Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
TEOLOGICKÁ KOMISIA KBS
Subkomisia pre náuku viery
 
VEC: Stanovisko subkomisie k vyhláseniu „Orientácia katolíckej verejnosti o otázkach homeopatie“
 
 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 5. júla 1996 schválila vyhlásenie o homeopatii, ktoré pripravila vtedajšia Komisia KBS pre VVKU. Dňa 11. marca 2008 sa KBS vrátila k vyhláseniu a opätovne vyzvala veriacich k triezvemu posudzovaniu homeopatickej liečby.
 
Kvôli kritike (vraj vyhlásenie je neaktuálne alebo tendenčné pre SHS) text vyhlásenia preskúmala Subkomisia pre náuku viery KBS a vydáva o ňom nasledujúce stanovisko.
 
Text spomínaného vyhlásenia KBS má úvod, jadro a záver.
 
V úvode vyhlásenia je genéza jeho vydania (dôvody, vznik) – otázky veriacich, konzultácia so Slovenskou homeopatickou spoločnosťou (SHS), práca komisie KBS a schválenie KBS v Nitre.
 
Jadro vyhlásenia má dve časti, odseky – nutné rozlíšenie (veda-viera) a náuku Druhého vatikánskeho koncilu. Správne rozlišovanie je výsadou a zároveň aj úlohou ľudskej osoby (por. KKC 1780, 912, 1954). Náuka Druhého vatikánskeho koncilu tvorí gro celého textového vyhlásenia; ide o dôležitý výňatok z konštitúcie Gaudium et spes (por. č. 36). Pripomenutím tejto cirkevnej náuky KBS vhodne a dobre poslúžila ľuďom nezaujato hľadajúcim pravdu vo viacerých otázkach legitímnej autonómie pozemských skutočností (to je obsahom celého článku GS 36).
Záver vyhlásenia má tri aplikačné (pastoračné) časti, odseky – vyjadrenie súvisiace s otázkou a konzultáciou s SHS, zdôraznenie odbornosti pri homeopatickej liečbe a odporúčanie na ďalšie vedecké skúmanie.
 
Záver hodnotiaceho stanoviska:
 
Subkomisia pre náuku viery pokladá vyhlásenie KBS „Orientácia katolíckej verejnosti o otázkach homeopatie“, schválené v r. 1996 a odobrené v r. 2008, za kvalitné a stále platné.
 
Odôvodnenie:
Kvalita a platnosť vyhlásenia spočíva v jeho jadre (por. Gaudium et spes 36), pretože táto cirkevná náuka stojí na základných dogmatických pravdách: Pán Boh je Stvoriteľom všetkého – neba i zeme. „Viera“ a „veda“ majú svoje vlastné kompetencie; homeopatia (ako liečebná metóda) je medicínska otázka, a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. Mágia je morálne zlá.
 
KBS je kompetentná len v oblasti vieroučnej a mravoučnej, čoho sa striktne drží. Možno však diskutovať o tom, že text koncilových dokumentov má už nový preklad (od r. 2008), alebo o tom, že úvod a záver vyhlásenia nemusia byť také rozsiahle a nemusia obsahovať aplikáciu na SHS (KBS totiž odpovedala na aktuálnu pastoračnú otázku) – avšak „jadro vyhlásenia“ je totožné s pokladom našej katolíckej viery.
 
Poklad našej zjavenej viery nemôžeme meniť.
 
Bratislava Mons. ThDr. Marián Chovanec 20. júna 2013 predseda Subkomisie pre náuku viery


---

:: Odpoveď Kongregácie pre náuku viery ::