Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska o Katolíckej univerzite v Ružomberku pri príležitosti 10. výročia jej vzniku
 
 
Drahí bratia a sestry,
pred desiatimi rokmi, keď sme slávili Jubilejný rok 2000, sme sa vám prihovorili pri príležitosti vzniku Katolíckej univerzity so sídlom v Ružomberku, slovami: „Potrebu cirkevného školstva sme pocítili v nedávnom období totalitného komunistického režimu. Štátna moc si uzurpovala výhradné právo na vedu a poznanie a zneužívala celý školský systém, vrátane vysokých škôl a univerzít, na ateizáciu celej našej spoločnosti. Po tzv. nežnej revolúcii sa ukázala nevyhnutná potreba zriaďovať nielen základné a stredné katolícke školy, ale vynaložiť všetko úsilie aj na zriadenie katolíckej univerzity, ktorá by pomáhala celej spoločnosti k duchovnej obrode a k formovaniu vyspelej inteligencie na Slovensku v duchu opravdivého humanizmu a kresťanského svetonázoru“.
Tešíme sa, že Katolícka cirkev na Slovensku len čo začala samostatne slobodne dýchať, začala realizovať túžbu po vzniku katolíckej univerzity. Jej existenciu a rozvoj garantovala prostredníctvom medzinárodnej zmluvy, ktorú uzatvorila Slovenská republika so Svätou stolicou, aby tak v spolupráci so všetkými slovenskými univerzitami aj katolícka univerzita riešila základný problém našej civilizácie, a to aby človek nebol ohrozovaný a aby veda slúžila dobru človeka.
Blahej pamäti pápež Ján Pavol II. v apoštolskej konštitúcii o katolíckych univerzitách Ex corde Ecclesiae (Zo srdca Cirkvi) zdôraznil: „Katolícka univerzita, vychádzajúc zo srdca Cirkvi, sa zaradila do prúdu tradície, ktorá sa začala pri vzniku univerzity ako inštitúcie. Odvtedy bola vždy vynikajúcim centrom tvorivej sily a šírenia vedomostí pre blaho a úžitok ľudstva. V zmysle svojho poslania sa univerzita ako Universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. (...) Cirkev skúma pomocou svojich katolíckych univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva tajomstvá človeka a sveta, a preniká ich svetlom darovaného Zjavenia. (...) Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúžiť dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“
Cirkev - ešte skôr než štát - zakladala školy farské, kláštorné, kapitulské, ale aj univerzity. Bola šíriteľkou nielen vedy, ale aj viery. Prispievala k vedeckému pokroku tým, že učila pravdu o človeku. Človeka necharakterizuje len inteligencia, ale aj vôľa. Boží sluha Ján Pavol II. svoju prvú encykliku Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka) adresoval všetkým ľuďom dobrej vôle a upozornil v nej na hrozby a nebezpečenstvá, ktoré môže pre človeka priniesť sama veda a technika, ak chýba dobrá vôľa tých, ktorí majú v rukách osudy sveta. V praktickom živote má vždy prvenstvo vôľa nad konaním človeka a zvlášť v mravnom konaní. A práve tu sa stretá univerzita a Cirkev.   
Máme úprimnú radosť, že naše slová a očakávania spred desiatich rokov sa napĺňajú. Katolícka univerzita v Ružomberku má dnes štyri fakulty: filozofickú, pedagogickú, teologickú a zdravotnícku. Študuje na nej takmer 8 000 študentov, zväčša v dennej forme. Katolícka univerzita v Ružomberku sa nedávno stala členom medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, aby sa tak mohla zaoberať problematikou človeka vo svetovom meradle. Vďaka tomu Slovensko bude viditeľné aj vo veľkej akademickej obci s medzinárodným charakterom. S uspokojením sme prijali vyjadrenie rektora Katolíckej univerzity, že boli prijaté opatrenia, ktorých cieľom je trvalo plniť kritériá komplexnej akreditácie požadované pre univerzity.
Dúfame, že srdcom Katolíckej univerzity bude moderná knižnica, ktorá bude slúžiť nielen študentom a pedagógom, ale vďaka digitalizácii aj celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, ako aj Slovákom na celom svete. 
Chceme vás, ako vaši biskupi, poprosiť o morálnu i finančnú podporu Katolíckej univerzity. Naším zámerom je, aby sa každoročne posledná januárová nedeľa slávila ako Nedeľa Katolíckej univerzity, aby sa v tento deň Slovensko modlilo za svoju jedinú katolícku univerzitu. Želáme si, aby univerzita v spomínanú nedeľu vyslala do čo najväčšieho počtu farností svojich vyučujúcich a študentov, ktorí by mohli priamo hovoriť o univerzite. Pri tejto príležitosti sa bude každoročne čítať list rektora univerzity. Po prvýkrát sa Nedeľa Katolíckej univerzity bude sláviť na budúcu nedeľu. V jej rámci sa uskutoční vo všetkých našich kostoloch zbierka na podporu rozvoja tejto našej univerzity. Takýmto spôsobom sa vytvorí hlboké spojenie medzi slovenským národom a jeho univerzitou, medzi Katolíckou cirkvou a jej univerzitou.
Katolícku univerzitu zverujeme pod ochranu našich nebeských patrónov a vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a spolu s vami prosíme Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku nášho národa, aby stála pri nej a sprevádzala ju svojou láskavou ochranou a orodovaním. 
Nech trojjediný Boh – Otec i Syn i Duch Svätý - žehná vás i našu Katolícku univerzitu v Ružomberku.    
    
Vaši biskupi Slovenska