Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ
 
 
Prot. č. 153/20
 
Dekrét
 
V čase Covid-19

 
V náročnom čase, ktorý prežívame kvôli pandémii Covid-19, prišli na túto kongregáciu žiadosti týkajúce sa blížiacich sa Veľkonočných sviatkov s ohľadom na  prípady, keď by nebolo možné sláviť spoločne liturgiu v chráme, ako naznačujú biskupi v oblastiach pod ich právomocou. V tomto smere biskupom ponúkame všeobecné inštrukcie a niekoľko návrhov.
 
1. Ohľadom termínu Veľkej noci. Srdce liturgického roka, Veľká noc, nie je len jedným sviatkom ako iné: slávi sa v rozmedzí troch dní, Veľkonočného trojdnia, ktorému predchádza štyridsaťdenný pôst, a je zavŕšená sviatkom Zoslania Ducha Svätého: nemôže byť teda presunutá. 
 
2. Omša svätenia olejov. Podľa posúdenia konkrétnych prípadov v jednotlivých krajinách, má biskup fakultu ju preložiť na neskorší termín.
 
3. Usmernenia pre Veľkonočné trojdnie.
Kde občianska a cirkevná autorita ustanovila obmedzenia, nech sa dodrží nasledovné.
Biskupi po dohode s biskupskou konferenciou dajú inštrukciu, nech biskup a farári slávia liturgické tajomstvá Veľkonočného trojdnia v katedrálnom kostole a vo farských kostoloch – aj keď bez fyzickej účasti veriacich – pričom nech oznámia veriacim hodinu začiatku takým spôsobom, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch. V tomto prípade nech sú nápomocné komunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, nie však zo záznamu. 
 
Biskupská konferencia a jednotlivé diecézy nech ponúknu prostriedky napomáhajúce osobnej modlitbe a modlitbe v rodinách.
 
Na Zelený štvrtok môžu kňazi vo farnosti koncelebrovať Pánovu večeru v katedrálnych a farských kostoloch, podľa reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť; výnimočne sa udeľuje všetkým kňazom fakulta sláviť v tento deň svätú omšu bez účasti ľudu na vhodnom mieste. Umývanie nôh, ktoré je len fakultatívne, sa vynechá. Na záver svätej omše Pánovej večere sa vynechá procesia a Najsvätejšia sviatosť sa uloží do svätostánku. Kňazi, ktorí nemajú možnosť sláviť omšu, nech sa namiesto toho pomodlia vešpery (porov. Liturgia hodín).
 
Na Veľký piatok biskup a farár slávia obrady utrpenia a smrti Pána v katedrálnych a farských kostoloch, podľa reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť. V spoločnej modlitbe nech sa biskup postará o zaradenie osobitného úmyslu za chorých, mŕtvych, a tých, ktorí sa nachádzajú v situácii bezradnosti (por. Missale Romanum, s. 314, č. 13).
 
Veľkonočná nedeľa. Veľkonočná vigília: slávi sa len v katedrálnych a farských kostoloch, podľa reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť. Na začiatok vigílie sa vynechá zapaľovanie ohňa, zapáli sa svieca, vynechá sa procesia, a prednesie sa veľkonočný chválospev (Exultet). Nasleduje „liturgia slova“. Čo sa týka „krstnej liturgie“, iba sa obnovia krstné sľuby (porov. Missale Romanum, s. 371, č. 55). Nasleduje „eucharistická liturgia“. 
Tí, ktorí sa nijakým spôsobom nemôžu zjednotiť na Veľkonočnej Vigílii slávenej v kostole, nech sa pomodlia Ofícium čítaní určené pre Veľkonočnú nedeľu (porov. Liturgia hodín).
 
Čo sa týka kláštorov, seminárov a rehoľných spoločenstiev, nech rozhodne diecézny biskup.
 
Prejavy ľudovej zbožnosti a procesie, ktoré obohacujú dni Svätého týždňa a Veľkonočného trojdnia, môžu byť podľa úsudku diecézneho biskupa presunuté na iné vhodné dni, napríklad na 14. a 15. septembra.
 
De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum hanno 2020.
 
V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 19. marca 2020, na sviatok sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi
 
 
Kardinál Robert Sarah
prefekt
 
Arthur Roche
arcibiskup sekretár
 
_
pracovný preklad