Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí


Príloha k Dekrétu z 30. marca 2020 (Prot. N. 156/20)
 


V ČASE PANDÉMIE
 
Táto svätá omša sa môže sláviť, v zmysle rubrík platných pre omše za rozličné potreby, v ktorýkoľvek deň, s výnimkou slávností, adventných, pôstnych a veľkonočných nedieľ, dní vo Veľkonočnej oktáve, Spomienky na všetkých verných zosnulých, Popolcovej stredy a dní Veľkého týždňa.
 
 
ÚVODNÝ SPEV Iz 53, 4
On niesol naše neduhy,
vzal na seba naše bolesti.
 
MODLITBA DŇA
Všemohúci a večný Bože,
ty si osobitným útočiskom v každom nebezpečenstve
a vždy nás vypočuješ, keď sa k tebe v trápení s vierou utiekame;  *
prosíme ťa, milostivo na nás zhliadni
a udeľ večné odpočinutie zomrelým, útechu plačúcim,
zdravie chorým, pokoj zomierajúcim,
silu zdravotníkom,
ducha múdrosti verejným predstaviteľom
a odvahu pristupovať ku všetkým s láskou,  —
aby sme mohli spoločne oslavovať tvoje sväté meno.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi dary, ktoré ti predkladáme
v tomto čase ohrozenia,  *
a dopraj, prosíme,  —
aby sa z tvojej moci stali pre nás
prameňom uzdravenia a pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE Mt 11, 28
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení, a ja vás posilním.
 
 
 
PO PRIJÍMANÍ
Bože, z tvojich rúk sme prijali 
liek večného života;  *
dopraj, prosíme,  —
aby sme skrze túto sviatosť
dosiahli plnosť nebeských milostí.
Skrze Krista nášho Pána
 
MODLITBA NAD ĽUDOM
Bože, ochranca všetkých, čo v teba dúfajú,
požehnaj, spas a ochraňuj svoj ľud,
aby oslobodený od hriechov a chránený pred nepriateľom spásy
neprestajne kráčal v tvojej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
 
V ČASE PANDÉMIE


Možno vziať čítania určené pre omšový formulár „V každej núdzi“.

 
PRVÉ ČÍTANIE
 
Dobre je v tichosti očakávať Pánovu záchranu
 
Čítanie z Knihy Náreky 3, 17–26
 
Moja duša je zbavená pokoja,
zabudol som, čo je blaho.
Povedal som: „Zanikla moja sláva
aj to, čo som dúfal od Pána.“
 
Spomeň si na moju chudobu a na moje blúdenie,
na palinu a jed.
Stále na to myslí
a chradne moja duša vo mne.
O tomto budem uvažovať vo svojom srdci,
preto budem dúfať.
 
Je Pánovo milosrdenstvo, že sme nevyhynuli,
že neprestalo jeho zľutovanie.
Každé ráno je nové;
veľká je tvoja vernosť.
 „Pán je môj podiel, hovorí moja duša,
preto ho budem očakávať.“
 
Pán je dobrý k tým, čo v neho dúfajú,
k človeku, ktorý ho hľadá.
Dobre je v tichosti očakávať
Pánovu záchranu.
 
Počuli sme Božie slovo.
 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 80, 2ac+3b. 5–7
 
R. (4b): Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení.
 
1. Pastier Izraela, počúvaj!  *
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa!
2. Vzbuď svoju moc  *
a príď nás zachrániť. — R.
 
3. Pane, Bože zástupov,  *
dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?
4. Kŕmil si nás ako chlebom slzami  *
a slzami si nás napájal v hojnosti.
5. Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia  *
a naši nepriatelia si z nás robia posmech. — R.
 
 
Alebo:
 
PRVÉ ČÍTANIE
 
Ani smrť ani život nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky
 
Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 31b–39
 
Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!
Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané:
„Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,
pokladajú nás za ovce na zabitie.“
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. 
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
 
Počuli sme Božie slovo.
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 123, 1–2a. 2bcd
 
R. (3a): Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami.
 
1. Oči dvíham k tebe,  *
čo na nebesiach prebývaš.
2. Ako oči sluhov hľadia  *
na ruky svojich pánov, — R.
 
3. ako oči služobníc hľadia  *
na ruky svojej panej,
4. tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha,  *
kým sa nezmiluje nad nami. — R.
 
VERŠ PRED EVANJELIOM 2 Kor 1, 3b–4a
ALEBO ALELUJA
 
R. (Aleluja.) — Nech je zvelebený Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení. — R. (Aleluja.)
 
 
EVANJELIUM
 
Kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú
 
+ Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka 4, 35–41
 
Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup, a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. 
Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. 
A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 
Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú!“
 
Počuli sme slovo Pánovo.