Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska pred návštevou Svätého Otca
(29.1.1995)
 
Bratia a sestry!
Oznamujeme Vám radostnú zvesť: Svätý Otec príde opäť na Slovensko. Stane sa tak 1. a 2. júla tohoto roku.
Konferencia biskupov Slovenska pozvala Svätého Otca listom zo dňa 27. septembra 1994 a Svätá stolica prípisom zo dňa 19. novembra 1994 jeho návštevu potvrdila. Radostne konštatujeme, že sa uskutoční túžba mnohých pútnikov, ktorí v uplynulom období pri svojich púťach v Ríme pred Svätým Otcom skandovali: „Svätý Otče, príďte do Levoče!" Program návštevy sa už začal vypracovávať.
Svätý Otec príde na pastoračnú návštevu; aby nás všetkých upevnil vo viere a vo vernosti k Cirkvi. On sám už viackrát vyjadril túžbu stretnúť sa s Božím ľudom na Mariánskej hore v Levoči, navštíviť našu národnú svätyňu - baziliku Sedembolestnej Patrónky Slovenska v Šaštíne a pri návšteve Slovenska tiež vyhlásiť za svätých troch blahoslavených košických mučeníkov.
Ako sa bude treba pripraviť na príchod Svätého Otca da našej vlasti?
Svätý Otec, ktorý je viditeľnou hlavou Cirkvi a zástupcom Ježiša Krista na zemi; prichádza k nám v rámci desaťročia duchovnej obnovy. Bude sa nám treba prichystať a vnútorne obnoviť tak, aby sme sa zástupcovi Ježiša Krista predstavili ako kresťania nie iba podľa krstného listu, ale ako Kristovi nasledovníci, ktorých ovial svojou blahodarnou silou Duch Svätý, a ktorí sa pod jeho vplyvom usilujú na každom kroku nasledovať vykupiteľskú lásku počúvaním s poznávaním Božieho Slova, ale hlavne jeho napĺňaním vo svojom konaní. Mali by sme sa usilovať predstaviť Svätému Otcovi ako vyvolený svätý ľud s vnútorným vedomím, že naše rodiny sú, alebo aspoň sa usilujú byť obrazom Svätej nazaretskej rodiny, že naše deti a naša mládež bude zárukou kresťanského života a života Cirkvi v blížiacom sa treťom tisícročí.
V minulom roku putovala po našom území milostivá socha Fatimskej Panny Márie. Usilovali sme sa ju v našich farnostiach, mestách i dedinách, na významných mariánskych pútnických miestach vítať a prijímať ako symbol skutočne najčistejšej Panny a našej Matky, s najväčšou vrúcnosťou a s pripravenou dušou. Vieme veľmi dobre, akým nadšeným ctiteľom Fatimskej Panny Márie je práve Svätý Otec, ako verne plní jej posolstvo, ako jej prejavuje vďačnosť za záchranu života pri atentáte najmä modlitbou svätého ruženca. Božia Matka a vzťah Svätého Otca k nej by mali tvoriť rámec našej prípravy na slávne dni: ako ona prijala Ježiša Krista v čistote a poslušnosti svojho srdca, aj
my by sme mali prijať námestníka jej Syna s dušou obnovenou e očistenou vo sviatosti zmierenia a v poslušnosti voči učiteľskému úradu Cirkvi.
Pri pastoračnej návšteve Slovenska Svätý Otec by chcel svätorečiť troch košických mučeníkov, ktorí sú slávou a ozdobou Cirkvi. Aby sa tak mohlo stať, vyžaduje sa jednak živá úcta k týmto blahoslaveným; a tiež viacero vyslyšaní a zázračných znamení (uzdravení) na ich príhovor u Boha. Blahoslavení košickí mučeníci pochádzali síce z rozličných národov, avšak všetci traja zjednotení v Kristovej láske kropili svojou krvou našu zem a u nás vydali osobné svedectvo o Kristovi. Dvaja z nich boli zo Spoločnosti Ježišovej, a to Štefan Pongrác, ktorý pochádzal za Sedmohradska a Poliak Melichar Grozdiecki. Do Košíc prišli, aby upevňovali Boží ľud vo viere, keď sa aj u nás šírili protestantské náuky. Ďalší z trojice bol Marek Križin, kňaz Ostrihomskej diecézy, ktorý pôvodne pôsobil ako riaditeľ cirkevného gymnázia v Trnave. Pre jeho výnimočné organizačné schopnosti ho v r. 1618 poslal kardinál Peter Pázmány do Krásnej nad Hornádom v blízkosti Košíc, aby usporiadal tamojšie cirkevné pomery. 5. septembra 1619 Juraj Rákóczi s husármi Gabriela
Bethlena obsadili Košice. Traja spomenutí horliví kňazi sa v tom čase zdržiavali v kaplnke tzv. Kráľovského domu, kde ich vojaci zajali a nútili ich k odpadu od katolíckej viery. Keď tak odmietli urobiť dobrovoľne, chceli ich prinútiť mučením, ktoré sa podľa rozkazu malo skončiť, iba ak by sa mučení pod vplyvom bolesti zriekli svojej viery. Blahoslavení mučeníci však podali krásne a presvedčivé svedectvo vernosti Cirkvi a Svätému Otcovi svojou mučeníckou smrťou. Dokonali 7. septembra 1619.
