Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Deklarácia o spolupráci pri organizovaní Národného pochodu za život 2024 v Košiciach


Táto deklarácia vyjadruje východiskový rámec spolupráce medzi organizátormi Národného pochodu za život (NPZŽ) 2024 a Konferenciou biskupov Slovenska, ktorá preberá záštitu nad týmto podujatím. Ideovo vychádza z encykliky Evangelium vitae, Katechizmu Katolíckej cirkvi a iných dôležitých dokumentov Katolíckej cirkvi, ako aj z Manifestu Národného pochodu za život (www.pochodzazivot.sk).

Organizátori NPZŽ 2024 a Konferencia biskupov Slovenska zdôrazňujú, že:

• Ľudský život každého človeka má byť chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť.

• Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek bez ohľadu na svoj pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek.

• Chrániť ľudský život je službou a pomocou najzraniteľnejším členom spoločnosti: nenarodeným, ale i narodeným – sirotám, starým, chorým, hendikepovaným, chudobným, ľuďom bez domova, Rómom v osadách, migrantom, hladujúcim, obetiam obchodovania, obetiam násilia, opusteným, umierajúcim.

• Osobitná ochrana patrí nenarodeným, lebo oni sa sami brániť nevedia a ich právo na život nie je v našej spoločnosti ani v legislatíve rešpektované. Preto je potrebné zvýšiť ich právnu ochranu, a klásť dôraz na to, aby bolo právo na život nenarodených detí chránené rovnako ako nás ostatných a aby sa poskytovala pomoc tehotným matkám.

• Medicínske a farmakologické prostriedky a postupy majú byť vždy v záujme ochrany ľudského života od jeho počatia.

• Ľudský život je dar, neexistuje právo na dieťa, preto sa nemôže stať predmetom obchodovania.

• Pomoc neplánovane tehotnej matke je cestou k rozhodnutiu sa pre život dieťaťa.

• Život nenarodeného dieťaťa je do 22. týždňa tehotenstva úplne závislý od života matky. Chrániť dieťa znamená chrániť matku cez poskytnutie komplexnej odbornej pomoci a sprevádzania.

• Mnohopočetným rodinám, rodinám s postihnutým dieťaťom, rodičom samoživiteľom,  starým, chorým, ako aj rodinám v ťažkej životnej situácii patrí pomoc a opora.

• Osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina založená na manželstve muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka. Podporovať treba tiež pro-rodinnú kultúru, v ktorej sú rodiny otvorené prijať aj väčší počet detí.

• Starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, otca a mamy. Deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť.

• Deti majú byť počas výchovy chránené od ideológií a experimentov, ktoré spochybňujú základné antropologické východiská prirodzeného aj Božieho zákona, a majú byť  vedené k úcte k životu a zodpovednosti vo vzťahoch.

• Žiadny človek by nikdy nemal byť diskriminovaný, zneužívaný, vykorisťovaný alebo eliminovaný z akéhokoľvek dôvodu. Fyzické, psychické, sexuálne a ekonomické násilie páchané na deťoch, ženách a mužoch nám nesmie byť ľahostajné. Prevencia a odhaľovanie ich zneužívania sa týka každého z nás.

• Každý človek má právo na dostupnú zdravotnú starostlivosť. Skvalitnenie zdravotníctva prispeje k poklesu odvrátiteľných úmrtí.

Organizátori NPZŽ 2024 a Konferencia biskupov Slovenska spoločne vyhlasujú, že:

• NPZŽ 2024 je občianskou aktivitou, to znamená, že je otvorený aj ľuďom inej viery, či neveriacim, ktorí sa stotožňujú s uvedenými hodnotami ochrany života.

• NPZŽ 2024 je príležitosťou na spojenie síl a zapojenie mnohých organizácií i jednotlivcov, ktorí sa hlásia k ochrane života či prakticky pomáhajú v ochrane života a ľudskej dôstojnosti v širokom význame slova.

• Organizátori NPZŽ nebudú propagovať žiadnu konkrétnu politickú stranu a žiadajú, aby sa na podujatí nepropagovali politické strany prostredníctvom svojich symbolov.

• Osoby zapojené do organizácie či vystúpení na NPZŽ 2024 a do iných výstupov súvisiacich s organizovaním NPZŽ 2024 sú pozvané ideovo zachovávať hodnoty a ciele ochrany života, ktoré sú uvedené v tejto deklarácii a horeuvedených dokumentoch.

• NPZŽ 2024 nadväzuje na tri doterajšie Národné pochody za život a v podstatných hodnotových otázkach zachováva kontinuitu s týmito pochodmi.

• Organizátori podstatné záležitosti súvisiace s prípravou, propagáciou a realizáciou NPZŽ 2024, ako aj tvorbou programu samotného pochodu konzultujú s poverenými delegátmi Konferencie biskupov Slovenska, ktorá preberá záštitu nad touto udalosťou.

• Konferencia biskupov Slovenska napomáha pri organizovaní NPZŽ 2024 prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Administratívne a materiálne napomáha prostredníctvom neziskovej organizácie KANET.

Konferencia biskupov Slovenska
Organizátori NPZŽ