Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Príhovor Svätého otca Františka, adresovaný účastníkom Konferencie pod záštitou Talianskej spoločnosti pre nemocničnú farmáciu

14.10.2021
 
Príhovor Svätého otca

Drahí bratia a sestry, dobré ráno a vitajte!
 
Chcel by som sa poďakovať Prezidentovi Talianskej spoločnosti pre nemocničnú farmáciu a Lekárnických služieb v orgánoch zdravotníctva, za jeho slová, adresované vám všetkým. Ďakujem vám! Na vašu konferenciu ste prišli zo všetkých kútov Talianska a predstavujete rôznorodú realitu. Konferencia je na prvom mieste a predovšetkým pre vás všetkých príležitosťou na výmenu názorov, ale je tiež príležitosťou opätovne potvrdiť význam národného verejného zdravotníckeho systému, ktorý je základným prvkom pre garantovanie spoločného dobra a sociálneho rastu krajiny. A to všetko v kontexte pandémie, ktorá zmenila a bude meniť spôsob plánovania, organizácie a riadenia zdravia a zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti by som chcel poukázať na tri cesty, ktorými napredovať vo vašom úsilí.
Prvá zodpovedá postave hostinského z podobenstva o Dobrom Samaritánovi: požiadajú ho, aby k sebe prijal zraneného muža a staral sa o neho, kým sa Samaritán nevráti (por. Lk 10:35). V tejto postave môžeme vidieť dva významné aspekty práce nemocničného lekárnika: každodennú rutinu a skrytú službu. Sú to aspekty, ktoré sú spoločné aj pre mnoho iných profesií, ktoré si vyžadujú trpezlivosť, stálosť a presnosť a ktoré nemajú zjavné ocenenie, ktoré sú málo viditeľné. Každodennú rutinu a skrytú službu vidieť málo, preto hovoríme že je málo viditeľná. Práve preto, pokiaľ sú sprevádzané modlitbou a láskou, prinášajú „každodennú svätosť“. Pretože bez modlitby a bez lásky – ako veľmi dobre viete –  táto rutina vyprahne. Ale s láskou, vykonávaná s láskou a modlitbou, vedie k svätosti „zo susedstva“: sú to anonymní svätci, ktorí sú všade, pretože to čo majú robiť, robia dobre.

Druhá cesta sa týka špecifického rozmeru nemocničného lekárnika, menovite jeho či jej profesionálneho poslania, alebo postgraduálnej špecializácie. Spolu s klinickými lekármi, práve farmaceuti robia výskum, experimenty, navrhujú nové cesty, neustále v bezprostrednom kontakte s pacientom. Vyžaduje si to rozumieť chorobe a pacientovi, personalizovať lieky a ich dávkovanie, riešiac pritom občas najkomplexnejšie klinické stavy. Lekárnik totiž dokáže brať do úvahy celkový dopad, ktorý je viac než len súčtom jednotlivých liekov na rôzne choroby. Občas – v závislosti od zariadenia – dochádza ku stretnutiam s chorým človekom, v iných prípadoch je nemocničná farmácia jedným z neviditeľných oddelení, vďaka ktorému to všetko funguje, ale príjemcom vašej starostlivosti je vždy človek.

Tretia cesta sa týka etického rozmeru tejto profesie, v dvoch jeho aspektoch: osobnom a sociálnom.

