Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Svätý Jozef – ženích a manžel

 
 
S pravdou, že Jozef bol manžel Panny Márie, vo všeobecnosti nie je žiaden problém, pretože je jasne doložená biblicky aj cirkevným magistériom, por. Mt 1, 19n; KKC 437; exhort. Redemptoris custos 2 - 3. 
 
Otázka znie, či je správne používať na Jozefa aj výraz „ženích“. Veď „ak je Jozef manžel, tak už nie je ženích“ (manžel je ženatý muž; ženích, snúbenec je budúci manžel) . To je správne, manžel nie je ženích, avšak na výraz „ženích“ možno pozerať aj inak, nielen občiansko-právne. Výraz možno chápať aj v súvislosti so starovekou paralelou (prirovnanie, podobnosť) medzi Máriou a Cirkvou, ktorú rozvíjali už starí cirkevní otcovia (por. Hugo Rahner, +1968).

Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) opísal vzťah medzi Máriou a Cirkvou v konštit. Lumen gentium. Mária je po svojom Synovi najdokonalejším obrazom slobody a oslobodenia ľudstva i vesmíru, Mária je celá svätá (konštit. LG 59, 56); Mária je najvynikajúcejšou, jedinečnou členkou Cirkvi (konštit. LG 53) a zároveň je príkladným typom, predobrazom Cirkvi (konštit. LG 63).

Cirkev je teda anticipovaná (zosobnená) v Márii a Mária, ako neuzatvorená do seba, nosí v sebe tajomstvo Cirkvi (Jozef Ratzinger). Ak má Cirkev Ženícha – Krista (por. Zjv 21, 2; Jn 3, 29; Lk 5, 34), tak je vhodné, aby Mária – predobraz Cirkvi, mala aj ženícha – Jozefa. Takto, v rámci spomínanej paralely a symboliky kresťania neraz (najmä v liturgii) používajú na Jozefa aj výraz „ženích“. 

To sa, napokon, odzrkadľuje aj v exhort. pápeža Jána Pavla II. (1978-2005) Redemptoris custos z r. 1989 (latinský originál v AAS LXXXII /1990/, 5-34), v ktorej je výraz ženích, snúbenec (lat. sponsus) použitý 36 krát a výraz manžel (lat. coniunx, maritus) je použitý 46 krát.
 
Subkomisia KBS pre náuku viery, rok 2016