Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
2003


Drahí bratia a sestry v Kristovi !

Chceme vás opäť povzbudiť a vyzvať k spoločným modlitbám kresťanov po celom Slovensku v týždni modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2003. Spolu s predstaviteľmi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví vám predkladáme tému, ktorú rozpracovali kresťania v Argentíne.
Ich myšlienky sa stávajú inšpiráciou aj pre nás, aby sme sa spoločne zamysleli nad slovami apoštola Pavla: "Tento poklad však máme v hlinených nádobách" (2 Kor 4,7). Aký poklad má apoštol na mysli, aké hodnoty nám zveruje náš Pán pre našu spoločnú službu v dnešnom svete, čo je tou krehkou a skromnou hlinenou nádobou, z ktorej čerpáme, keď rozdávame hodnoty našej viery? "Svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha" (2 Kor 4,4) - to je poklad, ktorý je základnou hodnotou pre našu spoločnú službu v dnešnom svete. Svetlo Kristovej tváre mení temnotu našej duše na radostné poznanie zachraňujúceho evanjelia. Uvedomujeme si, aké dôležité je naše spoločné svedectvo o tomto poklade v dnešnom svete. Kvôli evanjelizačnej dôveryhodnosti je potrebné byť "dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ" (Jn 17, 23).
Kresťania sú povolaní vnášať do spoločnosti ducha zmierenia a spolupráce, pokoja a spravodlivosti. Potrebné je to zvlášť dnes, keď tieto hodnoty v našej spoločnosti zatemňujú viaceré skutočnosti: nesúlad medzi požiadavkami a možnosťami vytvára zadĺženosť; nevyváženosť medzi právami a povinnosťami narúša morálku spoločnosti; nespravodlivé rozdeľovanie ovocia ľudskej práce a plodov zeme zväčšuje sociálnu nerovnosť a umožňuje zneužívať sociálne siete. Uvedené neduhy mnohým môžu zobrať chuť do práce a hlavne do čestného a tvorivého podnikania, čo spôsobuje nezamestnanosť. To všetko môže spôsobiť
ťažkosti aj v spoločnom európskom dome. Aj v týchto skutočnostiach možno hľadať príčiny násilia ľudí, ktorí chcú svet upozorniť na svoje požiadavky a potreby neprijateľným spôsobom. Otázkou však zostáva, či sú ich požiadavky vždy legitímne.
Prameňom nášho uzdravenia je Ježiš Kristus, jeho slovo a jeho milosť. Najúčinnejšie to bude, ak všetci kresťania spoločne sprostredkujú Ježišovo životodárne slovo a jeho uzdravujúcu milosť tomuto svetu. Preto je potrebné spolu sa modliť a vytvárať príležitosti k ekumenickým stretnutiam nielen v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ale počas celého roka. Pozývame vás, sestry a bratia, dohodnite si vo svojom meste, či obci aspoň jedno ekumenické modlitebné stretnutie. Modlime sa spolu za to, aby naša jednota v Kristovi sa stávala viditeľnejšou. Zvlášť podporujeme a odporúčame iniciatívu mladých zo Sekcie pre mládež pri Rade pre rodinu a mládež KBS a Komisie pre mládež pri ERC v SR, ktorí nás pozývajú ku spoločným modlitbám na viacerých miestach našej vlasti v sobotu, 25. januára 2003. Nech aj toto modlitbové prepojenie kresťanov Slovenska zveľadí Kristovho Ducha a jeho ovocie v celej našej spoločnosti.

V Pánovi Vaši


prof. ThDr. Július Filo
generálny biskup ECAV na Slovensku
predseda Ekumenickej rady cirkví
v Slovenskej republike
Mons. prof. ThDr. František Tondra
spišský biskup
predseda Konferencie biskupov Slovenska