Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu


    Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Srdce dobrého Pastiera, v objatí tvojej lásky zohýbame svoje kolená v tomto výnimočnom slávnostnom okamihu, keď ti chceme vyznať svoju lásku a opäť sa zasvätiť. Sú v živote človeka, Cirkvi a národa chvíle, keď sa oveľa živšie a naliehavejšie pociťuje potreba vyznania viery, lásky a zasvätenia. Významným podnetom je pre nás Rok sv. Cyrila a Metoda (5.7.2012 – 31.12.2013), ktorých 1150. výročie príchodu si pripomíname. Cyrilometodský jubilejný rok je na Slovensku súbežne umocnený Rokom viery (11.10.2012 – 24.11.2013), ktorý ohlásil Svätý Otec Benedikt XVI. Túžime v tomto čase oživiť v sebe i v národe posvätené dedičstvo a povedomie našich otcov, ako aj kresťanské korene, vieru i  nábožné ľudové tradície našich krajov a obnoviť tak zasvätenie Božskému Srdcu Ježišovmu, ktoré pred desaťročiami na Starých Horách vyjadrili slovenskí katolícki biskupi (r. 1947).
    Najsvätejšie Srdce Ježišovo – prameň života a svätosti, poznania a múdrosti, pozerajúc sa z tohto prítomného okamihu do diaľav blízkej i vzdialenej minulosti, sme si vedomí svojej duchovnej odkázanosti na teba. Z pohľadu minulosti využívame túto chvíľu k prejavu vďakyvzdania – osobitne za svoj život prirodzený i sviatostno-duchovný, ktorý sme dostali. Vďaka za to, že sme uzreli svetlo sveta, ale aj za dar kresťanskej viery a svetlo milosti, ktoré nám priniesla sviatosť krstu a neskôr sviatosť Eucharistie, birmovania, manželstva či duchovného zasvätenia. Nezastupiteľnú úlohu v pohybe našich dní mali tak naši rodičia, krstní i birmovní rodičia, naši biskupi a kňazi. A tak sa modlíme a prosíme, aby sa zachovalo posvätné dedičstvo našich predkov na Slovensku prostredníctvom ľudí, v ktorých horí láska k Bohu, k Cirkvi, ľuďom i národu.
    Najsvätejšie Srdce Ježišovo – horiace ohnisko lásky, pristupujúc k okamihu zasvätenia, chceme predtým očistiť naše srdcia, svedomie a historickú pamäť, lebo nie všetky chvíle uplynulého času boli svetlé a bezbolestné. Vyskytli sa v histórii osobnej i spoločenskej okolnosti a rozhodnutia ťažké, tienisté a boľavé, ktoré zapríčinili bolesť, traumu, plač a svetobôľ. Chystajúc sa k okamihu zasvätenia, úprimne odprosujeme teba, Ježišu i poškodených ľudí, za všetky naše hriechy a viny, nevernosť a sváry, neľúbosť, nelásku a necitlivosť našich sŕdc. S prejavom našej úprimnej ľútosti prosíme o odpustenie, zmilovanie a prepáčenie.
    Najsvätejšie Srdce Ježišovo – plné dobroty a láskavosti, s pokorným srdcom a s veľkou dôverou prichádzame k tebe, vedomí si toho, že láska tvojho Srdca, obeta života a odovzdanosť do Otcovej vôle, je najlepšou školou duchovného kresťanského života. A tak z pohľadu prítomnosti, využívame mimoriadny okamih dnešnej slávnosti, pri ktorej vyjadrujeme vrelé a hlboké slová zasvätenia Ježišovmu Božskému Srdcu nás i našej milovanej slovenskej domoviny. V mysli prechádzame pohľadom cez naše významné pútnické miesta, nezabúdajúc ani na duchovné centrá slovenských katolíckych misií našich krajanov po celom svete. K slovám zasvätenia dobrovoľným uvedomením pripájajú sa tak veriaci v Krista a ľudia dobrej vôle, ktorí túžia po duchovnej stránke venovať svoje srdce Kristovi. Pane Ježišu Kriste, zasväcujeme tebe a tvojmu Božskému Srdcu nás samých, diecézu, farnosť, naše kresťanské rodiny a manželstvá a iné spoločenstvá, kňazské semináre a rehoľné komunity, spoločenstvá ružencové i Božského Srdca a duchovné hnutia detí, mládeže a rodín i celú našu milovanú slovenskú krajinu rozprestierajúcu sa od Tatier až k Dunaju.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo – spása všetkých, čo v teba dúfajú, len bezobsažným gestom by boli slová zasvätenia, bez otvorenia našich sŕdc a konania dobrých skutkov. A tak z pohľadu budúcnosti okamih zasvätenia chceme v Duchu Svätom ustavične oživovať a sprítomňovať v každom prežehnaní a prežívaní našej viery, vo vernosti a oddanosti Kristovi, v osvojovaní si čností tvojho Srdca a pripodobňovaní nášho srdca tvojmu Božskému Srdcu prostredníctvom častej modlitby a vrúcnej účasti na slávení a prijímaní Eucharistie, ale tiež v úprimnosti zmýšľania, čistote srdca, v dobrom ekumenickom a spoločenskom spolunažívaní a v prejavoch našej ľudskosti, lásky, milosrdenstva, charity a solidarity.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo – dom Boží a brána do neba, spoznávajúc tvoju lásku prijmi vyznanie našich úst a zasvätenie našich sŕdc. Pretvor naše srdce podľa svojho Srdca a zapáľ v nás oheň svojej lásky, aby bolo našou cťou žiť a umrieť v tvojej láske. Kráčajúc epochami času pod ochranou našej patrónky Sedembolestnej Panny Márie a na orodovanie našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, tebe najláskavejšie Srdce Ježišovo dôverujeme, tebe sa zasväcujeme, lebo teba milujeme! Nech sa ti vzdáva sláva, česť a chvála na veky vekov. Amen.

 

Nihil obstat: Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD.
Imprimatur: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup  (6. júna 2012, Prot. č.798/2012)