Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

DEKRÉT


Na základe rozhodnutí Druhého vatikánskeho koncilu bol zostavený nový obrad pre vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, ktorý nahradil dovtedajšie texty Rímskeho rituála. Nové typické latinské vydanie bolo po krátkom čase preložené do slovenského jazyka a po schválení Kongregáciou pre sviatosti a bohoslužbu sa stalo záväzným od nedele Zoslania Ducha Svätého v roku 1977.

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila nový preklad tohto editio typica, pričom použila aktuálne znenie Svätého písma podľa Neovulgáty a upravila liturgické texty tak, aby si čím viac zachovali svoju autenticitu podľa typického latinského vydania. Na základe noriem inštrukcie Liturgiam authenticam z roku 2001 bola upravená aj formula sviatosti pomazania chorých.

Nový slovenský preklad časti Rímskeho rituála – Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich – bol schválený Konferenciou biskupov Slovenska a predložený na preskúmanie Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne, ktorá tento preklad potvrdila a Najvyšší veľkňaz Benedikt XVI. schválil aj nové znenie sviatostnej formuly, o čom vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrét zo dňa 29. júla 2005, pod číslom 1595/04/L.

Toto vydanie treba pokladať za „typické“ pre slovenský jazyk a úradné pre používanie v liturgii.

Nové texty obradu Pomazania chorých a pastoračnej starostlivosti o nich, zverejnené v tejto knihe, možno používať hneď po vydaní, záväznými sa však stávajú od Prvej pôstnej nedele v roku 2011.


V Bratislave 15. novembra 2010
 

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie
biskupov Slovenska
Mons. Stanislav Stolárik
predseda Liturgickej komisie
Konferencie biskupov Slovenska