V roku 1905 ich pápež Pius X. vyhlásil za blahoslavených. Od toho času sú uctievaní na miestach, odkiaľ pochádzajú, kde pôsobili a podstúpili mučenícku smrť. Ak budú vyhlásení za svätých, pridá sa k ich uctievaniu katolícka Cirkev na celom svete.
Toto svätorečenie si však vyžaduje aj vonkajšie znaky, napríklad: dokázateľné vyslyšanie modlitieb alebo vonkajšie znamenie - zázrak. Preto je potrebné, aby sme všetci zvrúcnili svoju úctu, dôveru a najmä naše modlitby k nim, aby nám v duchovnej obnove boli príkladom vo vyprosovaní takej viery a lásky k Pánovi, akú vlastnili oni sami.
Nariaďujeme na tento úmysel v každej farnosti konať tríduum – trojdňovú pobožnosť k úcte košických mučeníkov, a to za účelom našej vlastnej duchovnej obnovy a ako vyprosovanie daru ich svätorečenia. Ďalej odporúčame:
- do modlitieb veriacich pri svätých omšiach zapájať prosbu za povýšenie košických mučeníkov do plnosti slávy,
- približne raz mesačne slúžiť votívne sv. omše na ich počesť,
- putovať na miesta ich pôsobenia (Humenné, Krásna n/Hornádom, Košice, Trnava)
Vyzývame k dôverným modlitbám o príhovor košických mučeníkov u Pána. Kde sa vyskytne mimoriadne vypočutie modlitieb (uzdravenie), treba to hlásiť Rímskokatolíckemu biskupskému úradu v Košiciach, Hlavná ul. 28. Košická diecéza ponúka tiež pre žiakov ZŠ súťaž o košických mučeníkoch a kvíz pre študentov SŠ. Materiály o košických mučeníkoch možno získať prostredníctvom duchovných otcov vo farnostiach a katechétov v školách.
Všetkých Vás, milí bratia a drahé sestry vyzývame k oživeniu úcty blahoslavených košických mučeníkov, aby sme sa mohli dožiť nevšednej udalosti po prvý raz v našich dejinách: svätorečenia priamo na Slovensku.
Prežívame rok duchovnej obnovy v Duchu Svätom. On je pôvodcom všetkej svätosti, darcom každej milosti. On posilnil našich mučeníkov k martýrskemu hrdinstvu. Duch Svätý na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, našej patrónky, ako aj na príhovor blahoslavených košických mučeníkov, môže vykonať aj v nás dielo premeny, aby sme s obnovenou dušou mohli uvítať Svätého Otca. K tomu Vám udeľujeme svoje arcipastierske požehnanie.
 
Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky biskup,
Ján Sokol, trnavský arcibiskup, metropolita Slovenska,
Rudolf Baláž, banskobystrický biskup,
František Tondra, spišský biskup,
Alojz Tkáč, košický biskup,
Eduard Kojnok, rožňavský biskup,
Ján Hirka, prešovský biskup,
Dominik Hrušovský, pomocný trnavský biskup,
Dominik Tóth, pomocný trnavský biskup,
Vladimír Filo, pomocný trnavský biskup,
Peter Dubovský, pomocný banskobystrický biskup
František Rábek, pomocný nitriansky biskup,
Milan Chautur, pomocný prešovský biskup,
Andrej Imrich, pomocný spišský biskup,
Bernard Bober, pomocný košický biskup