Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list biskupov Slovenska rodinám na Šiestu veľkonočnú nedeľu
13. mája 2007
(Evanjelium podľa Jána 14, 23-29)
 
 
Drahí bratia a sestry, drahé matky a otcovia, drahé rodiny!
Dnešné evanjelium zaznelo pre nás opäť ako posolstvo nádeje. Boh chce prísť k nám a urobiť si u nás príbytok; chce nám dať svojho Ducha, ktorý nás naučí všetko a zanecháva nám svoj pokoj. Nech sa Vám teda srdce nestrachuje!
Drahí rodičia, predovšetkým Vy potrebujete vždy znova počúvať tieto slová a čerpať z nich novú nádej. Poslanie rodiča je dnes poznačené toľkými novými ťažkosťami! Koľkokrát sa Vaše materinské a otcovské srdce strachuje o to, čo bude s Vašimi deťmi, ako im odovzdáte pravé hodnoty a ako si ich uchránia pred toľkými nebezpečenstvami, ktoré im hrozia. 
Je dobre, že aj spoločnosť prejavuje snahu byť Vám nablízku v naplnení Vášho poslania. V dnešnú nedeľu mnohé krajiny sveta slávia Deň matiek a o dva dni si celý svet pripomenie Medzinárodný deň rodiny, vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1994. Mohlo by sa niekedy zdať, že ste vo Vašom rodičovskom poslaní osamotení. Avšak nie je to tak. Vy nie ste osamotení, ste predsa v Cirkvi! Napriek tomu si uvedomujeme, že na praktickej rovine zostáva úloha rodičov v spoločnosti stále nedocenená, alebo je dokonca vnímaná a prezentovaná ako prekážka či zbytočná záťaž. 
Rodina nemôže kráčať k šťastnej budúcnosti bez dobrých rodičov. V Božom pláne so svetom je Vaše poslanie veľmi dôležité a Cirkev je poslaná neustále ohlasovať tento Boží plán a napomáhať jeho rozvoj. Aj preto sa práve dnes, na Deň matiek, obraciame na Vás drahí manželia a rodičia, ako Vaši pastieri. Vám, matkám, ďakujeme za obetu a bolesť, ktorú ste prijali, aby ste priviedli na svet nový život. Na tomto poďakovaní máte účasť práve Vy, manželia a otcovia, ak Vaša starostlivá láska a blízkosť vytvára od prvej chvíle prostredie lásky, v ktorom sa nový život môže rozvíjať a rásť. Pripomenul to Boží služobník pápež Ján Pavol II. vo svojom Liste rodinám: „Pre civilizáciu lásky je podstatné, aby muž cítil materstvo ženy, svojej manželky, ako dar: toto skutočne má ohromný vplyv na celý výchovný proces. Veľa závisí od jeho pohotovosti zúčastniť sa správnym spôsobom na tejto prvej fáze daru človečenstva a dať sa vtiahnuť ako manžel a otec do materstva manželky“ (Gratissimam sane, 16). Za takýchto okolností sa rodina stáva prvou „školou úplnejšej ľudskosti“ (porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, 52). 
Táto prvá škola – rodina – je však v súčasnosti zasiahnutá rýchlymi zmenami v spoločnosti a kultúre natoľko, že v mnohých rodinách zavládla neistota pokiaľ ide o vlastné úlohy. Iným rodinám zas bránia v uplatňovaní ich základných práv mnohé okolnosti zavinené nespravodlivosťou (porov. Ján Pavol II., Familiaris consortio, 1). Aj v našich farských spoločenstvách cítiť tieto dôsledky. Mnohí z Vás „sú svojou každodennou existenciou prežívanou v láske viditeľným svedkom Ježišovej prítomnosti“ vo vašich rodinách. Mnohé iné rodiny sú však do hĺbky zasiahnuté ťažkosťami, ktoré nie sú schopné zvládnuť, ak nenájdu pomoc a oporu vo svojom prostredí (porov. Ján Pavol II., Ecclesia in Europa, 90-94). 
Ďakujeme preto spolu s Vami Bohu, že za posledné desaťročia vyrástli na Slovensku mnohé spoločenstvá, hnutia, združenia a organizácie, ktorých členovia vložili svoje sily a schopnosti na pomoc rodinám prostredníctvom programov, stretnutí, vzdelávania a rôznych ďalších iniciatív podľa svojich vlastností a dosahu. Ťažkosti, v ktorých sa dnes rodina ocitla sú natoľko vážne, že si vyžadujú veľkú a veľkodušnú spoluprácu na systematickom hľadaní pomoci pre posilnenie rodín (porov. Familiaris consortio, 72).
