Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Zbierka na Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Drahí bratia a sestry!

Budúci pondelok, 14. februára, sa bude sláviť v celej Európe sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, a na celom svete sa bude konať ich spomienka. To sú naši vierozvestovia a my si na nich spomíname osobitnou slávnosťou 5. júla.
Slováci v spojených štátoch amerických každý rok 14. februára slávia pamiatku našich vierozvestov tak, že vo všetkých slovenských farnostiach konajú zbierky na udržovanie Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Tento Ústav spojenými silami vybudovali Slováci v zahraničí s najväčším prispením Amerických slovákov v časoch, keď neverecký komunizmus obmedzoval činnosť cirkvi na Slovensku.
My dnes, vďaka Pánu Bohu, žijeme opäť v slobode, a teda môžeme sa pripojiť k našim bratom a sestrám v Spojených štátoch a spolu s nimi sa starať o udržovanie tohoto Ústavu. Radi tak urobíme v tomto roku v nedeľu po 14. februári, teda na budúcu nedeľu 20. februára. Dokážme, že si Ústav vážime, a že ho spolu s americkými krajanmi pokladáme za svoj. Vyjadrime tým vďaku za množstvo náboženských kníh, ktoré sme dostali z Ústavu zdarma v časoch komunizmu, a bude to aj prosba k Pánu Bohu za našich kňazov, ktorých my, sloveskí biskupi, posielame do Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, aby sa pripravili na kvalifikovaný apoštolát v diecézach na Slovensku.
ďakujeme vám za obetavosť a žehnáme vám!

Biskupi Slovenska:

Ján Chryzostom kardinál Korec, diecézny nitriansky biskup
Ján Sokol, diecézny bratislavsko-trnavský arcibiskup
Alojz Tkáč, diecézny košický arcibiskup
Rudof Baláž, diecézny banskobystrický biskup
František Tondra, diecézny spišský biskup
Eduard Kojnok, diecézny rožňavský biskup
Ján Hirka, sídelný prešovský gréckokatolícky biskup
Milan Chautur, košický gréckokatolícky exarcha
Dominik Tóth, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Štefan Vrablec, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Vladimír Filo, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
František Rábek, nitriansky pomocný biskup
Andrej Imrich, spišský pomocný biskup
Bernard Bober, košický pomocný biskup
Marián Chovanec, nitriansky pomocný biskup
Tomáš Galis, banskobystrický pomocný biskup
Peter Dubovský, emeritný banskobystrický pomocný biskup