Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Text dohody o svätom krste


V kaplnke prezidentského paláca bola dnes o 11. hodine podpísaná dohoda o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Text dohody znie:

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ECAV), zastúpená svojim predsedníctvom a zborom biskupov a Katolícka cirkev obidvoch obradov, zastúpená Konferenciou biskupov Slovenska, v súlade so svojím učením a cirkevno-právnymi predpismi sa dohodli o vzájomnom uznaní krstu a to na základe týchto skutočností:
1. Spoločne vyznávame tú istú vieru v trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého, ako ju vyjadruje apoštolské a Nicejsko-carihradské vyznanie viery.
2. Spoločne vyznávame vieru v sviatosť svätého krstu na základe novozákonného učenia. Krst ustanovil Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a poveril Cirkev, aby ho udeľovala (porov. Mt 28, 19). Krst z vody a z Ducha Svätého (porov. Jn 3, 5) včleňuje do Kristovho tela (porov. 1 Kor 12, 13), ktorým je Cirkev. Krstom máme účasť na živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista (porov. Rim 6, 4). Pokrstený patrí Kristovi a je s Ním nerozlučne spojený (porov. Rim 6, 5). Krst očisťuje pokrsteného od hriechov (porov. 1 Kor 6, 11) a robí ho novým stvorením (porov. 2 Kor 5, 17), obnoveným v Duchu Svätom (porov. Tít 3, 5). Milosťou krstu, ktorú pokrstený prijíma vierou v Ježiša Krista, Boh, ktorý je spravodlivý, robí človeka spravodlivým (porov. Rim 3, 26).
3. Krstný obrad vykonávame podľa týchto zásad:
- K platnosti krstu sa vyžaduje úmysel, ktorý sa zhoduje s Kristovým zámerom.
- Podstatnými znakmi krstu, ktorý Cirkev udeľuje podľa príkazu Kristovho sú: ponorenie kandidáta do vody, alebo liatie vody na jeho hlavu, pričom sa hovorí:
v rímskokatolíckom obrade: (Povie meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
v gréckokatolíckom obrade: Krstí sa služobník(čka) Boží(ia) (povie meno) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.
v evanjelickom obrade: Z rozkazu Pána Ježiša Krista krstím ťa, N, v meno trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého.
ďalšie jednotlivosti krstného obradu si naše cirkvi upravujú samostatne.
4. Krst detí pokladáme za teologicky opodstatnený. Krst dospelých, schopných samostatne o sebe rozhodovať, vyžaduje osobné priznanie sa ku Kristovi a začiatočnú vieru, ktorá sa má rozvíjať. V obidvoch prípadoch sprevádzajú naše cirkvi pokrsteného pri raste viery modlitbou, katechézou a pastoračnou starostlivosťou.
5. Spoločne veríme, že raz udelený krst neodvolateľne spája pokrsteného s Kristom na celý život. Preto nekrstíme tých, ktorí už raz boli platne pokrstení.
6. Sme presvedčení, že súhlas v uvedených otázkach je dostatočným základom pre vzájomné uznanie krstu. Z tohto vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne uznávame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného Kristovho tela, do spoločenstva, ktoré, hoci nie je úplné, je predsa skutočné.

V Bratislave, 4. jún 2001

za Evanjelickú cirkev:
Július Filo, generálny biskup ECAV
Ivan Osuský, biskup západného dištriktu ECAV
Igor Mišina, biskup Východného dištriktu ECAV
Ján Holčík, generálny dozorca ECAV

za Katolícku cirkev:
Mons. František Tondra, predseda KBS
Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup
Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky prešovský eparchiálny biskup
Mons. Andrej Imrich, predseda Rady pre ekumenizmus KBS