Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Zásadné pripomienky KBS k Národnému programu ochrany
sexuálneho a reprodukčného zdravia

 

Materiál predložený ministrovi zdravotníctva MUDr. Ivanovi Valentovičovi
dňa 31. 3. 2008 v Bratislave

 

A. Materiál v súčasnom znení je ako celok pre KBS neprijateľný, nakoľko: 
1. odporuje zásadám etiky založenej na prirodzenom mravnom zákone, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a ľudských práv podľa záväzných medzinárodných dokumentov 
(tu je oblasť jednoznačnej odbornej kompetencie KBS, pripomienky z tejto skupiny sú odborné pripomienky, sú zásadné, lebo oblasť, ktorú program chce riešiť, nemožno riešiť bez zohľadnenia príslušných etických aspektov a problémov),  
2. je jednostranne ideologicky motivovaný a spracovaný 
(tzv. liberálna ideológia a ideológia tzv. radikálneho feminizmu; materiál vypracovaný zástupcami úzkych záujmových skupín, kde sa nedá vylúčiť závažný konflikt záujmov, vrátane záujmov komerčných – napr. predstavitelia MVO SSpPRaVR (národná pobočka IPPF), centier asistovanej reprodukcie atď.),  
3. v aktuálnom znení je fakticky namierený proti záujmom súčasných obyvateľov SR, ako aj proti záujmom budúcich generácií  
(nepredstavuje efektívne, racionálne a dostatočne komplexné riešenie proklamovanej problematiky; aplikácia programu nerieši, ale skôr prehlbuje nastolené problémy; nepredstavuje racionálne a efektívne využitie prostriedkov zo spoločenských zdrojov a i.), 
4. je založený na zastaranej a nedostatočnej analýze situácie v SR, ktorú chce riešiť 
(napr. analýza agentúry FOCUS z roku 1997; chýba adekvátna analýza situácie v riešenej oblasti, ktorá má výrazne medzirezortný a prierezový charakter; „analýza“ – napr. v kap. 6 sa obmedzuje temer výlučne na problematiku tzv. interrupcií, sterilizácie a antikoncepcie),
5. predkladatelia nerešpektovali, resp. sa adekvátne nevysporiadali s množstvom zásadných pripomienok (!), predovšetkým pripomienok odborného charakteru a pripomienok etického charakteru, ktoré predložili štátne orgány (napr. podpredseda vlády, rezorty), mimovládne organizácie, asociácie mimovládnych organizácií, odborníci a i.,    
6. je duplicitný – viaceré oblasti zahrnuté do návrhu programu sú už dlhodobo riešené inými národnými zdravotnými programami SR (napr. onkologický program, program starostlivosti o matku a dieťa, program boja proti infekčným chorobám, geriatrický program a i.)  – hrozí trieštenie síl, prostriedkov, problémy odborných kompetencií a manažmentu, 
7. obsahuje závažné odborné chyby a nedostatky napríklad v týchto odborných oblastiach (nižšie uvádzané príklady nepredstavujú kompletný zoznam odborných výhrad k aktuálnemu zneniu materiálu):
7.1. chybná, nepresná alebo ideologicky podfarbená terminológia a koncepcie riešenia  
(napr. nejasná definícia „služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia“ – skôr azda starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie – čo do ich obsahu a rozsahu; nejasná definícia „sexuálnych a reprodukčných práv“, ktorá nemá oporu v medzinárodnej legislatíve týkajúcej sa ľudských práv (!); pojem „plánované rodičovstvo” verzus “zodpovedné rodičovstvo”, „regulácia počatia“; tzv. „rodová problematika“; atď.),
7.2. nepresné, vágne alebo chybné definovanie cieľov programu 
(„zlepšiť kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb...“, „...poskytovať zdravotnícke služby...“; medzi cieľmi sa vôbec nespomína ochrana a zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia (!); úplne chýba oblasť verejného zdravotníctva (!); atď.),    
7.3. chýbajúca analýza očakávaných dopadov programu na oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia
(pozitívnych efektov, ako aj analýza možných negatív a rizík a návrhy ich riešenia; chýbajúca analýza resp. návrh systému hodnotenia, systém kvality, štandardy a indikátory kvality, atď.), 
7.4. chýbajúca analýza demografických aspektov a dopadov programu 
(rôzne varianty vývoja a  variantné riešenia),
7.5. chýbajúca analýza ekonomických aspektov a dopadov, ekonomickej náročnosti a ekonomického zabezpečenia programu 
