Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS k voľbám 1998 

Drahí veriaci, bratia, sestry!
Blíži sa chvíľa, keď máme pristúpiť k volebným urnám a svojim hlasom odovzdať vedenie našej vlasti na ďalšie roky tým, ktorým dôverujeme, že túto náročnú úlohu budú svedomito plniť. 
Vieme, že mnohí očakávate od nás, Vašich duchovných pastierov, orientáciu a svetlo pre zodpovedné rozhodnutie svedomia. 
Predkladáme Vám preto niekoľko zásad, ktoré by Vám mali pomôcť ku správnemu postoju:
- Základným dôvodom, pre ktorý má aj každý veriaci občan uplatniť svoje volebné právo, je naša vážna spoluzodpovednosť za spoločné dobro.
- Pri výbere politických subjektov i jednotlivých kandidátov, ktorým dáme svoj hlas, riaďme sa touto zásadou: voľme tých, o ktorých sme vo svedomí presvedčení, že im ide úprimne o službu spoločnému dobru nás všetkých.
- Spoločné dobro však možno budovať iba na pravde a spravodlivosti, a to rešpektovaním Božieho zákona a nezištnou službou všetkým občanom našej vlasti.
- Kresťanský volič sa teda pričiňuje o spoločné dobro svojej vlasti tým, že volí také politické subjekty a takých kandidátov, ktorí – podľa jeho svedomia – čo najviac spĺňajú tieto predpoklady. 
A preto budeme voliť tých,
- ktorí budú brániť život človeka pred násilím, život detí pred narodením odvolaním liberálneho potratového zákona;
- ktorí sa budú starať o hospodársky a sociálny pokrok celej spoločnosti, ale aj každého človeka, osobitne mladých a viacdetných rodín, nezamestnaných, dôchodcov, chorých, zabezpečiac im zdravotnícku starostlivosť, akú si vyžaduje ľudská dôstojnosť;
- ktorí budú podporovať zdravú výchovu detí a mládeže, ktorá je budúcnosťou národa, o čo sa zvlášť usilujú cirkevné školy;
- ktorí budú v legislatíve bojovať proti každej nespravodlivosti, nemravnosti a násiliu, a tak budú chrániť mravné hodnoty národa.
Je preto dôležité, aby sme si nadobúdali dostupné informácie o programoch politických subjektov i o jednotlivých kandidátoch - a to nie natoľko z predvolebnej kampane a z predvolebných sľubov – lež hlavne z ich skutkov počas uplynulých rokov. 
Objavili sa u nás obavy o demokratickosť volieb. Treba vedieť, že občania Slovenska, a to aj veriaci, budú prítomní cez svojich zástupcov vo všetkých komisiách a pri všetkej volebnej činnosti a budú mať právo i povinnosť zabezpečovať slobodu a spravodlivosť celého priebehu volieb.


Drahí bratia a sestry!
Ako veriaci kresťania zostávajme vyrovnaní, nedajme sa strhnúť ani k vášnivému kritizovaniu, či až k nenávisti voči politickým protivníkom, ani k prehnanému idealizovaniu tých, s ktorými sympatizujeme.
Predkladajme tieto vážne záležitosti, ktoré rozhodnú o budúcnosti našej vlasti, v modlitbách všemohúcemu Bohu. Prosme o svetlo Ducha Svätého pre seba i pre všetkých, čo budú voliť, prosme o múdrosť, silu a lásku i pre tých, čo budú zvolení. Zverme tieto záležitosti aj pod starostlivú ochranu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorej sviatok budeme sláviť. 
Aj my, Vaši biskupi, Vás uisťujeme o svojich modlitbách a udeľujeme Vám svoje arcipastierske požehnanie.


V Bratislave, dňa 28. augusta 1998