Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Slovenské liturgické texty pripravené na slávenie Spomienky Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Omšový formulár sa nachádza aj v súčasne používanom Rímskom misáli, čítania sú pripravené v celom znení.

____


Pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI
spomienka
 
Použije sa formulár omše „O Panne Márii, Matke Cirkvi“, Rímsky misál, str. 1137-1142.
Spoločné modlitby veriacich sa použijú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.
 
PRVÉ ČÍTANIE
Matka všetkých žijúcich
 
Čítanie z knihy Genezis 3, 9-15.20
 
Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“
On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“
Opýtal sa ho: „Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“
Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som.“
Pán, Boh, povedal žene: „Čo si to urobila?“
Žena odpovedala: „Had ma naviedol a jedla som.“
Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „Pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich.
 
Počuli sme Božie slovo.
 
alebo
Zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou
 
Čítanie zo Skutkov apoštolov   1, 12-14
 
Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 
Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
 
Počuli sme Božie slovo.
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 87, 1-2. 3 a 5. 6-7
 
R. (3): Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.
 
Základy má na posvätných vrchoch; +
brány Siona miluje Pán *
nad všetky stany Jakuba. – R.
 
Slávne veci sa hovoria o tebe, *
mesto Božie.
A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil *
a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“ – R.
 
Pán zaznačí do knihy národov: *
„Títo sa tam zrodili.“
A spievajú ako pri tanci: *
„V tebe sú všetky moje pramene.“ – R.
 
ALELUJOVÝ VERŠ
 
Ó šťastná Panna, ty si porodila Pána;
ó preblahoslavená Matka Cirkvi,
ty v nás rozohňuješ Ducha svojho Syna, Ježiša Krista!
 
EVANJELIUM
 
Hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!
 
+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   19, 25-34
 
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
 
Počuli sme slovo Pánovo.