Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska 
k vyučovaniu predmetu náboženská výchova na školách


Dejiny a kultúra nášho národa, ako aj celej Európy stoja na kresťanskom základe, ktorý položili svätí Cyril a Metod. Je prirodzené, že ako kultúrni ľudia chceme toto duchovné bohatstvo chceme spoznávať a ďalej rozvíjať. Tým sa tiež hlásime k základnému zákonu, k Ústave SR, ktorá zaväzuje celú spoločnosť niesť zodpovednosť za hodnoty, odovzdávané mladému človekovi prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu.
Projekt humanizácie výchovy a vzdelávania nášho školstva zahŕňa aj program vyučovacieho predmetu náboženská výchova na základných aj stredných školách, ktorý poskytuje priestor nielen na spoznávanie základných náboženských právd, ale aj na rozvoj základných hodnôt:

– osobnej slobody a samostatnosti,
– osobnej zodpovednosti,
– tvorivosti,
– morálnej zrelosti,
– ľudskej spolupatričnosti a solidarity.

Z nášho pohľadu ide o hodnoty dôležité, nadčasové, základné, a teda aktuálne aj v 21. storočí.
Dôležitosť vyučovania náboženskej výchovy na prvom stupni základných škôl ako povinne voliteľného predmetu v alternatíve s etickou výchovou vidíme v tom, že v tomto vývinovom období dieťaťa sa vytvárajú základy správneho hodnotového nasmerovania, základy ľudskej morálky a správnych náboženských postojov, aby sa mladý človek stal silnou, zrelou, integrálnou a komunikatívnou osobnosťou.
Predmet náboženská výchova na prvom stupni základných škôl poskytuje základy intelektuálnych vedomostí, poznatkov a návykov v súlade s učebnými osnovami a učebnými plánmi, na ktoré nadväzujú základné pedagogické normy (učebné osnovy a plány) na druhom stupni základných škôl, kde sa vyučuje náboženská výchova ako povinne voliteľný predmet v alternatíve s etickou výchovou. Kontinuálne sa to odzrkadľuje aj v základných pedagogických normách pre stredné školy.
Pri tejto našej argumentácii môžeme napokon poukázať aj na štatistické údaje, ktoré nechceme zneužívať, ale ktoré hovoria jednoznačne, že na prvom stupni základných škôl je na tento predmet prihlásených asi 172 000 žiakov (rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva) z celkového počtu asi 240 000 žiakov, čo je približne 72 %.
 

Mons. Rudolf Baláž, v. r.,
biskup, predseda Komisie KBS
pre katechizáciu a školstvo
Mons. František Tondra, v. r.,
biskup, predseda KBS