Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Inštrukcia Konferencie biskupov Slovenska o príprave a vydávaní liturgických kníh a textov
 
 
 
1. Druhý vatikánsky koncil zveril konferenciám biskupov úlohu pripravovať preklady liturgických textov, vydávať liturgické knihy v národných jazykoch a vykonávať ich úpravy a prispôsobenia (porov.Sacrosanctum Concilium čl. 22 §2, čl. 36, čl. 39). 
 
2. Konferencia biskupov Slovenska v zmysle platných právnych predpisov poveruje touto osobitnou prácou liturgickú komisiu (porov. Liturgiam Authenticam, čl. 70), ktorú sama konferencia biskupov ustanovila (porov. Sacrosanctum Concilium, čl. 44, Inter Oecumenici, čl. 44). 
 
3. Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska riadi prípravu a vydávanie liturgických kníh, liturgických pomôcok a modlitebných kníh, ktoré obsahujú liturgické texty prevzaté zo schválených liturgických kníh. 
 
4. Apoštolská stolica si vyhradzuje a drží autorské práva na všetky latinské typické vydania liturgických kníh rímskeho obradu (porov. Liturgiam authenticam, čl. 111). Právo prekladať tieto liturgické knihy a publikovať ich pre svoje teritórium patrí výlučne konferencii biskupov, s ohľadom na právo preskúmania a autorské práva Apoštolskej stolice (porov. Liturgiam authenticam, čl. 114). Príprava prekladu akéhokoľvek textu z typických vydaní liturgických kníh v latinskom jazyku sa riadi nižšie uvedeným postupom.
 
5. Predseda liturgickej komisie poverí prípravou prekladu pracovnú skupinu zloženú zo znalcov komisie. Preklad pripravený pracovnou skupinou pripomienkujú biskupi – členovia liturgickej komisie. Pracovná skupina znalcov zapracuje do pripraveného prekladu pripomienky členov komisie. Preklad sa po schválení plénom komisie predloží na pripomienkovanie ostatným biskupom Slovenska. Po zapracovaní pripomienok biskupov sa vyhotovený preklad predloží na schválenie Plenárnemu zasadaniu KBS.
 
6. O schválení prekladu vydá Konferencia biskupov Slovenska dekrét. Príloha k dekrétu, podpísaná predsedom a sekretárom konferencie biskupov, obsahuje mená biskupov alebo tých, ktorí sú im podľa práva rovní, prítomných na zasadaní, správu o rozhodnutiach, ktorá má obsahovať výsledok hlasovania o každom jednotlivom dekréte, počet hlasujúcich, počet súhlasných hlasov, zamietavých hlasov a tých, ktorí sa hlasovania zdržali (porov. Liturgiam Authenticam, čl. 79a,b). Predseda liturgickej komisie zabezpečí vypracovanie osobitnej správy o vyhotovenom preklade, kde sa uvedú kritériá prekladu, zoznam osôb, ktoré sa na prácach podieľali a prehľad vykonaných úprav vzhľadom na typické vydanie alebo na predchádzajúce vydanie v národnom jazyku (porov. Liturgiam Authenticam, čl. 79d). 
 
7. Po získaní potrebného preskúmania (recognitio) zo strany Apoštolskej stolice, stanoví predseda KBS dekrétom záväznosť nových textov pre používanie v liturgii. 
 
8. Liturgická komisia KBS zabezpečí výber vydavateľa a dohodne s ním licenčné podmienky. Pred vytlačením knihy predloží vydavateľ liturgickej komisii dva exempláre zalomených textov pripravených do tlače. Predseda komisie, po ich preskúmaní, vydá prehlásenie „concordat cum originali“ a vyžiada „imprimatur“ od predsedu KBS, ktoré doručí vydavateľovi. Po vytlačení knihy a ešte pred jej distribúciou odovzdá vydavateľ liturgickej komisii päť jej exemplárov pre potreby Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Konferencie biskupov Slovenska a Liturgickej komisie KBS (porov. Liturgiam authenticam, čl. 81).
 
9. Liturgická komisia je zodpovedná aj za prípravu nových liturgických textov v národnom jazyku.  Takéto texty nemajú vznikať samé pre seba, ale len zo skutočnej pastoračnej potreby. Pri ich príprave a schválení sa postupuje podľa toho, čo sa stanovuje vyššie v bodoch 5 - 8. Autorské práva na texty, ktoré takto vzniknú, patria Konferencii biskupov Slovenska (porov. Liturgiam authenticam, čl. 107).
 
10. Vydania liturgických kníh sa nazývajú „iuxta typicam“, ak ide o knihy, ktoré pripraví vydavateľ po publikovaní ich typického vydania. Môžu obsahovať celý text typického vydania alebo jeho časť. Aby mohol vydavateľ vytlačiť vydanie „iuxta typicam“, musí požiadať o súhlas predsedu konferencie biskupov a dohodnúť sa na podmienkach pre publikovanie daných kníh (porov. Liturgiam authenticam, čl. 116b). Vydavateľ tak urobí prostredníctvom predsedu liturgickej komisie, ktorému predloží dve vyhotovenia pripravovanej knihy, imprimatur ordinára miesta a tiež jeho prehlásenie o zhode s typickým vydaním (porov. Liturgiam authenticam, čl. 119). Predseda liturgickej komisie po preskúmaní požiada predsedu KBS o udelenie povolenia. Po vydaní knihy vydavateľ odovzdá dva exempláre Liturgickej komisii KBS.
 
11. Pri vydávaní liturgických, pastoračných alebo modlitbových pomôcok, hoci sú určené pre súkromné používanie veriacich, treba brať do úvahy autorské práva konferencie biskupov (porov. Liturgiam authenticam, čl. 121).
 
12. Vydavateľské a autorské práva na všetky preklady liturgických textov a na novovytvorené texty v slovenskom jazyku patria Konferencii biskupov Slovenska. Na použitie akéhokoľvek textu z vydanej liturgickej knihy je potrebné žiadať súhlas, ktorý v mene Konferencie biskupov Slovenska udeľuje predseda Liturgickej komisie KBS (porov. Liturgiam authenticam, čl. 117). 
 
Táto inštrukcia bola schválená na 70. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska dňa 27. októbra 2011 v Donovaloch.