Na úrovni jednotlivca, lekárnik, každý jeden z vás, používa liečebné látky, ktoré sa môžu stať jedmi. Je otázkou neustálej ostražitosti, aby bol zakaždým cieľom život pacienta v jeho celistvosti. Vždy ste v službe ľudskému životu. V niektorých prípadoch to môže viesť k výhrade vo svedomí, ktorá nepredstavuje nelojálnosť, ale naopak vernosť vašej profesii, pokiaľ je jej motivácia správna. Dnes je tu istá tendencia myslieť si, že by možno mal byť jeden správny prístup k výhrade vo svedomí. Ide však o etickú intimitu každého zdravotníckeho pracovníka a nikdy by sa o tom nemalo vyjednávať. Je to výsostne zodpovednosť zdravotníckych profesionálov. Ide tiež o odsúdenie neprávostí, ktoré sa dejú v neprospech nevinného a bezbranného života.[1] Je to veľmi delikátna téma, ktorá si vyžaduje súčasne obrovskú kompetentnosť a obrovskú poctivosť. Mal som zvlášť príležitosť nedávno sa znovu vyjadriť na tému potratu.[2] Viete, že môj postoj je v tejto veci veľmi jasný: ide o vraždu a je nezákonné stať sa jej spolupáchateľom. Tým však, že to povieme, je našou úlohou stáť blízko ľudí. Našim konštruktívnym záväzkom je byť nablízku v konkrétnych situáciách, obzvlášť byť blízko žien, aby ani nepomysleli na riešenie potratom, pretože ten reálne nie je riešením. Potom po desiatich, dvadsiatich, tridsiatich rokoch, vám život vystaví účet. A museli by ste byť v spovedeľnici, aby ste pochopili, akú to má cenu. Je tak ťaživá.

To bola osobná etická úroveň. Potom je tu veľmi dôležitá úroveň sociálnej spravodlivosti: "Zdravotné stratégie, zamerané na podporu spravodlivosti a spoločného dobra musia byť ekonomicky a eticky udržateľné ".[3] Zaiste, Talianska národná zdravotná služba pokrýva veľkú časť všeobecne dostupnej starostlivosti, avšak lekárnik – aj v riadiacej hierarchii a administratíve – nie je len vykonávateľom. Preto riadiace a finančné kritérium nemôžu byť jedinými kritériami, ktoré sa pri rozhodovaní berú do úvahy. Kultúra odpadu nesmie ovplyvniť vašu profesiu. A je to ďalšia z oblastí, v ktorých musíme byť ostražití. "Boh náš Otec nám zveril poslanie chrániť zem – nie pre peniaze, ale pre nás samotných: pre mužov a ženy. Máme takéto poslanie! Napriek tomu sú muži a ženy obetovaní idolom zisku a konzumu: je to „kultúra odpadu“ ".[4] Aj u seniorov: podajte polovicu liekov a život sa skracuje... Áno, ide o ich vyradenie. Toto konštatovanie, ktoré sa pôvodne vzťahovalo na životné prostredie, sa hodí ešte viac na ľudské zdravie.

Riadenie zdrojov a starostlivosti, s cieľom neplytvať tým, čo je zverené do rúk každého jedného lekárnika, dostáva nielen ekonomický význam, ale aj etický, povedal by som ľudský: úplne ľudský. Venujte pozornosť detailom, nákupu a skladovaniu výrobkov, správnemu použitiu a aplikácii tým, ktorí ich nutne potrebujú. Myslite na vzťahy s rôznymi pracovníkmi – s vedúcimi oddelení, sestrami, lekármi a anestéziológmi a všetkými zainteresovanými štruktúrami. Ďakujem vám za túto návštevu a dúfam, že budete môcť pokračovať vo svojej práci, ktorá je tak ľudská, tak hodnotná, tak úžasná a veľmi často tak tichá, že si ju nikto nevšimne. Ďakujem vám veľmi pekne! Nech vás všetkých žehná Boh. A modlite sa za mňa. Ďakujem! 
 
 ______________
[1] Por. Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve (pre Zdravotnícku Pastoračnú starostlivosť), Nová Charta Zdravotníckych Pracovníkov (2017) č. 60.
[2] Por. Tlačová konferencia počas spiatočného letu z Bratislavy (15. september 2021).
[3] Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve (pre Zdravotnícku Pastoračnú starostlivosť), Nová Charta Zdravotníckych Pracovníkov  (2017), č. 92.
[4] Generálna Audiencia, 5. júna 2013