Takáto spolupráca sa má stať svedectvom o Bohu, ktorý je láska. My sme spoznali lásku, akú má Boh k nám a rodina je prvým miestom, kde sa človek s touto láskou prirodzene stretáva. Ak je toto miesto oslabené, musíme nasadiť všetky sily, aby sme ho pomohli posilniť. Svätý Otec Benedikt XVI. nás vo svojej prvej encyklike učí, že prejavovať lásku voči biednym každého druhu patrí k podstate Cirkvi tak isto, ako služba sviatostí a ohlasovanie evanjelia a že láska má byť zároveň usporiadanou službou spoločenstva Cirkvi (porov. Deus caritas est, 20-22). 
Úlohou, aby táto služba aj v našich podmienkach bola systematická, je poverená Rada Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu a mládež. Cirkev aj jej prostredníctvom neustále hľadá nové spôsoby pre obnovu a posilnenie pastorácie rodín. V tomto úsilí sa však nemôžeme zaobísť bez Vás, drahé rodiny. Vám treba priznať jedinečné miesto na tomto poli. Váš apoštolát sa uskutočňuje na prvom mieste vo Vašej vlastnej rodine. Tam sa stávate apoštolmi jeden pre druhého a pre Vaše deti, aby cez Vaše svedectvo mohli zakúsiť, že „viera nie je iba kultúrne dedičstvo, ale je neustálou akciou Božej milosti,“ ako to krásne vyjadril Svätý Otec na Piatom svetovom stretnutí rodín vo Valencii a pripomenul, že „kresťanská rodina odovzdáva vieru vtedy, keď rodičia učia svoje deti modliť sa a modlia sa s nimi, keď ich privádzajú k sviatostiam a vovádzajú ich do života Cirkvi“ (homília Benedikta XVI. na záverečnej svätej omši V. svetového stretnutia rodín). 
Ovocie tejto viery, nádeje a lásky sa potom z Vašej vlastnej rodiny bude môcť šíriť skutkami duchovného a telesného milosrdenstva aj na iné rodiny, najmä na tie, ktoré viac potrebujú pomoc a oporu (porov. Familiaris consortio, 71). Chceme Vás dnes preto pozvať na spoločné dielo obnovy rodín. Vás mladé rodiny, ktoré ste často preťažené úlohami, pozývame hlavne k vernosti Láske a pravým hodnotám rodinného života. Rodiny, ktoré sa už cítia silné pre apoštolát v službe iným rodinám, pozývame na spoluprácu pri spoločnom hľadaní nových možností, pretože „k spontánnosti jednotlivca treba pridať aj plánovanie, predvídanie a spoluprácu s inými inštitúciami“ (Benedikt XVI., Deus caritas est, 31b). Ak sa chcete zapojiť do takéhoto hľadania foriem dobrého apoštolátu vo Vašom okolí, dajte o sebe vedieť aj Rade KBS pre rodinu a mládež, a to prostredníctvom Vášho kňaza vo farnosti. 
Sme presvedčení, že spolupráca s Vami bude ešte účinnejšia aj vďaka vzácnej ochote napomáhať toto úsilie, ktorú prejavil Inštitút Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Ríme. Je to príležitosť mať podiel na ovocí výskumu a práce, ktorú z poverenia Jána Pavla II. už 26 rokov tento inštitút vykonáva na poli teológie a pastorácie manželstva a rodiny.
Celkom iste v tomto spoločnom úsilí budeme pozornejšie počúvať hlas Božieho Ducha. On nás naučí všetko a pripomenie nám všetko, čo nám hovorí Ježiš, aby sme sa tak cez činorodú lásku mohli otvoriť pre Boží pokoj, ktorý nám on sám zanechal (porov. Jn 14, 26 – 27). 
Nech tento pokoj spočíva v našich rodinách, vo farských spoločenstvách na našom Slovensku i v celom svete. K tomu Vám, na príhovor Božej Matky, ktorej 90. výročie zjavení vo Fatime si dnes pripomíname, a svätého Jozefa jej ženícha, žehnáme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
 
Vaši otcovia biskupi