodnených vajíčok a tým ničenie ľudského života pod kepienkom „podporovania zdravia" je úplne neakceptovateľné. Úmyselne spôsobená smrť človeka kvôli zachovaniu iného je eticky neospravedlniteľná. Ľudský život sa začína pri počatí.
Rovnako treba odsúdiť potrat, eutanáziu, sterilizáciu. Rozhorčuje nás napr., že štát na jednej strane vynakladá asi 200 mil. Sk ročne na dotovanie potratov (pričom tehotenstvo nie je choroba), na druhej strane nemá peniaze na pridelenie liekov skutočne chorým ľuďom.
Odsudzujeme takisto umelé oplodňovanie a manipulácie s génmi. Pokračovanie v týchto experimentoch obsahuje v sebe skutočný „horor" možno už pre nás alebo pre budúce generácie omnoho horší ako zničená ekológia, ozónové diery a atómové, biologické či chemické zbrane. Človek i jeho dôstojnosť by bola nepredstaviteľne ponížená a manipulovateľná. Sú to strašné, ale reálne vízie. Źiadame, aby sa zastavili všetky iniciatívy, ktoré chcú písať „dejiny hororu" a ponížiť i uraziť celé ľudstvo.

Sociálne problémy
Princípom sociálnej náuky Cirkvi je i to, že právny a demokratický štát musí byť súčasne i sociálnym štátom. Slovensko dnes trpí ťažkými hospodárskymi problémami a to následkom komunistického režimu, svetovej recesie, straty východných trhov ale i zlou hospodárskou politikou. k tomu všetkému sa pridáva i rastúce napätie medzi politickými skupinami, ktoré ako sa zdá, viac zápasia o moc ako o ekonomické a morálne pozdvihnutie Slovenska a jeho občanov. To má za následok ochudobňovanie mnohých pri: súčasnom nezákonnom obohacovaní sa iných. S veľkou obavou hľadia biskupi na nedeľnú prácu z hospodárskych dôvodov, čo by vraj malo prispieť k zmenšeniu nezamestnanosti.
V skutočnosti je to túžba súkromných podnikateľov a zamestnávateľov po rýchlom zbohatnutí za cenu zneužívania a vykorisťovania svojich zamestnancov. Význam nedele je predovšetkým v zaistení spoločného dňa pre tie hodnoty, ktoré neslúžia bezprostredne výrobnému procesu, ako: spoločný oddych, rodinný život, medziľudské kontakty, duchovná a kultúrna aktivita ale i tvorivá pauza. Tlak sveta práce len zvýši prázdnota a nezmyselnosť unaháňaného života. ďalšie následky spomínanej situácie: rozmáhanie sa násilia, zločinu, korupcie, pornografie, ničenie hodnôt manželstva, rodiny, mládeže a detí. Vznikajú nové formy chudoby, počet nezamestnaných rastie, starí ľudia ako aj nenarodené deti sa považujú za bremeno. Prijať viac detí sa nielen ironizuje, ale aj diskriminuje krátením a neposkytovaním úmerných sociálnych dávok.
Deti vychovávané v domovoch mládeže, po dovŕšení 18 roku života sú poslané na ulicu, ktorá ich spravidla znemravní a urobí z nich asociálov a kriminálnikov. Niet pre nich práce ani miesta v spoločnosti. Cirkev už teraz v tejto problematike robí, čo vládze - zakladá ústavy, kde by spomínaní mladí ľudia našli domov, prácu a výchovu. Sama však na to nestačí. Preto vyzýva zodpovedných štátnych činiteľov aby mysleli na tento vážny problém a ho aj riešili.
Cirkev, vzhľadom na krízu a rastúcu nezamestnanosť nemôže navrhovať hospodárske koncepcie, musí však byť svedomím spoločnosti, citlivo zviditeľňovať svoje učenie a upozorňovať na to, že ide o človeka a jeho dôstojnosť. Vo svete trhu a voľného podnikania, kde často ide o súboj „kto z koho", sa nesmie zabúdať na človeka.

Záver
Vyhlásenie KBS k aktuálnym politicko – spoločenským problémom mnohých prekvapí . Zaujímanie postojov a stanovísk k aktuálnym otázkam, ktoré obyvateľstvo najviac trápia, je bežný spôsob práce a zároveň i povinnosťou pastierov viesť zverený ľud po ceste spásy.

Bratislava, 25.11.1993

biskupi Slovenska