Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Výzva ku Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
2000

Vážení bratia a sestry!
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je aj v tomto Jubilejnom roku 2000 pre kresťanov i našu krajinu novým darom od Pána Boha.
Chceme v tomto týždni predovšetkým osláviť spoločne nášho Boha za ten najväčší dar, ktorý spoločne máme v Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta. Biblická téma tohto týždňa je: Požehnaný Boh, ktorý nás v Kristovi požehnal! (Ef 1, 3-14).
Naša spoločná vďaka patrí Bohu za stvoriteľský dar života, za pokoj a slobodu pre rozvoj našich kresťanských cirkví a celej našej krajiny, za množstvo darov tela i duše, ale nadovšetko za Ježiša Krista. Jeho dielo záchrany otvorilo možnosti pre našu istotu o večnom živote a pre zápas so všetkými silami zla a hriechu v nás samých i v ľudskej spoločnosti. Preto v tento týždeň chceme spolu ďakovať za požehnanie, ktoré máme v Kristovi.
Ježiš Kristus sa k Bohu modlil za jednotu nás, čo ho chceme nasledovať. On je zároveň aj rozhodujúcou integračnou silou pre kresťanov. Duch Svätý nás privádza k nemu ako k pravému základu Cirkvi a spoznanie hodnoty Krista v našom živote je rozhodujúcim východiskom pri ďalších krokoch na ceste budovania jednoty. Preto chceme spoločne v modlitbách ďakovať za úspech rozhovorov o význame Kristovho diela spasenia. Prejavil sa v závere minulého roka v podpise spoločného vyhlásenia o „ospravodlivení z viery" medzi Katolíckou cirkvou a Evanjelickou cirkvou.
Buďme v tohtoročnom týždni modlitieb ešte väčšmi vo všetkých mestách a dedinách našej krajiny poslušní voči spoločnému Pánovi Cirkvi v tom, že sa naše farnosti a cirkevné zbory stretnú na spoločnom čítaní Božieho slova a na modlitbách, lebo to je prameň pravdy a jednoty.
Pozývame Vás v mene Katolíckej cirkvi a Ekumenickej rady cirkví na Slovensku využiť túto príležitosť. Veríme, že tento rok začneme v pokornom sklonení pred Pánom Cirkvi, Ježišom Kristom, a ostaneme mu verní, aby nám dal čím viac dôvodov na radosť.
Tak otvorme v modlitbách o Božie požehnanie v Kristovi tento Jubilejný rok kresťanstva.

Vaši v láske Kristovej


biskup Andrej Imrich, zástupca Konferencie biskupov Slovenska pre ekumenické otázky
gen. biskup Július Filo, predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku