Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
2007
18. – 25. januára 2007

Otvárajme sa navzájom jedni druhým

Slovo Pána Ježiša Krista má moc otvoriť to, čo je zatvorené. To je posolstvo tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Aj nám znie výzva: Effatha! - Otvor sa! Pri pohľade na náš život si uvedomujeme, ako naliehavo potrebujeme túto výzvu a s ňou aj Boží zásah, ktorý otvorí, čo je v nás a medzi nami zatvorené.

Hriech nás robí hluchými a slepými. Nevidíme a nepočujeme Božie slovo. Nevnímame ako nás chce zachrániť, ako nás volá k novému životu a ukazuje veľkosť Božieho diela vo svete.  Zaslepuje nás nenávisť a túžba po pomste za všetko, čo sa nám v živote nedarí podľa našich predstáv. Nevidíme potreby ľudí okolo nás. Ohlušujú nás hlasy, ktoré nám naháňajú falošný strach z našich blížnych. Nepočujeme ich volanie o pomoc. Zostávame sami so sebou, uväznení v nedôvere a obavách z toho, čo príde. Toto je choroba, ktorú spôsobuje hriech. Jej dôsledky vidíme v našom živote.

Pán Ježiš Kristus lieči túto chorobu. Svojím slovom a láskavým dotykom otvára zatvorené. Odstraňuje prekážky stojace medzi ním a nami. Láskou premáha nenávisť. Odpustením robí pomstu zbytočnou. Slovom povzbudenia a podpory odháňa strach a nedôveru. Svojou blízkosťou mení mučivú samotu a tvorí radostné spoločenstvo zachránených pre večnosť.

Effatha! – Otvor sa! Toto účinné Božie slovo nech zaznie aj do vzťahov medzi kresťanmi rôznych tradícií. Je ešte stále veľa prekážok, ktoré nám bránia v bratsko-sesterských vzťahoch. Napriek našej dobrej vôli ich nevieme odstrániť. Sú vryté hlboko v našej pamäti. Zakrývajú a prehlušujú pravdu.

V tomto roku vás chceme pozvať aj na mimoriadnu spoločnú cestu kresťanov v Európe. Spolu kráčame v duchu po ceste zmierenia do rumunského mesta Sibiu. V septembri sa tam zídu zástupcovia cirkví na 3. európskom ekumenickom zhromaždení, aby chválili Boha za dar jednoty a prosili o pokračovanie procesu zmierenia a zjednotenia medzi kresťanmi. Pripájame preto List kresťanom Európy, ktorý je pozvaním na túto cestu. Do rúk vám dávame aj Ekumenickú chartu, ktorá ukazuje smer našej spoločnej cesty v dnešnej spoločnosti. Zahrňme aj toto podujatie do našich spoločných modlitieb a miestnymi ekumenickými aktivitami prispejme k hľadaniu jednoty Kristovho tela medzi nami.

Spoločne vám predkladáme biblické zamyslenia a modlitby k tohtoročnému Týždňu modlitieb. Prinášajú nám zvesť o tom, ako Boh otvára nové cesty pre uzdravenie, zmierenie a nádej v tomto svete. Nájdime si čas a zozbierajme odvahu k spoločným stretnutiam. Spojme naše hlasy ako kresťania rôznych vierovyznaní a schádzajme sa počas tohto týždňa, ale aj počas celého roka k spoločným modlitebným stretnutiam.

Mons. Andrej Imrich,
predseda Rady
Konferencie biskupov Slovenska
pre ekumenizmus 
Ondrej Prostredník,
generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví
v Slovenskej republike

Stiahnite si materiály vo formáte PDF


_________________

Dotazník o podujatiach
v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov


Názov miesta, kde sa podujatie konalo:

Dátum a čas všetkých ekumenických stretnutí, ktoré sa konali v rámci Týždňa modlitieb:

Ktoré cirkvi sa na stretnutiach zúčastnili?

Počet ľudí zúčastnených na stretnutiach:

Konala sa finančná zbierka?

Ak áno, na aký cieľ a s akým výnosom?

Odkedy sa u vás konajú ekumenické stretnutia v rámci Týždňa modlitieb?

Používali ste zaslané materiály k Týždňu modlitieb?

Aké ďalšie ekumenické podujatia sa v priebehu roka konajú vo vašom meste – vašej obci?


Vyplnený dotazník prosíme zaslať najneskôr do 31. januára 2007  na adresu:


Ekumenická rada cirkví v SR
Palisády 48
811 06 Bratislava
Fax: 02 5443 3235
e-mail: ekumena@changenet.sk

___________________


List kresťanom Európy
„Svetlo Kristovo osvecuje všetkých“

Drahé sestry a drahí bratia v Kristovi,
milosť a pokoj všetkým Vám v celej Európe.

Ako zástupcovia cirkví, biskupských konferencií, hnutí a ekumenických organizácií sme pricestovali zo 44 krajín do Ríma na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a zišli sme sa tu v dňoch 24. – 27. januára 2006. Delili sme sa o spoločenstvo na modlitbách a v úvahách nad Božím slovom a otvorili sme proces Tretieho európskeho ekumenického zhromaždenia (EEA3).

Zaviazali sme sa ísť spoločnou cestou a v spoločnej práci a modlitbe sme hľadali posilnenie vzájomnej dôvery a prehĺbenie vzájomného pochopenia. Zároveň sme čerpali posilnenie zo spirituality, ktorá je zakorenená v Božom slove. Modlitbami a činmi túžime obnoviť zanietenie pre našu spoločnú cestu ekumény. Prijali sme povzbudenie, aby sme sa obrátili k Bohu, Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, ktorý je prameňom spoločenstva viery a lásky.

Každého kresťana úprimne pozývame, aby sa pridal na túto cestu nádeje a vydával spoločné svedectvo tým, že bude kráčať s Kristom, a aby objavil nové povolanie na službu pre Európu. Náš kontinent urobil významné kroky vpred v politickej a kultúrnej oblasti. A predsa vykorisťovanie, vylúčenie, útlak a násilie stále predstavujú veľké prekážky na našej ceste. V tomto kontexte hľadáme inšpiráciu v našej téme: „Svetlo Kristovo osvecuje všetkých – Nádej pre obnovu jednoty v Európe“. Chceme byť verní v nových podmienkach Európy, kde sa viera často dostáva na okraj. Našu úlohu nám osvetľuje Kristova láska a moc Ducha Svätého, ktorý lieči rany ľudstva.

Povzbudzujeme kresťanov, aby sa venovali otázkam, ktoré riešia európske inštitúcie, pretože aj v nich prebieha úsilie o spravodlivosť a nádej pre náš kontinent. Svetlo Kristovo nám všetkým pomáha pracovať pre zmierenie a jednotu v našom rozdelenom svete.

Je viacero spôsobov, ktorými sa môžete zapojiť do procesu Tretieho európskeho ekumenického zhromaždenia. V jeho druhej fáze, ktorá sa práve začala, môžete:
modliť sa o požehnanie tejto ekumenickej cesty;
pripojiť sa k slávnostiam a stretnutiam, ktoré sa budú konať vo väčšine európskych krajín;
navštíviť webovú stránku (www.eea3.org), ktorá vám podá presné informácie o aktuálnom dianí, poskytne nápady, dokumenty a iné pomôcky;
povzbudiť iných, aby prispeli s návrhmi;
podeliť sa o to, ako ste sa vy zapojili do tohto procesu.

Treťou fázou v tomto procese bude zhromaždenie v Lutherovom meste Wittenbergu v Nemecku vo februári 2007. Toto stretnutie bude zhrnutím výsledkov jednotlivých národných a regionálnych podujatí a bude tak príspevkom pre záverečné zhromaždenie v Sibiu v Rumunsku v septembri 2007.

Tretie európske ekumenické zhromaždenie nadväzuje na dve predchádzajúce, ktoré sa konali v Bazileji v roku 1989 a v Grazi v roku 1997. Buduje tiež na Ekumenickej charte (Charta oecumenica), ktorá bola podpísaná v Štrasburgu v roku 2001 (www.ccee.ch a www.cec-kek.org). Rozhodne však nie je ukončením, ale iba jedným z krokov na ceste európskych kresťanov, ktorí počúvajú Kristovu prosbu „aby všetci boli jedno“ (Ján 17, 21). Na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2006 pápež Benedikt XVI. zdôraznil, že „...máme pred sebou ešte dlhú cestu. Ale nenechajme sa odradiť. Naopak, začnime znova, spolu a s väčšou rozhodnosťou. Môžeme počítať s Kristovou prítomnosťou. Pokorne a neúnavne ho prosme o vzácny dar jednoty a pokoja.“

Vykročme teda spoločne na túto cestu!