Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
 Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
2006
18. – 25. januára 2006


Sprítomňujme Krista v tomto svete

Svet doráňaný ľudskými hriechmi potrebuje uzdravenie. Svojím egoizmom, pýchou, lakomstvom, či túžbou po pomste si ubližujeme nielen na tele, ale aj na duši. Ľudstvo teda potrebuje liečiteľa.
Boh nás v tejto bolesti nenecháva opustených, ale posiela nám svojho Syna, ktorého prítomnosť spôsobuje, že slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása radostná zvesť (porov. Matúš 11, 5; 15, 31; Lukáš 7, 22). On je pre nás skutočná cesta, pravda i život (porov. Ján 14, 6). On prišiel, aby sme mali život (porov. Ján 10, 10). On má slová večného života (porov. Ján 6, 68).
So svojou životodarnou a liečivou silou chce byť stále v tomto svete, ale potrebuje službu nás kresťanov, aby sme ho tomuto svetu sprítomňovali. Tak nám to sľúbil: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Matúš 18, 20). Nám kresťanom dal možnosť, aby sme sa stali znakom prítomnosti Krista v tomto svete. A keď ho takto sprítomníme, bude tu nielen pre dobro kresťanov, ale jeho prítomnosť bude pre dobro všetkých ľudí. To je naša veľká možnosť, ale aj veľká úloha – tomuto svetu sprítomňovať Krista, ktorý dáva život a uzdravuje.
Aby sme boli pravdivým, nie falošným znakom prítomnosti Krista v tomto svete, musíme sa zhromažďovať v jeho mene. Ak sme zhromaždení pri práci, bude to v jeho mene vtedy, keď budeme všetko robiť na slávu Božiu a pre dobro všetkých ľudí.
Ak sme zhromaždení pri modlitbe, bude to vtedy v jeho mene, ak naše prosby budú v súlade s duchom Desatora, s duchom evanjelia a s duchom Otčenáša.
Aj Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2006 chceme využiť na to, aby sme sa učili zhromažďovať v jeho mene pri modlitbe a v jeho mene spolu pokračovať aj pri práci. Takáto modlitba bude vyslyšaná a naša námaha v práci nebude zbytočná. Kristus bude medzi nami, aby uzdravoval a potešoval.
Nech sa stane súčasťou nášho životného štýlu, našej kultúry, nášho každodenného života skutočnosť, že akýkoľvek kontakt s bratmi a sestrami budeme vždy uskutočňovať v mene Ježišovom. To znamená – s túžbou osláviť Boha a s Kristovou láskou k bratom.


Mons.Andrej Imrich,
predseda Rady pre ekumenizmus
Konferencie biskupov Slovenska
ThDr.Ondrej Prostredník
generálny tajomník
Ekumenickej rady cirkví v SR


Stiahnite si materiály vo formáte PDF