(vplyv na štátny rozpočet, rozpočty rezortov, rozpočty samospráv; financovanie aktivít štátnych inštitúcií a organizácií – napr. zdravotníckych; štrukturálne fondy; financovanie programov zabezpečovaných MVO; financovanie výskumu, atď.), 
7.6. chýbajúca resp. nedostatočná legislatívna analýza
(z hľadiska platnej legislatívy SR, EÚ, OSN atď.; problém tzv. „sexuálnych a reprodukčných práv“; odvolávanie sa na dokumenty veľmi odlišnej právnej sily a záväznosti, napr. tzv. konsenzné dokumenty, prijaté konferenciami NGO atď., bez ich adekvátneho citovania atď.),  
7.7. chýbajúca analýza etických problémov súvisiacich s programom 
(napr. ich dopadu na predpokladanú mieru jeho úspešnosti, analýza etických rizík a návrhy ich riešenia v priebehu realizácie programu a pod.),
7.8. chýbajúca analýza sociálnych dopadov, vplyvu na rodinu a spoločnosť, 
7.9. nedostatočne riešená starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie mladistvých 
(napr. koncepčné nedostatky, etické chyby; nedefinovanie cieľov, stratégie, prostriedkov; problém informovaného súhlasu mladistvej osoby; nerešpektovanie práv rodičov vo vzťahu k výchove a zodpovednosti, a i.),
7.10. chýbajúca oblasť starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie mužov
(popri pozitívne hodnotiteľnom dôraze na starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie žien, avšak pri narastajúcej zdravotnej problematike v tejto oblasti – t.j. sexuálneho a reprodukčného zdravia mužov),
7.11. jednostranné a nedostatočné riešenie problematiky zodpovedného rodičovstva resp. „plánovaného rodičovstva“,  
7.12. nedostatočné riešenie problematiky asistovanej reprodukcie
(absentuje jednoznačná priorita odborných medicínskych hľadísk – odboru gynekológie a reprodukčnej medicíny v rozhodovacom procese; niektoré formulácie v rozpore s aktuálnymi postupmi lege artis; problematické ne/riešenie ekonomických aspektov a priorít; chýbanie analýzy etických, legislatívnych a sociálnych aspektov; jednostranné uprednostňovanie metódy IVF; viaceré problematické formulácie o úlohách samospráv, praktických lekárov, MZ SR a i.),  
7.13. chybné zapracovanie (na viacerých miestach materiálu) prirodzených metód regulácie počatia ako „moderných antikoncepčných metód“, 
7.14. neprijateľné „riešenie“ problému výhrady svedomia zdravotníckych pracovníkov, 
7.15. neprijateľné riešenie povinnosti zdravotníckych zariadení vykonávať tzv. UPT
7.16. celkove neprijateľné riešenie problematiky UPT 
(napr. úhrada z verejných zdrojov, zavádzanie  tzv. chemického UPT a požiadavky na registráciu takýchto „liekov“, plánované rozsiahle kampane zo štátnych zdrojov „informujúce o dostupnosti chemického UPT“; novo definované povinnosti zdravotníckych zariadení a zdravotníckych pracovníkov atď.),  
7.17. chybná koncepcia výchovy k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu 
(program sa opiera o koncepciu, ktorá bola pred krátkym časom odmietnutá na základe závažných odborných a aplikačných námietok zo strany príslušného rezortného ministerstva – MŠ SR, rozpory neboli odstránené RK; KBS disponuje v tejto oblasti rozsiahlym a aktuálnym vedecko-odborným materiálom),
7.18. chýbanie požiadavky na výskum v oblasti reprodukčného zdravia 
(program požaduje iba výskum sexuality, navyše formulácia samotnej požiadavky je problematická – otázka zdôvodnenia potreby takého výskumu a aplikácie jeho výsledkov (v podstate komerčné využitie))  

B. Pokiaľ je takýto materiál vôbec potrebný (aktuálne zdôvodnenie jeho potreby nie je možné považovať za dostatočné), potom je nevyhnutné:
jeho úplné a dôkladné prepracovanie,
za aktívnej účasti (a bez nespravodlivej diskriminácie) všetkých zainteresovaných 
(príslušné rezorty; príslušné odborné a vedecké inštitúcie – viď chýbajúce oblasti vymenované v bode 7 (!); cirkvi a náboženské spoločnosti v SR; celé spektrum zainteresovaných MVO atď.)
s rešpektovaním príslušných vyargumentovaných názorov a pripomienok, 
s demokratickou verejnou oponentúrou,
s primeranou informovanosťou verejnosti a 
primeranou verejnou diskusiou. 


C. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, KBS odporúča a žiada materiál v jeho súčasnom znení stiahnuť z ďalšieho rokovania Vlády SR.


Mons. František Tondra
predseda Konferencie biskupov Slovenska