Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Stanovisko k problému klonovania človeka

Stanovisko k problému klonovania človekaKonferencia biskupov Slovenska a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku so znepokojením prijala správu o vyklonovaní ľudského embrya americkou spoločnosťou Advanced Cell Technology. Podľa predstaviteľov oboch cirkví klonovanie zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti človeka a dobru jednotlivca i celého ľudského spoločenstva. Predstavuje neprípustné zneužitie medicíny a vedeckého pokroku v oblasti biomedicínskych vied. Každá ľudská bytosť od okamihu svojho počatia má právo na úplné rešpektovanie a ochranu svojho života, jeho nenarušiteľnosti, biologickej, duševnej a duchovnej identity a integrity, ako aj na ochranu pred každým zneužitím a manipuláciou. Počatie človeka metódou klonovania by predstavovalo hrubú manipuláciu a zneužitie zasahujúce daného jednotlivca už na samom úsvite jeho osobnej existencie a vytváralo by predpoklady závažných osobných a sociálnych dôsledkov, jeho ďalšej diskriminácie a zneužitia. Znamenalo by tiež ohrozenie, ba prevrátenie a zničenie základných ľudských hodnôt a
vzťahov, na ktorých stojí existencia i budúcnosť ľudskej spoločnosti a civilizácie (napr. rodina, rodičovstvo, pokrvné príbuzenstvo, národné a etnické spoločenstvo, atď.). Z uvedených dôvodov je potrebné túto metódu umelého počatia rozhodne a jednoznačne odsúdiť a žiadať jej bezpodmienečný zákaz.

Bratislava 27. novembra 2001

Mons. Prof. ThDr. František Tondra,
biskup, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Doc. ThDr. Július Filo,
generálny biskup ECAV na Slovensku