Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska
15. septembra 1996 - Sedembolestnej Panny Márie

Milovaní bratia a sestry!
Liturgická slávnosť Sedembolestnej Panny Márie je na Slovensku aj národným sviatkom, lebo naši predkovia si Pannu Máriu práve pre obety a strasti, ktoré ako matka Vykupiteľa priniesla na oltár záchrany ľudského pokolenia, zvolili za svoju nebeskú patrónku.
Starec Simeon s dieťaťom Ježišom v náručí jej povedal: "Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc" /Lk 2, 35/. Každé dieťa prináša so sebou pre rodičov aj starosti, a ani Pán Ježiš nebol výnimkou. Pre Pannu Máriu znamenal celkom novú orientáciu života. Jej štýl života sa zrazu musel zmeniť v prospech dieťaťa, ktoré jej darovalo nebo. Útek do Egypta, hľadanie dvanásťročného Ježiša na spiatočnej ceste z výročitých sviatkov v Jeruzaleme, odchod z domu za zatiaľ neznámou úlohou, a konečne postoj pod krížom - to všetko je mečom do srdca Panny Márie.
Evanjeliá nám nehovoria o radostných udalostiach v súvislostí s jej materstvom. Hovoria však o jednej veľkej radosti, ktorá nespočíva v zážitku, ale vo vedomí hodnoty."...zaplesal môj duch v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice... Veľké veci mi urobil Mocný a sväté je jeho meno"/Lk 1,47 - 49/.
Hodnota jej materstva sa meria hodnotou Syna, ktorého priniesla na svet. „Hľa, tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať"/Lk 2, 34).
Toto Vám, bratia a sestry, pripomíname preto, lebo Vás chceme uspozorniť na jeden vážny jav modernej doby, ktorý cítime už aj u nás na Slovensku.
Konferencia biskupov Slovenska dňa 3. júla 1996 usporiadala v Bratislave tlačovú besedu na tému populačného vývoja na Slovensku. Na základe spoľahlivých štatistických údajov možno pozorovať, že aj na Slovensku, tak ako aj v iných štátoch Európy, najmä západnej, je populačný vývoj negatívny, to znamená, že prirodzený prírastok detí nedosahuje ani stupeň zachovania terajšieho stavu obyvateľstva. Pri tejto príležitosti dostali novinári aj Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o demografickom vývoji na Slovensku.
Na adresu rôznych postojov v masmédiach chceme povedať, že Vyhlásením sme sa nechceli ani sťažovať, ani nikoho obviňovať, lebo tento stav je výsledkom rôznych príčin, ktoré by bolo treba z každej strany rozobrať a nimi sa vážne zaoberať. Vopred upozorňujeme, že Cirkev sama osebe nemá samostatné a plné riešenie tohto problému. Je to mnohostranný problém. Týka sa ekonomickej, zdravotnej, sociálnej, morálnej i svetonázorovej stránky manželov a rodičov. Preto my sami nemôžeme ponúknuť vyriešenie tohto problému. Predkladáme ho celej našej spoločnosti a pozývame všetkých obyvateľov Slovenska, od politikov a ekonómov až po manželov a rodičov, aby sme sa spoločne zamysleli. Keby sme tu
nič neurobili, podľa štatistických údajov obyvateľstvo Slovenska bude starnúť a vymierať. Práceschopnej a rodičovskej časti obyvateľstva bude stále ubúdať.
Uvedomujeme si, že morálna zodpovednosť nie je len na manželoch a rodičoch, ale aj na tých, ktorí sú zodpovední za ekonomické, sociálne, zdravotné i názorové podrnienky našich manželov, rodičov a rodín vôbec.
Tvorcov verejnej mienky, postojov a názorov na manželstvo a rodinu, na jej poslanie a úlohu v spoločnosti nemožno vylúčiť zo zodpovednosti za populačný stav a smerovanie spoločnosti.
K týmto tvorcom verejnej mienky sa počíta aj Cirkev, preto sa cíti aj povolanou a povinnou vstúpiť do tohto problému, ktorým sa už začínajú zaoberať aj ľudia mimo Cirkvi. 
Cirkev sa nemôže vzdať úlohy ohlasovania evanjeliovej pravdy o človeku, o manželstve a o rodine. Druhý vatikánsky koncil vníma rodinu nielen vo svetle samotnej rodiny, ale vždy vo svetle širšej ľudskej spoločnosti. V konštitúcii Gaudium et spes hovorí:"Blaho človeka a ľudskej i kresťanskej spoločnosti úzko súvisí s priaznivým položením manželského a rodinného spoločenstva". (47) "Veď sám Boh je pôvodcom manželstva, ktoré sa vyznačuje rozličnými dobrami a cieľmi. To všetko je zvrchovane dôležité pre zachovanie ľudského rodu, pre obecné blaho a večný osud každého člena rodiny, ako aj pre dôstojnosť, stálosť, pokoj a šťastie samej rodiny i celej ľudskej spoločnosti. "Manželstvo a manželská láska sú svojou povahou zamerané na plodenie a výchovu potomstva. Isteže deti sú najvzácnejším darom
manželstva a najviac prispievajú k dobru samých rodičov... Teda správne udržovaná manželská láska a celý z nej vyplývajúci spôsob rodinného života, bez zanedbania ostatných cieľov manželstva, smeruje k tomu, aby boli manželia ochotní odvážne spolupracovať s láskou Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý ich prostredníctvom stále rozširuje a obohacuje svoju rodinu" (5O)
Bratia a sestry, to, čo sme povedali o Panne Márii, že hodnota jej materstva sa meria hodnotou jej Syna, treba povedať aj o ostatných rodičoch. Hodnota ich rodičovstva bude vždy meraná hodnotou ich detí a láskou, akou svoje deti prijmú a vychovajú z nich aj dobrých občanov ľudskej spoločnosti aj dedičov Božieho kráľovstva.
Slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zverme do jej ochrany a materskej starostlivosti aj tento novodobý problém našej pospolitosti.
Ona vždy držala ochrannú ruku nad Slovenskom, keď mu hrozilo nebezpečenstvo od vonkajších nepriateľov alebo živelných katastrof. Prosme ju, aby nás teraz ochránila od zmýšľania, ktoré je namierené proti životu, či už nenarodených detí alebo detí vôbec. Každé dieťa je dôkazom toho, že Boh nám ešte dôveruje a berie nás vážne. Buďme aj teraz hodní jeho dôvery.

Podpísaní všetci biskupi Slovenska:
Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky diecézny biskup
Ján Sokol, bratislavsko-trnavský arcibiskup
Alojz Tkáč, košický arcibiskup
Ján Hirka, prešovský diecézny biskup
ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup
Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup
Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup
Peter Dubovský, banskobystrický pomocný biskup
Dominik Tóth, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Vladimir Filo, bratislavsko-tmavský pomocný biskup
Frantiáek Rábek, nitriansky pomocný biskup
Milan Chautur, prešovský pomocný biskup
Andrej Imrich, spišský pomocný biskup
Bernard Bober, košický pomocný biskup