Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
RESKRIPT Z AUDIENCIE SVATÉHO OTCA, 21. 2. 2023
(RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI, 21.02.2023)
 
[B0150]
 
 
Svätý Otec na audiencii udelenej 20. februára t.r. podpísanému kardinálovi prefektovi Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdil nasledujúce skutočnosti týkajúce sa uplatňovania motu proprio Traditionis custodes zo 16. júla 2021.

Tieto dišpenzy sú osobitným spôsobom vyhradené Apoštolskému stolcu (porov. CIC kán. 87 § 1):

- používanie farského kostola alebo zriadenie personálnej farnosti na slávenie Eucharistie s použitím Missale Romanum z roku 1962 (porov. Traditionis custodes čl. 3 § 2);
- udelenie povolenia kňazom vysväteným po zverejnení motu proprio Traditionis custodes sláviť s použitím Misssale Romanum z roku 1962 (porov. Traditionis custodes čl. 4).

Ako ustanovuje čl. 7 motu proprio Traditionis custodes, v uvedených prípadoch vykonáva autoritu Svätej stolice Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktoré dohliada na dodržiavanie týchto ustanovení.

Ak diecézny biskup udelil dišpenz v dvoch vyššie uvedených prípadoch, je povinný o tom informovať Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktoré jednotlivé prípady posúdi.

Okrem toho Svätý Otec potvrdzuje – po tom, čo už vyjadril svoj súhlas na audiencii 18. novembra 2021 – to, čo bolo stanovené v Responsa ad dubia s pripojenými Vysvetľujúcimi poznámkami zo 4. decembra 2021.

Svätý Otec tiež nariadil, aby bol tento Reskript uverejnený v Osservatore Romano a následne v úradnom vestníku Acta Apostolicae Sedis.
 

Vo Vatikáne, 20. februára 2023
 
Arthur kard. Roche
prefekt