Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS k vládnemu návrhu Zákona NR SR
zo dňa 8.3.1996, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, adresované vláde SR,
Parlamentu SR a národu

Pred tromi rokmi sme s veľkou nádejou nastúpili cestu vlastnej štátnosti. Naša nádej pramenila z istoty, že máme silný duchovný i telesný potenciál v dare viery, v cyrilometodskej tradícii, v duchovnej kultúre, v úcte k životu a človeku. ďalej v odhodlaní vytvoriť v srdci Európy štát, ktorý bude postavený na práve a spravodlivosti, na morálnych a etických základoch. O to väčšie je naše sklamanie, keď parlament prijíma zákony, ktoré sú v rozpore s týmito zásadami, ba priamo proti ním. S veľkou starosťou a znepokojením sme prijali vládny návrh zákona NR SR zo dňa 8.3.1996, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon. V tomto návrhu zákona sú § 91- § 98 porovnateľné so zákonom 231 z roku 1948, na základe ktorého boli státisíce nevinných ľudí odsúdených, väznených, trýznených, ba i umučených.
Najnebezpečnejšie sú § 92a a § 92b, kde sa hovorí: Kto v úmysle rozvrátiť ústavné zriadenie...
Pýtame sa: Ako možno dokázať úmysel? Azda vynútením? Toto sa predsa dialo pri všetkých vykonštruovaných procesoch v päťdesiatych rokoch! V takto koncipovanom návrhu zákona vidíme nebezpečenstvo zneužitia tohto zákona. To nás nesmierne znepokojuje, pretože to môže viesť k nastoleniu totalitného režimu.

Preto sa obraciame na vás, vážené poslankyne a poslanci a vyhlasujeme
A.) Odhlasovaním tohto návrhu zákona, osobitne paragrafov 91- 98, ktoré sú porovnateľné so zákonom č. 231 z roku 1948, zoberiete na seba zodpovednosť pred Bohom, národom i pred celými dejinami za všetky zločiny, ktoré sa na základe tohto zákona môžu v budúcnosti páchať.


B.) Odhlasovaním tohto návrhu zákona vzniká nebezpečenstvo nastolenia novej totality v našej republike. Tento návrh sa môže stať hanbou nášmu štátu pred celou svetovou verejnosťou. Tým by ste vlastne najviac poškodili záujmy Slovenskej republiky.


Obraciame sa aj na policajný zbor, prokurátorov a sudcov SR
A.) Realizovaním tohto návrhu zákona by sa policajný zbor, prokurátori a sudcovia zaradili do zástupu zločincov totality, ktorí spôsobili morálnu a fyzickú ujmu státisícom nevinných ľudí nášho národa. Musíme tu pripomenúť Norimberský proces. Tam sa polícia, prokurátori a sudcovia odvolávali na platný ríšsky zákon, podľa ktorého súdili i vynášali rozsudky. Norimberský súd vtedy jasne definoval: Nespravodlivý a krutý zákon nesmú výkonné zložky štátu realizovať ani vtedy, keby za to utrpeli ťažkú telesnú, či finančnú ujmu, ináč sú spoluvinní na spáchaných zločinoch.

B.) Pre policajný zbor a súdnictvo je neprípustná strata nezávislosti. Tento stav trval u nás štyridsať rokov, keď policajný zbor a súdnictvo boli nástrojom jednej politickej strany a pod jej nátlakom museli šliapať po svojom vlastnom svedomí. Zdá sa, že i dnes nie sme schopní zbaviť sa tohto problému.

Obraciame sa aj na vás, milí veriaci bez rozdielu národnosti a vyhlasujeme
Sme synmi svojho národa a štátu. Sme verní Bohu, Cirkvi i celej náuke Ježiša Krista. Ctíme si dôstojnosť, slobodu a svedomie každého človeka. Stojíme na strane práva, spravodlivosti a pravdy. V mene nášho povolania a poslania chceme vždy stáť na strane utláčaných, sociálne slabých a prenasledovaných. Vyzývame vás, aby ste sa nedali pomýliť ani ideológiou moci, ani falošnými prorokmi, ani ideológiou liberalizmu, materializmu, vidinou rýchleho bohatstva, ani ideovými prúdmi, ktoré tvrdia, že človek môže robiť všetko, čo len chce. Pre človeka je najdôležitejšie robiť to, čo je mravne dobré, spravodlivé a slúži spoločnému dobru. Sme veriacimi spolu s vami a pre vás sme biskupmi (porov. sv. Augustín). Najhlbšou motiváciou našej služby je viera v zmŕtvychvstalého Krista a viera vo vecný život.
Na slávnosť zmŕtvychvstania Pána si všetci obnovíme túto vieru, lebo len ona je schopná motivovať naše činy, dať zmysel nášmu životu i utrpeniu a vytrhnúť nás z nezáujmu a ľahostajnosti k činnému kresťanskému životu. Pripomeňme si slová svätého Pavla apoštola: Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom, je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera (1Kor 15, l4). Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych (1Kor 15,2O).

Biskupi Slovenska