Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dekrét o možnosti získať úplné odpustky v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie


3. decembra 2013
 
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou,
 
UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV
 
pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:
 
a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca,
 
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby,

c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.
 
Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu.
 
Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici jubilejných chrámov, vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali sväté prijímanie chorým.
 
Toto má platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez ohľadu na všetky protichodné ustanovenia.


Krzysztof Nykiel
vedúci úradu
Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi, Mauro Piacenza
veľký penitenciár