Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
14. december - deň pôstu

Biskupi Slovenska na svojom 40. riadnom plenárnom zasadaní KBS v Spišskej Kapitule v dňoch 22. – 23. novembra 2001 jednomyseľne podporili výzvu pápeža Jána Pavla II. a obracajú sa na všetkých veriacich na Slovensku slovami Sv. Otca, ktorý pred modlitbou Anjel Pána 18. novembra 2001 na Námestí sv. Petra vyhlásil:

„Vieme, že modlitba nadobúda na sile, keď je sprevádzaná pôstom a dobrodením. Tak učí už Starý zákon a kresťania prvých stáročí, ktorí túto myšlienku prijali a uskutočňovali predovšetkým počas Adventného a Pôstneho obdobia.
Z druhej strany islámsky veriaci v týchto dňoch začali ramadán, mesiac zasvätený pôstu a modlitbe. My, kresťania, zasa o chvíľu vstúpime do Adventného obdobia, aby sme sa modlitbou pripravili na slávenie Vianoc, dňa narodenia Kráľa mieru.
Pri tejto príležitosti vás, katolíkov, vyzývam aby ste prežili nadchádzajúci 14. december ako deň pôstu, počas ktorého budete s horlivosťou prosiť Boha, aby udelil svetu trvalý mier založený na spravodlivosti a aby sa dokázali nájsť správne riešenia mnohých konfliktov, ktoré sužujú svet. To, čo ušetríte, keď sa budete postiť, môžete dať k dispozícii chudobným, predovšetkým tým, ktorí v tejto chvíli trpia následkami terorizmu a vojny.
Okrem toho by som chcel vyhlásiť, že mám v úmysle pozvať na 24. január 2002 zástupcov svetových náboženstiev do Assisi, aby sa tam modlili za prekonanie protikladov a za podporu autentického mieru. Chceli by sme sa spoločne stretnúť najmä kresťania a moslimovia, aby sme pred svetom vyhlásili, že náboženstvo sa nikdy nemá stať dôvodom konfliktov, nenávisti a násilia.
Je nutné, aby sa s naliehavosťou vzniesla zo zeme k nebu zborová prosba, ktorá sa bude úpenlivo prihovárať u Všemocného, v ktorého rukách sú osudy sveta a veľký dar mieru.
Už od teraz tieto iniciatívy zverujem materskému orodovaniu Najsvätejšej Panny Márie a prosím ju, aby na ceste k mieru podporila naše úsilie a úsilie celého ľudstva. Kráľovna pokoja, prosíme Ťa o pomoc, aby sme so silou pravdy a lásky dokázali odpovedať na nové naliehavé výzvy prítomného okamihu. Pomôž nám prekonať tieto ťažké chvíle, ktoré znepokojujú mnohých ľudí a pomôž nám, aby sme sa bez váhania zasadili o budovanie deň po dni opravdivej kultúry mieru.

Biskupi Slovenska ďalej vyzývajú všetkých veriacich, aby svoje dobrovoľné finančné dary, ktoré môžu ušetriť, posielali na účet Slovenskej katolíckej charity v Istrobanke Bratislava (č. u.: 10006-55615010/4900, VS 134; Názov účtu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava).
Peniaze budú použité na pomoc utečencom z vojnou postihnutého Afganistanu. Prioritne bude Slovenská katolícka charita pomáhať utečeneckým táborom zriadeným pre tento účel na Slovensku.