Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
1999


Drahí bratia a sestry!
Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa stal aj u nás na Slovensku v posledných rokoch významnou udalosťou. Aj v roku 1999 budú dni od 18 do 25 januára možnosťou pre spoločnú oslavu Pána Boha, hľadanie nových znakov jednoty a manifestáciu lásky medzi kresťanmi.
Boh nám predovšetkým v diele Ježiša Krista daroval zjednocujúcu milosť. V nej dosahujeme záchranu Bohom darovaného života pre kvalitu života Božích dietok, ktorý má trvalú platnosť. V Božom stvoriteľskom diele, v Ježišovi Kristovi, jeho smrti na kríži, slávnom vzkriesení a v dare Ducha Svätého je aj pravý základ jednoty cirkvi.
Túto Bohom darovanú jednotu chceme osláviť spoločne aj keď žijeme v rôznych cirkvách s našimi tradíciami. Chceme sa tešiť zo znakov ekumenickej spolupráce, ktoré sa aj na Slovensku v zosilnenej miere prejavujú teraz na konci druhého tisícročia. Chceme však zároveň v zodpovednosti pred našim spoločným Pánom Ježišom Kristom hľadať nové spôsoby nášho spoločného svedectva a spoločnej služby pre svet. Pre úspešné prinášanie evanjelia sa ako svedectvo pravosti našej viery vyžadujú aj znaky našej vzájomnej jednoty a nášho spojenia v jednom Pánovi v jednom Duchu a v jednom krste.
Preto vás pozývame vo vašich farnostiach a cirkevných zboroch k spoločnému čítaniu a počúvaniu Božieho slova a k spoločným modlitbám za jednotu kresťanov. Chceme, aby sa spoločné počúvanie Božieho slova a spoločná modlitba stali prameňom pokoja a porozumenia medzi kresťanmi a medzi všetkými občanmi našej vlasti. Prajeme si, aby sa to stalo zdrojom pre spoluprácu všetkých pri tvorbe spoločného dobra. Organizujte spoločné stretnutia v tomto týždni v chrámoch rôznych cirkví, ktoré pôsobia vo vašich mestách a obciach. Tento týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, tak dúfame, otvoríme spoločnými ekumenickými slávnostnými službami Božími dňa 17.1.1999, na ktoré pozveme aj predstaviteľov našej krajiny.
Prosme spoločne nášho Pána, aby nám otvoril srdcia k vzájomnej láske a pre vytváranie nových znakov jednoty kresťanov a oslobodil naše ruky k spolupráci pre dobro našej milovanej krajiny.

V Kristovej láske spojení

Biskup Andrej Imrich, zástupca Konferencie biskupov Slovenska pre ekumenické otázky
Gen. Biskup Július Filo, predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku