Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska na 1. adventnú nedeľu 2005
 
 
Milí bratia a sestry,
  na začiatku nového liturgického roka obraciame sa na Vás opäť pastierskym listom, ktorým si spolu s Vami chceme pripomenúť veľký význam Svätého písma v našom kresťanskom živote. Vedie nás k tomu niekoľko dôvodov: v prvom rade je to 40 rokov od publikovania vieroučnej konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o Božom zjavení Dei verbum, ktorá znamenala veľký príklon k Svätému písmu a vzrast pozornosti voči tejto Knihe kníh. Ďalej je to neobyčajné duchovné dobro nahromadené počas dlhých desaťročí totality, keď sa v skupinách kresťanskej mládeže, v rodinách a inde intenzívne čítalo Písmo a mnohí ľudia sa s jeho pomocou spontánne  formovali k vytrvalosti. Všetkým týmto svedkom viery chceme dnes vyjadriť našu úctu a vďaku a pripomenúť si hodnotu Božieho slova a jeho trvalú aktuálnosť aj pre dnešné časy, keď nám spôsobuje starosť spoločenská a kultúrna situácia, poznačená znechutením v konaní dobra a spochybňovaním pravých hodnôt. 
 Svätému písmu sa v Cirkvi vždy preukazovala patričná pozornosť. Najskôr bolo ústne ohlasovanie, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Vďaka Učiteľskému úradu Cirkvi bolo zabezpečené, že sa do zoznamu biblických kníh dostali iba vieroučne pravé a historicky spoľahlivé texty. Hodnovernosť evanjelií a ostatných kníh Svätého písma je teda spoľahlivo zaručená. 
 Milí bratia a sestry, od vydania konštitúcie Dei verbum  uplynulo 40 rokov. Výročie tohto dokumentu je vhodnou príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, že prostredníctvom Svätého písma môžeme nadobúdať skutočné poznanie Ježiša Krista. K tomu nám pomáhajú aj rozličné iniciatívy, biblické krúžky, biblické olympiády, ako aj mesačník s názvom Sväté písmo pre každého, ktorý Vám aj naďalej odporúčame.
Konštitúcia o Božom zjavení nás povzbudzuje aj k meditatívnemu spôsobu čítania Svätého písma. V bode 25 sa píše: „Preto nech sa (všetci veriaci) radi oboznamujú s posvätným textom (...), nech však nezabúdajú, že čítanie  Svätého písma musí sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Lebo keď sa modlíme, prihovárame sa Bohu; a počúvame ho, keď čítame Božie výroky.”
 Meditatívne čítanie Písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom, je známe pod názvom lectio divina. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. 
1.  Čítanie. Vyberieme si úryvok Svätého písma a opakovane si ho pozorne prečítame. 
2.  Rozjímanie. Uvažujeme nad textom a hľadáme odpovede na otázku, čo nám osobne hovorí tento text. 
3.  Modlitba. Obrátime sa priamo na Boha a v modlitbe mu prednesieme to, čo sme pochopili.                            4.  Kontemplácia. Cez čítanie, meditáciu a modlitbu sa dostaneme k osobitnému zážitku Božej prítomnosti – ku kontemplácii. 
 Meditatívnym čítaním Písma lepšie spoznáme Ježiša Krista v našom vnútri. V jeho slove pritom objavíme vlastnú perspektívu pre náš život. K tomu nám môže pomôcť príručka Katolíckeho biblického diela s podrobnejším návodom na praktizovanie lectio divina, ktorú budete mať k dispozícii vo Vašich farnostiach. Vytvárajme v rodinách, školách, internátoch a v univerzitných pastoračných centrách spoločenstvá pri čítaní Písma formou lectio divina. Pozvime Ježiša do týchto spoločenstiev a prežijeme radosť z Božieho slova, radosť z pravdy. 
„Modlime sa, aby Cirkev, podobne ako Mária, bola vnímavou služobnicou Božieho slova a ohlasovala ho vždy s pevnou dôverou“ (Svätý Otec Benedikt XVI.).
K hlbokému prežívaniu adventu so Svätým písmom Vám udeľujeme naše arcipastierske požehnanie.
 
Biskupi Slovenska