Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS o osobe, ktorá sa vydáva za biskupa

Odvolávajúc sa na Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, posvätný autor listu Hebrejom píše, že každý kňaz "ex hominibus assumptus et pro hominibus constituitur" – "vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí". Hneď však pripomína, že "nec quisquam sumit sibi illum honorem sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron" – "túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť, len ten, koho povoláva Boh tak ako Árona" (Hebr 5,4)

Niet pochýb, že ku služobnému kňazstvo „volá" Kristus. On to však robí prostredníctvom tých, ktorým zveril túto moc, teda apoštolom a ich nástupcom. Tak to potvrdzuje život Cirkvi od jej založenia cez stáročia až do našich dní. Ak je už ku služobnému kňazstvu nutné "povolanie" pod zodpovednosťou Pastiera diecézy, o to viac toto "povolanie" alebo lepšie "vyvolenie" je nutné pre tých, ktorí budú mať účasť na biskupskom kolégiu: je to zodpovednosť, ktorú má iba ten, ktorý ako Peter alebo jeho nástupca má poslanie "posilňovať bratov vo viere" (Lk 22, 32).
Aby sa toto všetko dialo čo najlepším spôsobom, Cirkev ustanovila normy a predpisy, ktoré sa nachádzajú v Kódexe kánonického práva. Tie sú jasné a presné.

Po tomto upresnení považujeme za našu vážnu povinnosť informovať cirkevné spoločenstvo, že na Slovensku je osoba, ktorá sa už niekoľko rokov predstavuje ako "tajne svätený biskup". Ide o pána Daniela Vážana, bývajúceho v Prievidzi.

S bolesťou musíme povedať, že informácie o jeho kňazskej a tým menej o jeho biskupskej vysviacke nie sú dôveryhodné. On si ich obhajuje ako prísne tajomstvo, ktoré sa stalo veľmi pochybným aj preto, že po výzve Svätého Otca, aby ho vyjavil osobe, poverenej Svätým Otcom, on odmietol tak urobiť.

Nakoľko v tomto čase udeľuje diakonát, presbyterát aj biskupské svätenie, čo je v priamom protiklade s normami, ktoré v tejto veci platia v Cirkvi, sme nútení vyhlásiť, že tak "svätiteľ" ako i ním "svätení" upadajú do exkomunikácie "latae sententiae", rezervovanej podľa kán. 1382 CIC Svätej Stolici.

Konferencia biskupov Slovenska vyzýva pána Vážana, aby nepokračoval v tejto protizákonnej činnosti. Upozorňujeme všetkých kňazov a veriacich, aby od pána Vážana neprijali žiadnu službu, ktorú im ponúka a aby jednoznačne odmietli od neho prijať diakonát, kňazstvo a biskupstvo.

Vzhľadom na túto smutnú udalosť, ktorá sa na Slovensku stala, veľmi naliehavo vyzývame všetkých kňazov, rehoľné sestry a rehoľníkov i ostatných veriacich k úprimnej modlitbe za to, aby táto činnosť, ktorá škodí dobru a jednote Cirkvi, skončila. Môže sa stať príčinou bolestného rozdelenia Kristovho spoločenstva, ktoré máme všetci napomáhať, ako nám to Pán prikázal vo svojom testamente pri Poslednej večeri (por. kan. 755 § 2 CIC).

BISKUPI SLOVENSKA