Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska k voľbám do Európskeho parlamentu - jún 2004
 
(6. 6. 2004)
 
Milí bratia a sestry!
 
Tohto roku sme sa stali členmi Európskej únie a tým sme sa zaradili do spoločenstva európskych národov. Slovensko ako krajina po boku ostatných krajín je formálne plnohodnotným členom spoločenstva bratských národov Európy.
 
Naša prítomnosť v spoločnom európskom dome, nám dáva nádeje do budúcnosti, ale kladie na nás aj požiadavky. Ak v tých požiadavkách neobstojíme, môže sa oslabiť naše kresťanstvo i naše národné povedomie.
 
V spoločnom európskom dome má každý národ, a teda aj Slovensko, svoje poslanie. Toto európskym národom často pripomína Svätý Otec. Pri mnohých stretnutiach aj nám Slovákom pripomínal poslanie, ktoré v Európe máme. Keď sa 11. 9. 2003 po prílete do Bratislavy prihovoril k nám na letisku, okrem iného povedal aj tieto slová: „Už onedlho vaša krajina vstúpi ako plnohodnotný člen do spoločenstva európskych národov. Milovaní, prispejte svojou bohatou kresťanskou tradíciou k budovaniu identity novej Európy.“ Ak chceme toto splniť, našou úlohou je, aby sme si uprostred ostatných národov uvedomili a upevnili svoju vlastnú totožnosť, totožnosť náboženskú a národnú. Znamená to, aby sme si uvedomovali čím sme a máme byť.
 
Svojou národnou totožnosťou máme Európu obohatiť a svojou náboženskou totožnosťou ju máme posvätiť. Ak to uskutočníme s plným nasadením, staneme sa pre Európu požehnaním a naša budúcnosť v Európe je veľmi nádejná.
 
Máme ju obohatiť svojou národnou kultúrou, zvykmi, pracovitosťou. V Európe sa nesmieme hanbiť za to, že sme Slováci, ale máme sa snažiť všetko konať tak, aby sme ani Slovensku hanbu nerobili. Na druhej strane musíme mať vo veľkej úcte všetky ostatné národy a v spolupráci s nimi budovať spoločné dobro.
 
Náš európsky dom máme posvätiť svojou náboženskou identitou. Musíme dobre rozumieť, čo znamená byť kresťanom. Ani v Európe sa nesmieme hanbiť za to, že sme kresťania. Na svoje kresťanstvo máme byť hrdí, ale musíme mať pritom vo veľkej úcte všetkých ľudí dobrej vôle, hoci sa hlásia k inému náboženstvu, než my. Pravá kresťanská identita si žiada aj to, aby sme svojim životom nerobili hanbu ani Bohu v ktorého veríme, ani Cirkvi, do ktorej patríme.
 
Nadišla chvíľa, keď v zjednotenej Európe máme zvoliť svojich zástupcov zo Slovenska do Európskeho parlamentu. Je to naša možnosť, ale aj veľká zodpovednosť, lebo my rozhodneme, akí poslanci budú zastupovať Slovensko na najvyšších miestach. Oni budú spolurozhodovať o osudoch zjednotenej Európy. Nebolo by dobre, keby v mene nás veriacich rozhodovali takí, čo nemajú v úcte kresťanské hodnoty.
 
Obraciame sa na všetkých veriacich, aby voľby do európskeho parlamentu brali vážne. Najväčším nebezpečenstvom dnešnej Európy je, že časť jej obyvateľov odmieta prihlásiť sa k Bohu a ku kresťanstvu. Bez Božej pomoci aj veľké národy môžu stratiť svoju identitu a tým sa stratiť aj z mapy sveta.
 
Náš európsky dom budú budovať mnohé národy, ktoré sa majú zjednotiť vo vytváraní spoločného dobra. Dnes na sviatok Najsvätejšej Trojice oslavujeme dokonalú jednotu troch božských osôb a uvedomujeme si, že kresťanská viera v Trojosobného Boha je tou silou, ktorá nám pomôže prekonávať babylonské rozdelenie a vytvárať turíčne zjednotenie. Aj dnes sú aktuálne slová 127. žalmu: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia“.
 
V dnešnom konzumnom svete je ľudská myseľ často tak zatemnená, že človek nerozumie už ani prirodzeným hodnotám a dostáva sa nielen do konfliktu s bratmi a sestrami, ale aj do nebezpečného ekologického konfliktu s Božou prírodou a dokonca s vlastnou ľudskou prirodzenosťou, čo môže nebezpečne ohrozovať celý ľudský rod. Ide tu okrem iného aj o nezodpovednosť v bioetickej oblasti.
 
Európa potrebuje takých zákonodarcov, ktorí majú svoje bytie hlboko zakorenené v Bohu. Kresťansky zmýšľajúci a žijúci zákonodarcovia na prvom mieste rešpektujú prirodzené hodnoty, ktoré sú vlastné všetkým ľuďom a k týmto prirodzeným hodnotám prinášajú ešte aj svetlo Božieho zjavenia, aby v tomto svetle prirodzené hodnoty viac vynikli a aby pomáhali dosiahnuť aj hodnoty nadprirodzené. Potrebujeme takých zákonodarcov, ktorí sú ochotní chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť a zaujímať zodpovedné stanoviska v každej oblasti ľudského života.
 
Na našom Slovensku ešte vidieť, že tu žije národ, ktorý je pracovitý, verí v Boha, modlí sa, ktorý svätí nedeľu, ktorý má v úcte rodinu, ľudský život, dôstojnosť každej ľudskej osoby. Tak veľmi si želáme, aby sa toto všetko dalo vidieť aj na živote a práci tých, ktorí nás budú zastupovať v európskom parlamente. Či to tak bude, to záleží od nás, ako sa postavíme k voľbám, ktoré nás čakajú v najbližšiu nedeľu.
 
S pevnou nádejou, že sa k prichádzajúcim voľbám postavíte zodpovedne ako kresťania vám vyprosujeme na mocný príhovor Panny Márie hojné Božie požehnanie.
 
Biskupi Slovenska