Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska po návšteve ad limina 2007
 
 
Milí veriaci,
v dňoch 11. – 16. júna t. r. sme my biskupi Slovenska vykonali návštevu Ríma zvanú ad limina apostolorum, čiže návštevu pri hroboch apoštolov. O tejto návšteve vás chceme informovať. Od roku 1990, teda po získaní slobody, to bola už tretia návšteva. Prvá v roku 1992, druhá v roku 1998, obidve za života pápeža Jána Pavla II. 
Návštevy ad limina apostolorum majú svoje biblické a teologické zdôvodnenie. Už sv. Pavol si pokladal za povinnosť navštíviť sv. Petra, prvého pápeža, aby vo svojom apoštolskom účinkovaní konal v jednote so zástupcom Ježiša Krista. V Liste Galaťanom píše: „Po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní... Potom po štrnástich rokoch som znova šiel... do Jeruzalema... a predložil som evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi;... či nebežím alebo či som nebežal nadarmo!“ (1, 18; 2, 1-2).
Aj biskupi, ako nástupcovia apoštolov, navštevujú podľa cirkevných predpisov každých päť rokov nástupcu sv. Petra, rímskeho biskupa, aby zvažovali, či evanjelium, ktoré v svojich diecézach hlásajú, je pravé.
Milí veriaci, 
návšteve ad limina predchádza písomná správa, ktorú podávajú diecézni biskupi Svätému Otcovi o stave svojich diecéz. Podáva sa šesť mesiacov pred návštevou a obsahuje informácie o pastoračnom a administratívnom spravovaní. Tvorí podklad na stretnutie biskupov so Svätým Otcom a je aj východiskom pre rokovanie a rozhovory na jednotlivých úradoch Rímskej kúrie. Spomeniem len niektoré tematické okruhy: organizácia diecézy, biskupská služba, liturgický a sviatostný život, katolícka výchova, katechéza, Služba a život kléru, inštitúty zasväteného života, misijná spolupráca, laici, ekumenizmus, pastorácia rodín, charita, kultúra, masmédia, sociálna spravodlivosť, migranti, ekonomika.
Návšteva ad limina má tri podstatné časti: 
Prvou bola púť k hrobom sv. apoštolov Petra a Pavla. Tam v Bazilike sv. Petra a v Bazilike sv. Pavla sme slávili sväté omše. Podľa tradície vykonali sme aj púť do Baziliky Panny Márie Väčšej a do Baziliky sv. Jána v Lateráne.
Druhou bolo stretnutie každého diecézneho biskupa s pomocným, resp. pomocnými biskupmi so Svätým Otcom – bol to osobný rozhovor. V závere návštevy nás Svätý Otec prijal aj spoločne a v osobitnom príhovore venoval pozornosť celoslovenským cirkevným záležitostiam.
Z jeho príhovoru citujem hlavné námety:
Bohaté dedičstvo katolíckej tradície na Slovensku je v súčasnosti vystavené nebezpečenstvu; nahlodáva ho kvas konzumizmu a hedonizmu, laicizmu a relativizmu...
Treba venovať veľkú pozornosť a starostlivosť pastorácii mladých, ako na úrovni školskej, tak aj na úrovni farskej.
Slovensko začína pociťovať krízu manželstva a rodenia detí; odkladá sa manželstvo a sú pokusy znižovať vážnosť hodnoty manželstva; vedie sa systematický útok na manželstvo a rodinu. Preto treba zintenzívniť modlitbu, pokračovať v úsilí o podporu rodín a čeliť prítomným výzvam. Treba dobre rozvinúť sviatostnú pastoráciu, ktorá je spojená s rodinou: manželstvo, krst detí, prvé sväté prijímanie a birmovanie.
Dôležitá je pastorácia duchovných povolaní. Po roku 1990 bol silný rozkvet povolaní, avšak táto jar netrvala dlho – nastal ich viditeľný pokles. Formácia miništrantov v tomto smere je dobrou cestou. A povolania, prirodzene, závisia od duchovného života rodín.
Treťou časťou boli naše návštevy na rozličných dikastériach Rímskej kúrie, čiže na rozličných úradoch, ktoré z poverenia Svätého Otca riadia univerzálnu Cirkev vo zverených oblastiach. Spomeniem len niektoré: Kongregácia pre biskupov, pre kauzy svätých, pre katolícku výchovu, pre klérus a pre náuku viery... Taktiež Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov, pre spoločenské komunikačné prostriedky, pre apoštolát zdravotníkov, pre spravodlivosť a pokoj...; a napokon aj Apoštolská signatúra.
Hlbokým duchovným zážitkom bola pre všetkých zúčastnených biskupov, kňazov a laikov modlitba pri hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klementa. 
Nakoniec sme svoj pobyt v Ríme a návštevu ad limina zakončili sv. omšou v nedeľu 17. júna v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda.
Milí veriaci,
pri návšteve ad limina sa každý diecézny biskup, hlava partikulárnej cirkvi stretol s rímskym biskupom, hlavou celej univerzálnej Cirkvi, a spolu sme hovorili o vás, našich veriacich, ktorí ste nám zverení. Takto sa upevňuje jednota v rôznosti a prejavuje sa vzájomná kolegiálna priazeň – posilňuje sa vzájomná bratská láska.
Návšteva ad limina upevňuje zväzky hierarchického spoločenstva a zvýrazňuje katolicitu Cirkvi i jednotu kolégia biskupov. Diecézni biskupi uznávajú prvenstvo úradu rímskeho biskupa a rímsky biskup, Svätý Otec, zas rešpektuje jednotlivých biskupov ako vlastných pastierov svojich diecéz a členov kolégia biskupov.
Milí veriaci,
počas našej návštevy ad limina potešili sme sa prítomnosťou viacerých skupín pútnikov na generálnej audiencii so Sv. Otcom v stredu 13. júna na Námestí sv. Petra. Rovnako nás potešila účasť pútnikov na liturgických, eucharistických sláveniach v štyroch hlavných rímskych bazilikách a v Bazilike sv. Klementa. Ďakujeme vám za spoločenstvo a za vaše modlitby za nás. Naša i vaša prítomnosť v Ríme mala predovšetkým cirkevný, duchovný charakter a obsah. Ale vo veľkej miere prispela aj k reprezentácii, k zviditeľneniu Slovenska. Veriacim, pútnikom i účastníkom iných národov prítomných na Svätopeterskom námestí sme poukázali na existenciu Slovenska a slovenského národa v srdci Európy, uprostred rodiny európskych národov či Európskej únie. Všetci tam prítomní, ale aj inde nech berú na vedomie našu slovenskú existenciu a prítomnosť a nech si ju nemýlia s niekým iným. Sme presvedčení, že je to dobrý príspevok nás katolíkov k prezentácii Slovenska, predovšetkým v Európe, ale aj inde vo svete.
I my biskupi sme sa vám odvďačili – modlili sme sa za vás. Pri hroboch apoštolov sme prosili pre vás o dar úprimnej a hlbokej viery, vernosti Cirkvi a úcty k Svätému Otcovi.
Nech dá Pán Boh, aby táto návšteva priniesla trvalé a bohaté duchovné ovocie tak vám veriacim, naším diecézam a farnostiam, ako aj nášmu národu a celému Slovensku.
 
V Kristu Pánovi
vaši biskupi